Психологічний зміст перекладацької діяльності

Автор(и)

  • Е.Е. Івашкевич

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

перекладацька діяльність, мовні фактори, екстралінгвістичні фактори, перекладацькі стратегії, суто авторська стратегія перекладу, стратегія ампліфікації.

Анотація

В
статті описано психологічні аспекти перекладацької діяльності. Зазна-
чено, що перекладач здійснює мовленнєве посередництво, за умов якого
мовою перекладу створюється певний текст, комунікативно рівноцін-
ний оригіналу, причому його комунікативна рівноцінність виявляється
в її ототожненні перекладачем з оригіналом в функціональному, змісто-
вому і структурному планах.
Окреслено задачі перекладацької діяльності. Наголошено, що най-
важливішою задачею перекладацької діяльності є виявлення мовних і
екстралінгвістичних факторів, які уможливлюють ототожнення змісту
повідомлення, що передається, різними мовами.
Описано перекладацькі стратегії, які мають місце стосовно пере-
кладу художньої літератури, а саме: включення в текст додаткових
елементів (авторські вкраплення у перекладі); опущення елементів,
надлишкових з точки зору іншомовного читача; перетворення смисло-
вої структури слів і виразів; компромісні перекладацькі рішення; ви-
користання адекватних замін (інтерпретація, антонімічний переклад,
компенсація і т.д.); знаходження функціонального аналога; суто автор-
ський переклад.
Охарактеризовано особливості суто авторської стратегії пере-
кладу, спрямованої на досягнення досить важливої мети професійної
діяльності перекладача, а саме відображення експліцитних та імплі-
цитних значень першотвору з метою збереження щонайбільшої свобо-
ди інтерпретації, наведено приклади перекладу О.Логвиненком твору
Дж.Д.Селінджера «Над прірвою у житі» із використанням стратегії
«суто авторський переклад». Окреслено випадки непрямого перекладу
тексту із привнесенням авторського смислу, запропоновано їхні тлума-
чення. Сформульовано додаткову стратегію у перекладі художніх тво-
рів, яку визначено як стратегію ампліфікації, обґрунтовано зміст цієї
стратегії.

Посилання

Долга Т.О. Переклад як вид мовленнєвої діяльності / Т.О. Долга // Матеріали III Міжнародної науково-практичній конференції [«Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість»], (Остріг, 2-3 квітня 2009 р.). – Остріг, 2009. – Вип. 11. – С. 13–17.

Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Просвещение, 1978. – С. 19–23.

Кетфорд Дж.К. Лингвистическая теория перевода / Дж.К. Кетфорд // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М. : Международные отношения, 1978. – С. 91–114.

Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари : Актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу : навчальний посібник / Лада Володимирівна Коломієць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 527 с.

Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода / Вилен Наумович Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980. – 160 с.

Кочубей О.С. Структура та зміст підготовки викладачів перекладу в мовному вищому навчальному закладі [Текст] / Ольга Святославівна Кочубей // Зб. наук. пр. «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету» [«Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін»]. – Рівне : РДГУ, 2013. – С. 41–45.

Крилова-Грек Ю.М. Психолінгвістичні особливості перекладу семантичних одиниць іншомовних текстів : дис. … кандидата психол. наук : 19.00.01 / Юлія Михайлівна КриловаГрек. – К., 2007. – 196 с.

Михальчук Н.О. Методологічні засади підготовки перекладачів у світлі Болонського процесу / Наталія Олександрівна Михальчук // Переклад у 21 столітті : Тези наукової конференції 11 березня 2005 року, м. Харків. – Харків, 2005. – С. 51–52.

Селінджер Дж.Д. Над прірвою у житі : [повісті, оповідання] / Джером Девід Селінджер // [в укр. перекладі Олекси Логвиненка]. – К. : Молодь, 1984. – 272 с.

Salinger J.D. The Catcher in the Rye / Jerom David Salinger. – OCR & Spellcheck : Aerius, 2003. – 91 p.

Seleskovitch D. Interpretation, a Psychological Approach to Translating / D. Seleskovitch // [in : Ed. Richard W Brislig. Translation Applications and Research]. – New York : Gardner Press, 1976. – P. 92–115.

http://www.multitran.ru

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-21

Як цитувати

Івашкевич, Е. (2016). Психологічний зміст перекладацької діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p