Психологічна характеристика розвитку особистості та формування професійної самосвідомості особистості студента під час навчання у ВНЗ

Автор(и)

  • L.A. Onufriieva

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

психологічна характеристика, розвиток, особистість, студент, формування, професійна самосвідомість, навчання, ВНЗ, майбутні фахівці, професійна підготовка, професійно-психологічна готовність, трудова і професійна діяльність.

Анотація

Констатовано, що основний психічний про-
цес юнацького віку – розвиток самосвідомості. З’ясовано, що однією
із суттєвих ознак психічного розвитку особистості студентського віку
є подальше становлення самосвідомості. Показано, що професійна са-
мосвідомість формується під впливом навколишнього професійного се-
редовища і професійної діяльності. З’ясовано, що розширення профе-
сійної самосвідомості виражається у зростанні числа ознак професійної
діяльності, що відбиваються у свідомості фахівця, у подоланні стерео-
типів, в цілісному баченні себе в контексті усієї професійної діяльності.
З’ясовано, що однією з умов формування професійної самосвідомості є
розуміння майбутніми фахівцями психологічного сенсу професійно
значущих властивостей особистості. Показано, що сформованість чіт-
ких уявлень про психологічні складові особистості фахівця сприяє
активному професійному становленню майбутніх фахівців. Встанов-
лено, що в умовах конкуренції психологічна готовність до професійної
діяльності стає складовою частиною професійної освіти особистості, а
однією із провідних складових професійної підготовки є розвиток у мо-
лоді професійно-психологічної готовності до освоєння трудової та про-
фесійної діяльності. Зроблено висновок, що професійно-психологічна
підготовка виступає одним із базових компонентів успішності людини
в трудовій діяльності, формування її професійної самосвідомості. Вста-
новлено, що формування професійної самосвідомості – це самопізнан-
ня майбутніми фахівцями професійних, особистісних якостей і аналіз
сучасних вимог, що ставляться до фахівця, формування уявлень про
зміст професії і про себе як її представника; усвідомлення прикладного
значення професійно-психологічних знань для майбутньої професійної
діяль ності.

Посилання

Бех I.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – №І. – С. 124–129.

Большаков В.Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игры / В.Ю. Большаков. – СПб. : «Социально-психологический центр», 1996. – 380 с.

Винославська О.В. Деякі відмітні риси «Я-концепції» сучасного студентства / О.В. Винославська // Демографічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, проблеми, прогнози на ХХІ століття. Матеріали міжнародної наукової конференції. 15-18 травня. – 1996. – С.169–176.

Габермас Ю. Моральна свідомість і комунікативна дія / Ю. Габермас. – М. : Наука, 2000.

Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – СПб. : Питер, 2001. – 560 с.

Ефимов В.М. Студент 80-х в зеркале социологии / В.М. Ефимов, М.И. Милова // Вопросы общественных наук. – К., 1989. – Вып. 80. – С. 21–27.

Завацкая Н.Е. Методические указания к практикуму по дисциплине «Психодиагностика» : в 2 ч. / Н.Е. Завацкая. – Луганск: ВНУ им. Даля. – Ч. 1. – 104 с.; Ч. 2. – 96 с.

Маслоу А. Самоактуализация личности и образования / А. Маслоу; пер. с анл. – Киев : Ин-т психологии АПН Украины, 1994.

Морсанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции / В.И. Морсанова. – М. : Наука, 1998.

Немов Р.С. Психология : учеб. в 3-х т. / Р.С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 1998. – Т. 3 : Психодиагностика. – 632 с.

Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности: Теория и практика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 192 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического в общей взаимосвязи явлений материального мира / С.Л. Рубинштейн. – М. : Издательство АН СССР, 1957. – 328 с.

Соколов А.В. Ценностные ориентации постсоветского гуманитарного студенчества / А.В. Соколов, И.О. Щербакова // Социс. – 2003. – № 1. – С. 115–124.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание / А.Г. Спиркин. – М., 1972. – 345 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-18

Як цитувати

Onufriieva, L. (2017). Психологічна характеристика розвитку особистості та формування професійної самосвідомості особистості студента під час навчання у ВНЗ. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p