Педагогічна взаємодія з учнями з різними видами обдарованості

Автор(и)

  • Н.В. Билінська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

педагогічна взаємодія, обдарованість, види обдарованості, особистість учня, здібності, креативність, інтелект, мислення, моделі обдарованості.

Анотація

У статті здійснено аналіз наукових досліджень феноме-
ну обдарованості, представлено опис популярних моделей обдарованос-
ті, визначено критерії та види обдарованості, які найчастіше зустріча-
ються. У статті подано результати діагностики особливостей особистості
школярів з різними видами обдарованості. В якості діагностичного ін-
струментарію було використано багатофакторний опитувальник особис-
тості Р.Б. Кеттелла, що дозволив зафіксувати емоційні, комунікативні,
інтелектуальні властивості особистості, а також властивості саморегу-
ляції, що узагальнюють інформацію людини про саму себе. На підставі
проведеного дослідження представлено психологічну характеристику
особистості дітей з технічною, образотворчою, загальною інтелекту-
альною, сценічною обдарованістю. Інформованість учителя про психо-
логічні особливості особистості обдарованих школярів дозволить опти-
мізувати і зробити ефективним його педагогічну взаємодію з дітьми з
різними видами обдарованості. У зв’язку з цим існує необхідність пси-
холого-педагогічної освіти, мета якого повинна полягати в розширенні
кругозору в області психологічних знань і ознайомленні вчителів з на-
уковою інформацією про феномен дитячої обдарованості, її видах, фор-
мах прояву, про проблеми взаємодії з учнями з ознаками обдарованості і
на формування у педагогів шкіл мотивації до саморозвитку, самоосвіти
і потреби до використання психологічних знань в реальній педагогічній
практиці. Результати дослідження можуть бути використані в освітньо-
му процесі з підготовки та підвищення кваліфікації педагогів різних
спеціалізацій та психологів освітніх закладів.

Посилання

Guilford J.P. The structure of intellect / J.P. Guilford // Psychological Bulletin. – 1956. – Vol. 53, № 4. – P. 267–293.

Renzulli J.S. The Schoolwide Enrichment Model / J.S. Renzulli, S.M. Reis // Creative Learning Press, Mansfield. – 1997. – Vol. 7. – P. 5–14.

Теплов, Б.М. Избранные труды : в 2-х т. / Б.М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 328 с.

Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – СПб. : ПитерКОМ, 1999. – 368 с.

Психология одарённости детей и подростков / Н.С. Лейтес [и др.] ; под ред. Н.С. Лейтеса. – М. : Академия, 1996. – 416 с.

Матюшкин А.М. Концепция творческой одарённости / А.М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29–33.

Холодная М.А. Психологические механизмы интеллектуальной одарённости / М.А. Холодная // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 32–39.

Рабочая концепция одарённости / Д.Б. Богоявленская [и др.]; под. ред. Д.Б. Богоявленской. – М. : Магистр, 2003. – 68 с.

Панько Е.А. Концептуальные основания образования / Е.А. Панько, Я.Л. Коломинский, Н.С. Старжинская,

В.Н. Шебеко, Л.Б. Горунович, А.Н. Белоус // Пралеска. – 2004. – № 2. – С. 10–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-19

Як цитувати

Билінська, Н. (2016). Педагогічна взаємодія з учнями з різними видами обдарованості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p