Психологічні чинники генези особистісної сфери першокурсників

Автор(и)

  • О.І. Косарєва
  • Г. В. Рудь

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

розвиток особистості, першокурсник, генеза, суб’єкт ність, рівень рефлексії, саморозвиток, самосвідомість.

Анотація

У статті висвітлено психологічні чин-
ники генези особистісної сфери першокурсників. Досліджено, що у
першокурсника ставлення до себе як детермінанта саморозвитку осо-
бистості проявляється у новій якості – як ставлення до людини, що
взаємодіє з іншими людьми. Новий крок у побудові свого життєвого
світу пов’язаний з тим, що людина усвідомлює себе не лише як окрему
яскраву індивідуальність, а й як члена групи, комунікатора, що вста-
новлює контакти з постійно зростаючим колом людей. Для діагностики
чинників особистісного розвитку було застосовано ряд методик: функ-
ціональна проба «Історія»; визначення рівня суб’єктності (М. Ісаков);
метод мотиваційної індукції Ньюттена; методика «Піраміда», розро-
блена на основі моделі мотиваційно-потребнісної сфери А. Маслоу; про-
ективна проба «Я-висловлювання»; проективна методика «Символічні
проби».
Дослідження проводилось на базі Рівненського державного гума-
нітарного університету та Київського національного університету імені
Т.Г.Шевченка зі студентами першого курсу. Результати дослідження
свідчать, що між першокурсниками, які живуть і навчаються в провін-
ційному та столичному ВНЗ, статистично значимі відмінності за багать-
ма показниками особистісних властивостей, однак зазначені показники
не виходять за межі нормативних.
Доведено, що більшою рефлективністю характеризуються київські
студенти, хоча вони є інфантильнішими, ніж їх ровесники. Рівненські
студенти краще відповідали на питання історичного тесту, їх цікавить
можливість саморозвитку та самопізнання, однак рівень рефлексії у
них нижчий. Студенти РДГУ життєві плани складають на рік або біль-
ше (на відміну від місяця чи двох у киян). Проаналізовано, що порівня-
но зі столичними студентами у рівненських більш яскраво виражена по-
треба у фізіологічному комфорті, а також у прийнятті оточуючими. За
рівнем розвитку самосвідомості у столичних і провінційних студентів
значущих відмінностей не виявлено.

Посилання

Байєр О.О. Життєві кризи особистості: навчальний посібник / О.О.Байєр. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с.

Балл Г.О. Підготовка до професійної діяльності у контексті розвитку особистості // Підготовка учнів до професійного навчання і праці / Г.О. Балл. – К. : Наукова думка, 2000. – Розділ 1. – С. 7–21.

Бодалев А.А. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин. – СПб. : Изд-во «Речь», 2000. – 440 с.

Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – СПб. : Питер, 2001. – 560 с.

Исаков М. В. Показатели и структура субъектности: на материале становления профессиональной субъектности у студентов вузов: дис. кандидата психол. наук: 19.00.01 / Максим Владимирович Исаков. – М., 2008. – 242 с.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – 3-e изд. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с.

Настольная книга практического психолога / Сост. С.Т. Посохова, С.Л. Соловьева. – М. : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ; СПб. : Сова, 2008. – 671 с. (С.314–318).

Панок В.Г. Основи практичної психології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Г.Панок, Т.М.Титаренко, Н.В.Чепелєва та ін. – 2 вид., стер. – К. : Либідь, 2011. – 536 с.

Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості: монографія / В.Г. Панок, Г.В. Рудь. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 280 с.

Прихожан А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Як цитувати

Косарєва, О., & Рудь, Г. В. (2017). Психологічні чинники генези особистісної сфери першокурсників. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p