Губристична мотивація як чинник становлення Я-концепції у студентів

Автор(и)

  • К.І. Фоменко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

губристична мотивація, прагнення до переваги, прагнення до досконалості, Я-концепція, самоставлення.

Анотація

Представлено результати вивчення структури
Я-концепції особистості у студентському віці, типологічних характе-
ристик губристичної мотивації студентів, з урахуванням яких можна
характеризувати відмінності у Я-концепції та самоставленні студентів.
У дослідженні показано трифакторну структуру Я-концепції сту-
дентів. Встановлено, що перший компонент розкриває інтрапсихічну
спрямованість репрезентацій студентів, які розкривають індивідуальні
позитивні та негативні характеристики. Другий компонент розкриває
інтеропсихічні характеристики Я-концепції, які описують соціальну
активність особистості студента. Третій компонент відповідає за харак-
теристики діяльності та ставлення до сім’ї, сімейних стосунків студен-
та.
Отримано три типи губристичної мотивації у студентів – перший
характеризується домінуванням прагнення до переваги, другий – домі-
нуванням прагнення до досконалості, а третій представлений високими
показниками губристичної мотивації.
Доведено, що домінування прагнення до переваги у структурі гу-
бристичної мотивації студентів передбачає перевагу індивідуальних ха-
рактеристик у Я-концепції. Високі показники губристичної мотивації
характеризують студентів з вираженим сімейним Я.
Студенти з домінуванням прагнення до переваги характеризу-
ються більшою самовпевненістю та самокерівництвом. Домінуван-
ня прагнення до досконалості передбачає найвищий рівень розвитку
самоприв’язаності у студентів. Показники конфліктності та самозвину-
вачення є найвищими у студентів з високою губристичною мотивацією.

Посилання

Козелецкий Ю. Человек многомерный (психологические эссе) / Юзеф Козелецкий. – К. : Лыбидь, 1991. – 288 с.

Меднікова Г.І. Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система / Г.І. Меднікова Дис. … к. психол. н. 19.00.01; Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2002. – 192 с.

Меднікова Г.І. Характеристика самоактуалізації студентів з різними варіантами структури ставлення до себе / Г.І. Меднікова //Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. – №2. – Вип.10. – С. 200–205.

Роджерс К. Консультирование и психотерапия: новейшие подходы в области практической работы / К. Роджерс; Пер. с англ. – М. : ЗАО «Изд-во ЭКСМО-Пресс «, 1999. – 464 с.

Столин В. В. Тест-опросник самоотношения / В. В. Столин, С. Р. Пантилеев // Психодиагностические материалы по изучению личности школьника. – Минск, 1989. – С.87–94.

Тест Куна. Тест «Кто Я?» (М.Кун, Т.Макпартленд; модификация Т.В.Румянцевой) / Т.В. Румянцева // Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре – СПб., 2006. – С.82–103.

Фоменко К.І. Губристична мотивація як чинник прагнення до успіху: віковий аспект / Т.Б. Хомуленко, К.І. Фоменко. – Х. : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. – 222 с.

Dickstein E. Self and self-esteem. Teoretical foundations and their implications for research // Human Development. – 1977. – Vol. 20, № 4. – 43–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-17

Як цитувати

Фоменко, К. (2017). Губристична мотивація як чинник становлення Я-концепції у студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p