Теорія учбової діяльності В.В. Давидова

Автор(и)

  • С.Д. Максименко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

теорія, учбова діяльність, В.В. Давидов, теоретичний аналіз, експериментальне дослідження, мислення, розвиток, рефлексія, свідомість, навчально-виховний процес.

Анотація

Дослі-
джено зв’язок розгорнутого аналізу з вирішенням учбових задач. Кон-
статовано, що уявний перехід від окремих особливостей до закономірних
залежностей, здійснюваний у процесі аналізу шляхом перетворення да-
ної ситуації за допомогою визначених розумових дій, має не тільки осо-
бливе значення для формування у дітей інтелектуальних здібностей, але
і для загального психічного розвитку, і, у цілому, розумового та естетич-
ного виховання. Встановлено, що повноцінний аналіз процесу навчання
можливий лише на основі адекватних положень загальнопсихологічної
теорії діяльності. На основі цілісного діяльнісного трактування психіки,
свідомості, особистості у працях цих учених сформульовано положення
щодо навчання на рівні цілісної особистості та вимоги до мотиваційної
сфери особистості, що забезпечує придбання особистісного змісту в ході
оволодіння знаннями й уміннями. У придбанні особистісного змісту
складається справжня єдність виховання і навчання. Показано, що ді-
яльнісне трактування психіки уможливлює успішне вивчення вікових
закономірностей походження та формування тих типів діяльності, усе-
редині яких відбувається розвиток свідомості й особистості. Наукове
вивчення проблеми розвиваючого навчання безпосередньо пов’язано з
постановкою питання про конкретно-історичний підхід до оцінки харак-
теру початкового навчання. Отримано відповідь на багато важливих пи-
тань про формування способів теоретичного аналізу, питань рефлексії,
форм дій і, з іншого боку, постали нові питання подальшого дослідження
шляхів оптимізації навчально-виховного процесу. Зазначено, що тільки
через сформовану учбову діяльність можна ввести учнів в основні форми
науково-теоретичної свідомості чи мислення.

Посилання

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – 338 с.

Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

Выготский Л.С. Проблема возраста / Л.С. Выготский // Собр. соч. : В 6-ти т. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 4. – 332 с.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 1996. – 541с.

Занков Л.В. О предмете и методах дидактических исследований / Л.В. Занков. – М. : Педагогика, 1982. – 196 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-18

Як цитувати

Максименко, С. (2016). Теорія учбової діяльності В.В. Давидова. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p