Культурно-історичне розуміння становлення комунікативної культури особистості старшокласника засобами художньої літератури

Автор(и)

  • О.В. Нестерук-Володимирець

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

комунікативна культура, особистість, культурно-історичний підхід, історико-еволюційний підхід, некласична психологія особистості, діалог.

Анотація

В статті проаналізовано основні осо-
бливості історико-еволюційного підходу, окреслено сучасні тенденції
досліджень в межах культурно-діяльнісної психологічної школи щодо
особистісного становлення індивіда. Визначено особливості відповідно-
го до історико-еволюційного підходу методу дослідження становлення
комунікативної культури особистості старшокласника під впливом за-
собів художньої літератури.
Запропоновано та описано авторську нормативну модель комуні-
кативної культури особистості старшокласника, яка передбачає, що
комунікативна культура старшокласника (як складне інтегративне осо-
бистісне утворення) набуває свого найвищого рівня розвитку завдяки
соціокультурному та комунікативному досвіду.
У статті відображено результати констатуючого етапу дослідження
та зроблено наступні висновки: комунікативна культура особистості, її
рівень розвитку знаходиться у тісному взаємозв’язку із рівнем розвитку
комунікативних здібностей та компетенцій особистості старшокласни-
ка. Особливості формування комунікативної культури старшокласни-
ків засобами художньої літератури залежать від їхнього особистісного
профілю, індивідуального стилю мислення, діяльності та спілкування,
гендерних особливостей.
Психолого-педагогічні аспекти формування комунікативної куль-
тури учнів старшого шкільного віку включають у себе демонстрацію
педагогічними працівниками різноманітних моделей комунікативної
поведінки та ставлення до суб’єктів соціальної взаємодії, відображених
у художніх творах.

Посилання

Асмолов А.Г. Психология личности : культурно-историческое понимание развития человека [Текст] / Александр Григорьевич Асмолов. – М. : Смысл, 2007. – 528 с.

Бугайски М. Язык коммуникации [Текст] / Мариан Бугайски / [пер. с польск.]. – Х. : Изд-во «Гуманитарный центр» Артеменко Э. Г., 2010. – 544 с.

Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребёнка (1928) [Текст] / Лев Семенович Выготский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. – 1991. – № 4. – С. 5-18.

Гончар Т.І. Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток : [Електронний ресурс] / Тетяна Іванівна Гончар // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. – К. : 2008. – № 2 (7). – С. 9–17.

Завершнева Е.Ю. Записные книжки, заметки, научные дневники Л.С. Выготского: результаты исследования семейного архива [Текст] / Екатерина Юрьевна Завершнева // Вопросы психологии. – 2008 – № 1, 2. – С.132–145, С.120–136.

Корніяка О.М. Сучасні підходи до вивчення комунікативної компетентності особистості [Текст] / Ольга Миколаївна Корніяка // Проблеми сучасної психології : [зб. наук. Праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України] / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 3. – С. 294–316.

Костюк Г.С. Вікова психологія [Текст] / Григорій Силович Костюк; [за ред. Г.С. Костюка]. – К. : Радянська школа 1976. – 199 с.

Куницына В.Н. Трудности межличностного общения [Текст] : Дисс.... докт. психол. наук / Валентина Николаевна Куницына. – СПб. : СПбГУ, 1991. – 387 с.

Михальчук Н.О. Психологія читання та розуміння літературних творів старшокласниками : [монографія] / Наталія Олександрівна Михальчук. – К. : ТОВ «Принт Хауз», 2012. – 368 с.

Михальчук Н.О. Обґрунтування старшокласниками літературних творів як критерій їх адекватного розуміння [Текст] / Наталія Олександрівна Михальчук // Зб. наук. ни / [за ред. С.Д. Максименка]. – К. : ГНОЗІС, 2008. – Т. 10, вип. 4. – С. 348–359.

Михальчук Н.О. Розвиток інтелектуальних можливостей школярів засобами літератури : [навчально-методичний посібник] / Наталія Олександрівна Михальчук, Едуард Зенонович Івашкевич, Раїса Захарівна Поташнюк. – Рівне : Принт-Хауз, 2010. – 192 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації : [навчальний посібник] / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 528 с.

Сайтарли І.А. Специфика социологического подхода к исследованию культуры отношений [Текст] / Інна Анатоліївна Сайтарли // Альманах КНУ ім. Т. Шевченко. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010. – № 16. – С. 52–59.

Турчин Т.О. Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури [Текст] : Дисс... канд. психол. наук / Тетяна Олексіївна Турчин; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 170 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-17

Як цитувати

Нестерук-Володимирець, О. (2017). Культурно-історичне розуміння становлення комунікативної культури особистості старшокласника засобами художньої літератури. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p