Психологічні аспекти розвитку комунікації майбутніх учителів у процесі професійної підготовки

Автор(и)

  • Т.В. Кириченко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

комунікація, мовленнєва комунікація, мовленнєво-комунікативна діяльність, вчитель, мовленнєве спілкування, педагогічне спілкування.

Анотація

У статті висвітлено
результати аналізу сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень ко-
мунікації як фундаментальної характеристики особистості, що займає
чільне місце в структурі професійно-мовленнєвої діяльності вчителя.
Зазначено, що мовленнєва комунікація вчителя обумовлює індивіду-
альну й типову своєрідність комунікативної поведінки та виражається
у процесі мовленнєво-педагогічного спілкування.
Розглянуто психологічні та психолінгвістичні аспекти комуніка-
ції як процесу створення й інтерпретації повідомлень, які викликають
певну реакцію, а не як передачу інформації від одного до іншого, що не
відповідає сучасному розумінню цього двостороннього смислового про-
цесу . Визначено поняття комунікації як смислової взаємодії кількох її
суб’єктів, що передбачає наявність двох мовленнєвих проявів: говорін-
ня й аудіювання.
Показано, що комунікація включає різні соціальні суб’єкти й не
зводиться до поняття спілкування, яке є значно ширшим й, окрім кому-
нікації, містить перцепцію та інтеракцію. З’ясовано, що розвиток кому-
нікації майбутніх вчителів пов’язаний із мовленнєвим спілкуванням.
Мовленнєво-комунікативна смислова взаємодія між учителем та учня-
ми забезпечує організацію цілеспрямованого говоріння й аудіювання в
конкретній ситуації уроку. Учитель (мовець) кодує бажані зміни у сві-
домості учнів у вигляді мовленнєвого повідомлення. Встановлено, що
найвищою формою розвитку мовленнєвої комунікації є комунікативно-
мовленнєва діяльність і визначається як діяльність соціально-орієнто-
ваного спілкування, як система мовленнєвих дій, що забезпечує взаємо-
дію її суб’єктів із соціальним середовищем.

Посилання

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики / Эм. Гриф-

фин. – Х. : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. – 688 с. –

С. 31–63.

Грайс Г.-П. Логика и речевое общение / Г.-П.Грайс ; пер с

англ. В.В.Туровского. – М. : Прогресс, 1985. – С. 29–36.

Калмикова Л.О. Розвиток комунікативної особистості в умо-

вах смислової взаємодії // Розвиток особистості у різних

умовах соціалізації: колективна монографія / за науковою

редакцією проф. Л.О.Калмикової, Г.О.Хомич. – К. : Видав-

ничий дім «Слово», 2016. – 472 c. – С. 259–282.

Корніяка О.М. До питання оптимізації розвитку комуніка-

тивної компетентності фахівця у професіях типу «людина –

людина» / О.М.Корніяка // Психолінгвістика: [зб. наук.

праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педа-

гогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяс-

лав-Хмельницький : ПП «СКД». – Вип. 10, 2012. – С. 57–

Коццолино М. Невербальная коммуникация. Теории,

функции, язык и знак / Мауро Коццолино. – Х. : Изд-во

«Гуманитарный центр», 2009 – 248 с.

Красных В.В. Основы психолингвистики и теории комму-

никации : курс лекций / В.В.Красных. – М. : ИТДГК «Гно-

зис». – 270 с.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А.Леонтьев. –

-е изд.]. – М. : Смысл; СПб. : Лань, 2003. – 287 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-10

Як цитувати

Кириченко, Т. (2017). Психологічні аспекти розвитку комунікації майбутніх учителів у процесі професійної підготовки. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p