Розвиток навичок емоційно-вольової регуляції в художньо-спортивній діяльності підлітків

Автор(и)

  • І.В. Полілуєва

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

підлітковий вік, спортивно-художня діяльність, програма психологічного супроводу, емоційно-вольові стани, тренінг.

Анотація

У статті подано аналіз ко-
рекційно-розвивальної програми, спрямованої на оволодіння підлітків
навичками саморегуляції емоційно-вольових станів у різних ситуаціях
художньо-спортивної діяльності. Показано, що програма передбачає
підготовчий, основний і завершальний етапи, які було представлено
мотиваційним, емоційним, вольовим, особистісним та рефлексивним
блоками. Визначено, що заняття мотиваційного блоку спрямовані на
розвиток внутрішньої мотивації художньо-спортивної діяльності та
мотивів досягнення успіху, адекватного високого рівня домагань, опти-
мізацію психічних станів через розвиток прийомів цілепокладання.
Емоційний блок спрямований на розвиток здатності до самопізнання
та рефлексії емоційних станів, оволодіння навичками ідентифікації
емоційно-вольових станів, прийомами саморегуляції емоційних станів
у різних видах спортивної діяльності. Вольовий етап спрямований на
розвиток вольових якостей підлітків (ініціативності, самостійності, рі-
шучості, наполегливості, відповідальності, витривалості), а також роз-
виток здатності до активізації вольових станів, що сприяють високим
досягненням у художньо-спортивній діяльності (активності, терпіння,
станів готовності до дій, рішучості, впевненості, сміливості тощо). Осо-
бистісний блок програми спрямований на розвиток комунікативних на-
вичок і вмінь як засобу регуляції психічних станів, асертивності і впев-
неності в собі як основи конструктивних психічних станів, стимуляції
внутрішніх психологічних ресурсів особистості, що сприяють нівелю-
ванню дії деструктивних чинників, що провокують деструктивні емо-
ційно-вольові стани, фобічні прояви, страхи. Корекційний блок програ-
ми спрямований на подолання страхів виконання художньо-спортивної
діяльності і формування резистентності до дії активаторів цих страхів.
Рефлексивний блок спрямований на аналіз та усвідомлення результа-
тів програми як власних досягнень її учасників (через деталізацію та
фіксацію позитивної динаміки емоційно-вольових станів у художньо-
спортивній діяльності; забезпечення активного застосування набутих
здатностей (через їх систематизацію і співвіднесення з вимогами худож-
ньо-спортивної діяльності).

Посилання

Гримак Л.П. Общение с собой: Начала психологии активности / Л.П. Гримак. – М. : Политиздат, 1991. – 320 с.

Ильин Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 352 с.

Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О.А. Конопкин. – М. : Наука, 1980. – 256 с.

Кузнєцов М.А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності: монографія / М.А. Кузнєцов, О.І. Кузнецов, К.І. Фоменко. – Харків : ХНПУ, 2015. – 339 с.

Кузнецов О.І. Методологічні засади дослідження психічних станів у студентів / О.І. Кузнецов // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип.48. – С. 132–141.

Леонова А.Б. Психологические технологии управления состоянием человека / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова. – М. : Смысл, 2009. – 311 с.

Попов А.Л. Спортивная психология. Учебное пособие для спортивных вузов. – М. : Московский психолого-социальный институт Флинта, 1998. – 152(219) с.

Психология: Учеб. для ин-тов физ. культ./ Под ред. В.М. Мельникова. – М. : Физкультура и спорт,1987. – 367 с.

Филимоненко Ю.И. Показатели успешности психической саморегуляции / Ю.И. Филимоненко // Вестник ЛГУ. Экономика. Философия. Право. – 1982. – № 23. – С. 78–80.

Хомуленко Т.Б. Тренінгові психотехнології в програмах психологічного супроводу / Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко, К.І. Фоменко. – Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Випуск 54, 2016. – С. 247–260.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

Полілуєва, І. (2017). Розвиток навичок емоційно-вольової регуляції в художньо-спортивній діяльності підлітків. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p