Когнітивні особливості психосоматичної компетентності майбутніх психологів

Автор(и)

  • М.В. Коваленко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

компетентність, психосоматична компетентність, тілесність, тілесне Я, вербальний інтелект, просторовий інтелект, вербальна креативність, образна креативність, майбутній психолог.

Анотація

У статті проаналізовано поняття ком-
петентність і психосоматичну компетентність майбутніх психологів.
Систематизовано знання про зв’язок когнітивної сфери з психосоматич-
ними феноменами нормального функціонування, які включають різні
психологічні здатності, процеси, якості та мають відношення до тілес-
ної інформації. Узагальнено, що тілесне Я, як компонент Я-концепції,
відповідає за когнітивний і емоційний супровід тілесного функціону-
вання, забезпечує його регулятивний ефект. Визначено основні ознаки
психосоматичної компетентності та їх зв’язок з характеристиками ті-
лесного Я, з його когнітивним компонентом, до якого відносяться зна-
ння та здатності стосовно тіла та тілесності.
Представлено результати вивчення характеристик психосоматич-
ної компетентності та когнітивних показників, зокрема інтелектуаль-
них здатностей і креативності. Досліджено когнітивні особливості
психо соматичної компетентності майбутніх психологів. Показники
верба лізації тілесного Я мають кореляційні зв’язки з образною та вер-
бальною креативністю, а також з показниками загального інтелекту. Ви-
явлено, що високі показники вербалізації тілесного Я у майбутніх пси-
хологів обумовлені високими показниками рівня розвитку вербальної та
образної креативності, а також вербального і просторового інтелекту.
Визначено, що психосоматична компетентність є компонентом роз-
витку професіоналізму майбутнього психолога, його здатності реалізо-
вувати власний потенціал при вирішенні особистих і професійних запи-
тів щодо діагностики та розвитку тілесного Я.

Посилання

Зинченко В.П. Психология телесности между душой и те-

лом / В.П.Зинченко, Т.С. Леви. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА,

– 731 с.

Огарев Е.И. Компетентность образования: социальний ас-

пект / Е.И. Огарев. – СПб., 1995. – 101 с.

Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції мислення прак-

тичного психолога: монографія / Н.І. Пов’якель. – К. : НПУ

ім. М.П. Драгоманова, 2003. – 259 с.

Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е.Торренса /

Е.Е. Туник. – СПб. : ИМАТОН, 1998. – 171 с.

Туник Е.Е. Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпри-

тация даных / Е. Е. Туник. – СПб. : Речь, 2009. – 96 с.

Хомуленко Т.Б. Методика проективної діагностики ті-

лесного Я / Т.Б. Хомуленко, В.О. Крамченкова // Науко-

вий вісник Херсонського державного університету. Серія

«Психологічні науки». – Херсон, 2016 . – Вип. 5.– С. 123–

Хомуленко Т.Б. Психосоматика: культурно-історичний

підхід: Навч.-метод. посіб. / Т.Б. Хомуленко, І.О. Філенко,

К.І. Фоменко, О.С. Шукалова, М.В. Коваленко. – Х. : «Диса

плюс», 2015. – 264 с.

Хомуленко Т.Б. Психосоматичний підхід у проблемати-

ці психології розвитку: теоретичні та практичні аспекти /

Т.Б.Хомуленко, Я.О.Василенко, М.В.Коваленко // Вісник

ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія, Вип. 49. – Х. :

ХНПУ, 2014. – С. 176 – 192.

Amthauer R. Intelligenz und Beruf / R. Amthauer // J. fur

Experimentelle und Angewandte Psychol.– 1953.– Bd. l.–

S. 21–37 (німецькою мовою).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-15

Як цитувати

Коваленко, М. (2017). Когнітивні особливості психосоматичної компетентності майбутніх психологів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p