Теоретико-методологічний аналіз проблеми самосвідомості майбутнього фахівця

Автор(и)

  • L.A. Onufriieva

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

самосвідомість, розвиток, майбутній фахівець, студентський вік, ціннісні орієнтації, складові самосвідомості, «Я-концепція», особистість, психічний процес.

Анотація

 В результаті дослідження з’ясовано, що
самосвідомість – це динамічне історичне утворення, яке виступає на різ-
них рівнях і в різних формах. Констатовано, що центральний психічний
процес юнацького віку – розвиток самосвідомості. З’ясовано, що нега-
тивна «Я-концепція» особистості юнака характеризується замкнутістю,
невпевненістю, низьким самоконтролем, підвищеною тривожністю, емо-
ційною чуттєвістю, заниженою самооцінкою. У результаті дослідження
виявлено, що основними детермінантами формування «Я-концепції»
особистості є спілкування з друзями, коханою людиною та батьками. По-
казано, що однією із суттєвих ознак психічного розвитку особистості сту-
дентського віку є подальше становлення самосвідомості, що виявляється
у диференціації його внутрішньої структури, ускладненні змістового на-
повнення. Встановлено, що розвиток самосвідомості загалом відбуваєть-
ся за такими основними напрямками: змістовна диференціація образу
«Я»; суттєво змінюється характер самооцінки; змінюється функціональ-
на роль ціннісних орієнтацій у системі регуляції поведінки і діяльності та
їх змістовне наповнення. З’ясовано, що ціннісні орієнтації втрачають без-
посередньо стимулюючу функцію і набувають значення смислоутворюю-
чого підґрунтя мотивації у різних сферах спілкування та діяльності. По-
казано, що порушення у нормативному процесі розвитку самосвідомості,
які є важливим фактором виникнення дезадаптації, виступають в якості
особистісних факторів, які стають перешкодами на шляху ефективної
адаптації і розвитку особистості, надають життю людини конфліктного
особистісного смислу та стають підґрунтям виникнення різних форм де-
віантної поведінки у студентському віці. Виділено такі складові самосві-
домості майбутнього фахівця – пізнавальний, емоційно-оціночний, по-
ведінково-діяльнісний, зміст яких визначають функціональні складові
самосвідомості майбутнього психолога.

Посилання

Акимова М.К. Психологическая диагностика: учеб. для вузов / под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. – СПб. : Питер, 2003. – 652 с.

Андреев А.Л. Культурное пространство студента / А.Л. Андреев // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 55–65.

Астахова В.І. Деякі нові штрихи у соціальному портреті студентства / В.І Астахова // Проблеми вищої школи. – К., 1993. – Вип. 78. – С. 65–69.

Бажин Е.Ф. Методы исследования уровня субъективного контроля / Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд // Психологический журнал. – 1983. – Т. 5. – № 3.

Балабанова Л.М. Категория нормы в психологии студенческого возраста / Л.М. Балабанова. – Харьков : Консум, 1999. – 254 с.

Бех I.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – №1. – С. 124–129.

Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович // Вопросы психологии. – 1979. – №4. – С. 23–24.

Вербицкий А. А. Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении /А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева // Вопросы психологии. – 1997. – № 3. – С. 12–22.

Винославська О.В. Психологічні особливості студентської групи / О.В. Винославська // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №7. – С.65–70.

Габермас Ю. Моральна свідомість і комунікативна дія / Ю. Габермас. – М. : Наука, 2000.

Головин С.Ю. Словарь практического психолога. / С.Ю.Головин. – Минск : Харвест,1998. – 648 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 310 с.

Завацкая Н.Е. Методические указания к практикуму по дисциплине «Психодиагностика» : в 2 ч. / Н.Е. Завацкая. – Луганск : ВНУ им. Даля. – Ч. 1. – 104 с.; Ч. 2. – 96 с.

Лучинин А.С. Психодиагностика. Конспект лекций / А.С. Лучинин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 256 с.

Монастиршин К.О. Умови та фактори формування самооцінки школярів / К.О. Монастиршин // Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич : Вимір, 2002. – Вип. 9. – С. 88–98.

Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Непомнящая. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 192 с.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание / А.Г. Спиркин. – М., 1972. – 345 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-22

Як цитувати

Onufriieva, L. (2017). Теоретико-методологічний аналіз проблеми самосвідомості майбутнього фахівця. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p