Мотиви вивчення іноземної мови студентами вищого навчального закладу: психологічний аспект

Автор(и)

  • І.В. Коваль

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

мотивація, мотив, мислення, детермінанти, навчальна діяльність, розуміння, здібності, комунікативна компетенція.

Анотація

У статті проаналізовано
поняття «мотивація» і «мотив». Зазначено, що навчальний мотив являє
собою систему природних, соціальних і особистісних чинників, що спо-
нукають суб’єктів навчання відвідувати навчальний заклад, виконува-
ти вимоги викладачів, розвивати здібності, брати участь у навчальному
спілкуванні тощо. Констатовано, що існує багато класифікацій навчаль-
них мотивів. Дана мотивація охоплює внутрішні та зовнішні мотиви, де
перші – це інтерес до пізнання і до процесу здобування знань. А мотиви,
в яких навчання є засобом для задоволення інших потреб чи інших ці-
лей, є зовнішніми. Встановлено, що головною характеристикою моти-
ваційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистісний
зміст діяльності мотивів. Мотивація навчання – це динамічне явище,
що змінюється, збагачується і розвивається протягом усього періоду
навчання. Проаналізовано, що навчальна діяльність студента є про-
фесійно-спрямованою, навчально-професійною, оскільки передбачає
освоєння способів і досвіду професійного вирішення тих практичних за-
вдань, які можуть виникнути в майбутньому, оволодіння професійним
мисленням і творчістю. Важливим тут є посилення ролі професійних
мотивів самоосвіти та самовиховання. Формування у студентів стійкої
навчальної мотивації, інтересу до обраного фаху виступає психологіч-
ною умовою успішності професійної підготовки студентів. Зроблено
висновок, що проблема формування оптимальної мотивації розгляда-
ється в залежності від успішності, зацікавленості іноземною мовою,
здібностей, змісту інформації, особистості викладача, стосунків між ви-
кладачем та студентами. Важливе місце в системі мотивації оволодін-
ня іноземною мовою посідають пізнавально-освітні мотиви, прагнення
розширити світогляд, збагатити знання про мову, культуру, мистецтво,
психологічні особливості пізнання, мислення, емоційної сфери, націо-
нальних рис характеру носіїв мови. Розглянуто дев’ять видів мотивації
щодо вивчення іноземної мови у студентів, проведеному В.В. Рижовим.
Мотивація спілкування має великий вплив на характеристики її пси-
хічної сфери, пов’язані з іншомовними здібностями. Воднораз, із поста-
новкою завдання навчити спілкуватися іноземною мовою, ми маємо на
меті сформувати у студентів комунікативну компетенцію.

Посилання

Большая энциклопедия психологических тестов / [автороснователь А. Керелин]. – М. : Эксмо, 2008. – 416 с.

Гришаев М.П. Типы мотивов овладения иностранным языком : [Электронный ресурс] / М.П. Гришаев // Электронный журнал «Fan-Nauka». – 2008.

Дзюбко Л.В. Діагностика навчальної мотивації: збірник методик / Л.В. Дзюбко, Л.І. Гриценюк. – К. : Шк.світ, 2011. – 128 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с. – (Серия «Мастера психологии»).

Леонтьев А.Н. Потребности. Мотивы. Эмоции: Конспект лекций / А.Н. Леонтьев. – М. : МГЦ, 1971. – 39 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості: монографія / С.Д. Максименко. – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.

Магомед-Эминов М.Ш. Позитивная психология человека. От психологии субъекта к психологии бытия: в 2-х тт. / М.Ш. Магомед-Эминов. – М. : Психоаналитическая Асоциация Российской Федерации, 2007.

Носенко Е.Л. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов. Принципи і прийоми: Посібник / Е.Л. Носенко, Л.І. Байсара. – Д. : РВВ ДНУ, 2006. – 80 с.

Психологічний довідник учителя. В 4 книгах / [упоряд.: В.В. Андрієвська]; За загал. ред. С. Максименка. – К. : Главник, 2005 – 112 с.

Рыжов В.В. Иноязычные способности / В.В. Рыжов. – Нижний Новгород : НГЛУ, 2001. – 193 с.

Шаркова С.Ф. Про питання поліпшення якості викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах / С.Ф. Шаркова // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / [ред. кол.: С.Д.Максименко (гол. ред.) та ін.] – К. : ДП «Інформційно-аналітичне агенство», 2013. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С.Д. Максименка, Н.В. Чепелєвої. – 2013. – Вип.25. – С.588–596.

Шаркова С.Ф. Психологічна характеристика вітчизняного та зарубіжного досвіду організації навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах / С.Ф. Шаркова // Новости науки Приднепровья. Научно-практический журнал. Серия: Инженерные дисциплины. – №5 (2012) / [ред. кол.: В.П. Иващенко (глав. ред.) и др.] – Днепропетровск : «Днепр-VAL», 2012. – С. 76–81.

Шевченко Н.Ф. Психологічна організація мовленнєвого спілкування як засобу оволодіння іноземною мовою: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07/ Наталія Федорівна Шевченко; Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 1990. – 213 с.

Шевченко Н.Ф. Шлях до професійної кар’єри: науково-практичний посібник / Н.Ф.Шевченко, М.В. Сурякова. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2009. – 92 с.

Wexler B.E. Brain and Culture. Neurobiology, Ideology, and Social Change / B.E. Wexler. – Cambridge, MA : The MIT Press. – 2008. – 203 p.

Willis D. Towards a New Methodology / D. Willis // English Teaching Professional. – 2004. – №33. – P.4–6.

Wingate J. The Power of Attention / J. Wingate // English Teaching Professional. – 2004. – №34. – P.35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-23

Як цитувати

Коваль, І. (2017). Мотиви вивчення іноземної мови студентами вищого навчального закладу: психологічний аспект. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p