Особливості мотивів навчально-мовленнєвої діяльності старших дошкільників

Автор(и)

  • Н.М. Горопаха
  • Н.В. Маліновська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

мотив, мотивація, навчально-мовленнєва діяльність, мотиваційно-спонукальний механізм, мовленнєва активність, навчальні мотиви, пізнавальні мотиви, ігрові мотиви, соціально-оцінні мотиви.

Анотація

У статті розглядаються
мотиви навчально-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного
віку. Проаналізовано поняття мотив і мотивація, а також фактори, які
впливають на формування мотивації. Доведено, що важливою психоло-
гічною проблемою організації навчання у дошкільному закладі є форму-
вання у дітей мотивів навчальної діяльності. Зокрема, актуальним є до-
слідження психолого-лінгвістичних аспек тів виникнення, розвитку та
формування мотивації навчально-мовлен нєвої діяльності старших до-
шкільників. В експериментальному дослідженні виділено види мотивів,
що мають місце у мотиваційній сфері старших дошкільників (навчаль-
ний, ігровий, пізнавальний, зовнішній, внутрішній, соціально-оціню-
вальний). На основі аналізу експериментальних відомостей визначено
рівні сформованості мотивації навчально-мовленнєвої діяльності дітей
старшого дошкільного віку. Доведено, що початковий рівень мають
діти, у мотиваційній сфері яких відсутні навчальний та пізнавальний
мотиви. Достатній рівень мотивації передбачає наявність навчального,
ігрового, соціально-оцінювального, внутрішнього, зовнішнього моти-
вів. Високий рівень мотивації характеризується високою мовленнєвою
активністю дітей, наявністю різних видів мотивів (ігровий, пізнаваль-
ний, навчальний, зовнішній, внутрішній, соціально-оцінювальний).
На основі аналізу результатів експерименту зроблено висновок, що
більшість дітей старшого дошкільного віку мають початковий або до-
статній рівень мотивації навчально-мовленнєвої діяльності. Методи та
прийоми, що практикуються у дошкільному навчальному закладі, не
забезпечують мотиваційної готовності дітей до навчально-мовленнєвої
діяльності, якісного засвоєння навчального матеріалу. Підтверджено,
що знання основних закономірностей виникнення та утвердження мо-
тивів навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників дає змогу ство-
рити оптимальну систему психолого-педагогічних дій, що сприятимуть
формуванню адекватних цій діяльності мотивів.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Науковий редактор А.М. Богуш. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.

Богуш A.M. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник /А.М.Богуш, Н.В.Гавриш; за ред. A.M. Богуш. Друге видання, доповнене. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 704 с.

Бушуєва Н. Шестирічки: формування повноцінної навчальної мотивації / Н. Бушуєва // Дошкільне виховання. – 2007. – № 9. – С. 11–13.

Горопаха Н.М. Формування у дошкільників умінь навчального співробітництва з педагогом та однолітками / Н.М. Горопаха // Психолого-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній діяльності: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (29 вересня 2016 р. Київ). – Харків : КЦ ФОП Іванової М.А., 2016. – С. 5–9.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики /А.Н. Леонтьев. – М. : МГУ, 1981. – 583 с.

Маліновська Н.В. Формування мотивації навчально-мовленнєвої діяльності старших дошкільників / Н.В. Маліновська // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України / за наук. ред. А.М. Богуш. – № 4. – Одеса, 2011. – С. 249–252.

Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А.К. Маркова. – М. : Просвещение, 1983. – 235 с.

Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников / М.В. Матюхина. – М., 1984. – 197 с.

Немов Р.С. Психология. – В 3-х книгах / Р.С Немов. – Т. 1. – М. : Просвещение, Владос, 1995. – 246 с.

Петровский А.В. Основы теоретической психологии / А.В. Пет ровский, М.Г. Ярошевский. – М. : ИНФРА, 1998. – 526 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М., 1976. – 604 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-29

Як цитувати

Горопаха, Н., & Маліновська, Н. (2017). Особливості мотивів навчально-мовленнєвої діяльності старших дошкільників. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p