Психологічні засади формування та розвитку ціннісно-смислової сфери студентів

Автор(и)

  • С.Є. Сосніхіна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

цінності, особистісні смисли, ціннісно-смислова сфера, формування цінностей, програма розвитку, психокорекція, психологічний супровід, вища школа, студенти.

Анотація

У статті досліджено механізми форму-
вання ціннісно-смислової сфери у студентському віці, що відбуваються
шляхом особистісного усвідомлення життєвих пріоритетів та під впли-
вом факторів соціального характеру. Одним із вагомих напрямків цього
процесу є учбово-професійна діяльність як провідний стимул особистіс-
ного становлення в умовах Вищої школи.
Обґрунтовано особливості впровадження психологічного супроводу
студентів у межах навчально-виховного процесу ВНЗ, адже юнацький вік
є сенситивним періодом розвитку та стабілізації ряду особистісних скла-
дових: професійні, громадянські та світоглядні якості; професійні нави-
чки та вміння; творчий потенціал; інтелектуальні можливості; індивіду-
альна система ціннісно-смислової сфери. Сучасна система вищої освіти
повинна сприяти свідомому становленню та гармонійному взаємозв’язку
гуманістичних, професійних ціннісних настанов та особистісних смис-
лів. Основним засобом, що дозволяє формувати та корегувати представ-
лені психологічні механізми, є психотренінгові заняття, які можуть бути
включені у план Психологічної служби університету.
Автором розроблена програма психокорекції та розвитку ціннісно-
смислової сфери студентської молоді з елементами рольових вправ і тех-
нік психодрами, що включає три основні блоки: «Інформаційний», «Са-
мовизначення професіонала» та «Основи професійної самореалізації».
Запропонована програма полягає у здійсненні систематичного та ці-
леспрямованого впливу на формування та розвиток структури ціннісно-
смислової сфери шляхом створення та реалізації спеціальних психологіч-
них умов у ході позааудиторної роботи та діяльності Психологічної служби
ВНЗ. Психологічний тренінг спрямований на актуалізацію у свідомості
студентів універсальних цінностей, знятті психологічних бар’єрів, форму-
вання цілісного образу власної системи цінностей та особистісних смислів.

Посилання

Артюхина Л.В. Жизненные и профессиональные ценности поколений – основа корпоративной культуры компании в условиях кризисов и конкуренции / Л. В. Артюхина // Современные гуманитарные исследования. – 2011. – № 5.– С.179–183.

Баранівський В.Ф. Ціннісні орієнтації студентської молоді та їх роль в консолідації українського суспільства / В.Ф. Баранівський // Науковий вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Філософія». – Х. : ХНПУ, 2014. – Вип. 43. – С. 39–52.

Калугин А.Ю. Ценностная направленность личности как выражение смыслообразующей активности: динамика и функции в структуре интегральной индивидуальности (на материале студенчества): дис… канд. психол. наук : 19.00.01 / Алексей Юрьевич Калугин. – Пермь, 2015. – 179 с.

Карпушина Л.В. Особенности ценностно-смысловой сферы молодёжи / Л.В. Карпушина // Вестник Самарской гуманитарной академии «Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение». – 2008. – № 2. – С. 133–138.

Меднікова Г.І. Психолого-педагогічний супровід становлення особистісної зрілості студентів / Г.І. Меднікова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 2016. – Вип. 54. – С. 164–173.

Руснак І. С. Педагогіка і психологія вищої школи: навч.- метод. посіб. / І. С. Руснак, М. Г. Іванчук. – Чернівці : Рута, 2008. – 176 с.

Сошина Ю.М. Оцінка ефективності програми формування ціннісно-смислових настановлень / Ю.М. Сошина // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 2016. – Вип. 53. – С. 220–228.

Хомуленко Т.Б. Тренінгові психотехнології в програмах психологічного супроводу / Т.Б. Хомуленко, А.В. Поденко, К.І. Фоменко // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 2016. – Вип. 54. – С. 247–260.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: навч. посібник / Т.С. Яценко. – К. : Вища школа, 2004. – 679 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-24

Як цитувати

Сосніхіна, С. (2017). Психологічні засади формування та розвитку ціннісно-смислової сфери студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p