Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців

Автор(и)

  • І.Є. Чугуєва
  • С.В. Кузнецова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

професійна діяльність, професійно значущі якості, професійні функції, професійне самовизначення, професійні ситуації, стиль діяльності, професійна успішність, суб’єкт діяльності.

Анотація

Розглянуто ак-
туальні соціально-психологічні аспекти стану в галузі сучасних профе-
сій, особливості професійної діяльності, пов’язані з задачами, умовами
і специфікою та їх вплив на працівника, його здібності, індивідуальні
якості, особистісні риси.
Показано, що для успішної самореалізації людини в світі сучас-
них професій як ніколи раніше стає необхідним в процесі підготовки
спеціаліста вирішувати наступні задачі: більш чітко визначати сферу
діяльності, відповідної до професійної спрямованості особи, особис-
тим інтересам, здібностям і задаткам;виявляти наявність і рівень роз-
витку професійно значущих характеристик фахівця;знаходити най-
більш оптимальні шляхи і методи для розвитку професійно важливих
якостей;знаходити реальні засоби компенсації якостей, яких бракує
для успішної професійної діяльності.
Визначено, що системна єдність діяльнісного і особистісного підхо-
дів до вивчення професійних якостей розглядає діяльність як найбільш
адекватний спосіб прояву, розвитку і реалізації здібностей і психічних
властивостей, особистісних і характерологічних рис, а професійну ді-
яльність як найбільш впливову на комплекс особистісних якостей.
Встановлено, що професійна підготовка має бути зорієнтована на
визначення вимог, які пред’являються до професіонала, перелік його
базових функцій, які складають зміст професійної діяльності,систему
якостей, що входять в модель фахівця, а також набір професійних ситу-
ацій, з якими може стикатися у своїй діяльності фахівець. Проте це не
означає, що ці вимоги є остаточно визначеними, жорстко зафіксовани-
ми. Функціональний склад діяльності розглядається як гнучка система
обставин, з урахуванням особливостей учасників професійної діяльнос-
ті.

Посилання

Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические / Ф. Бэкон. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1954. –С. 118–119.

Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2004. – 701 c.

Ірхін Ю.Б. Психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів. Навчальний посібник / Ю.Б. Ірхін. – К. : РВЦ КНУВС; ДП Друкарня МВС. – 2007. – 96 с.

Мучински П. Психология. Профессия. Карьера / П. Мучински. – СПб. : Питер, 2004. – 539 с.

Новиков А.М. Постиндустриальное образование / А.М. Новиков. – М. : ЭГВЕС, 2008. – 136 с.

Розумникова О.М. Пол и профессиональная направленность как факторы креативности / О.М. Розумникова // Вопросы психологии. – 2002. – № 4. – С. 111– 125.

Семиченко В.А. Пріоритети професійної підготовки / В.А. Семиченко // Підвищення ефективності навчально-виховної роботи сучасної вищої школи : збірник наукових статей. – Миколаїв : ПСІ КСУ, 2003. – С. 38– 48.

Сковорода Г.С. Пря беса со Варсавою [Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Притчі. Прозові переклади. Листи] / Г. С. Сковорода. – К. : Веселка, 1983. – С. 286–300.

Словарь иностранных слов : [18-е изд., стер.] – М. : Рус. яз., 1989. – 624 с.

Goldstein L, Ford J.K. Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 2nd , V. 2., 1991 // Training in Organization, 4th ed. – P.24–65.

O*NET Concept Model: Structural Considerations in Describing Jobs. An occupation Information for the 21st Century: Understanding Work Using the Occupational Information

Network Implication for Research and Practice // Personnel Psychology[ by N.G. Peterson, M.D. Mumford, W.C. Borman, P.R. Jeanneret & E.A. Flieshman, M.A. Campion, M.S. Mayfield, F.P. Morgeson, K. Pearlman, M.K. Gowing, A.R. Lancaster, M.B. Silver, &D.M. Dye]. – 2001. – P. 451 –492.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-22

Як цитувати

Чугуєва, І., & Кузнецова, С. (2017). Психологічні особливості професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p