Структурна модель віри в юнацькому віці

Автор(и)

  • Ю.А. Алєксєєва

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

віра, структура віри, когнітивний компонент віри, емоційно-ціннісний компонент віри, конативний компонент віри, системотвірний компонент віри, цінності, потреби, переконання, смисл.

Анотація

У статті
представлено наукові погляди вчених на структуру феномену віри. Пре-
зентовані структурні моделі віри особистості свідчать, що віра розгля-
дається вченими як інтегроване психічне утворення, яке вміщує певні
компоненти та складові. Теоретичне дослідження структурних моде-
лей віри показало, що вони відображають різні конфігурації психічних
явищ. Презентовано авторську модель структури віри в юнацькому
віці. Відзначено, що дослідження віри в юнацькому віці спирається на
методологічні принципи багаторівневості та ієрархічної організованості
психічних процесів. Виділено структурні компоненти віри в юнацько-
му віці (когнітивний, емоційно-ціннісний, конативний та системотвір-
ний). До когнітивного компонента належать фідогенні, сцієнтогенні та
квестіогенні переконання особистості. Фідогенні переконання – погля-
ди особистості, засновані на вірі. Сцієнтогенні переконання засновані на
інформації, отриманій в результаті пізнавальної діяльності. Квестіоген-
ні переконання засновані на сумнівах. Емоційно-ціннісний компонент
віри в юнацькому віці відображає ієрархію цінностей та вміщує широку
палітру почуттів, які супроводжують віру (сумніви, впевненість, любов,
надія, довіра, невпевненість, комплекс переживань самоставлення), що
відображають схвалення або відкидання об’єкта віри залежно від ступе-
ня визнання його важливості та актуальності для особистості. Відзначе-
но, що об’єкти віри у свідомості індивіда виступають як ментальні цін-
ності у вигляді концептів (готових поглядів, що містяться в суспільній
свідомості) і /або конструктів (результатів власних міркувань, інтер-
претацій, уявлень і переконань). Конативний (мотиваційно-поведінко-
вий) компонент віри в юнацькому віці включає мотиваційну та вольову
складові особистості, які виражаються в прагненні до дій на основі при-
йняття рішення. Системотвірним компонентом віри в юнацькому віці
є процес пошуку та признання сенсу цінностей, з якими людина стика-
ється у своєму житті. Зроблено висновок, що феномен віри в юнацькому
віці має свою специфічну структуру, яка містить певні компоненти.

Посилання

Двойнин А. М. Психология верующего: Ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности: монография / А. М. Двойнин. – СПб. : Речь, 2011. – 224 с.

Казанцева Т. А. Вера как социально-психологический феномен и его суггестивный механизм формирования: дис. кандидата психол. наук:19.00.05 / Татьяна Александровна Казанцева. – М., 2007. – 136 с.

Келли Дж. Психология личности. Теория личностных конструктов / Дж. Келли. – СПб. : Речь, 2000. – 249 с.

Климишин О. І. Християнсько-психологічні основи духовного розвитку особистості: дис. доктора психол. наук:

00.07 / Ольга Іванівна Климишин. – Івано-Франківськ, 2013. – 492 с.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2. – 320 с.

Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев; [2-е изд., испр.]. – М. : Смысл, 2003. – 487 с.

Москалець В. П. Психологія релігії / В. П. Москалець. – К. : Академвидав, 2004. – 240 с.

Петрушенко В. Л. Вера в духовном мире личности / В.Л. Петрушенко, Г. Н. Щербакова. – Львов : Вышая шк., 1989. – 96 с.

Столин В. В. Уровни и единицы самосознания / В. В. Столин // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара : Изд-во БАХРАХ-М. – С. 123–155.

Угринович Д. М. Психология религии / Д. М. Угринович. – М. : Политиздат, 1986. – 352 с.

Франкл В. Воля к смыслу / В. Франкл. – М. : Апрель-Пресс, 2000. – 368 с.

Чудновский В. Э. Смысл жизни и судьба / В. Э. Чудновский. – М. : Изд-во «Ось-89», 1997. – 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-16

Як цитувати

Алєксєєва, Ю. (2016). Структурна модель віри в юнацькому віці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p