Комплексний підхід до визначення структури соціального інтелекту педагога

Автор(и)

  • Е.З. Івашкевич

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

інтелект, соціальний інтелект, інтелектуальні здатності, міжособистісна взаємодія, соціальна адаптованість, емпатія, когнітивна, мнемічна та емпатійна підструктури соціального інтелекту.

Анотація

В статті описано результати проведених
вченими досліджень соціального інтелекту особистості, зроблено висно-
вки щодо його структури та особливостей функціонування. Зазначено,
що результати емпіричних досліджень вчених дозволили виявити сім
базових складових соціального інтелекту, які були об’єднані вченими у
дві групи: 1) когнітивна складова: оцінка перспективи міжособистісної
взаємодії; розуміння людей; знання соціальних правил взаємодії; від-
критість у ставленні до оточуючих; 2) поведінкова складова: здатність
взаємодіяти з людьми; соціальна адаптованість; високий рівень емпатії
в міжособистісних стосунках.
Запропоновано та описано авторську концепцію соціального інте-
лекту педагога. Зазначено, що соціальний інтелект педагога вміщує три
підструктури: когнітивну, мнемічну та емпатійну тощо. Встановлено,
що когнітивна підструктура соціального інтелекту включає в себе су-
купність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, по-
ведінки людей, їх взаємовідносин і т.д. на основі сформованої системи
інтерпретацій на мікроструктурному і макроструктурному рівнях.
Показано, що мнемічна складова соціального інтелекту педагога
характеризує наявність у індивіда здатності до інтерпретації явищ, по-
дій життя, поведінки інших людей і свого власного як суб’єкта цих по-
дій. Зроблено висновок, що емпатійна складова соціального інтелекту
більшою мірою залежить від того, яку форму поведінки педагог обирає
в якості пріоритетної, що очікує від оточуючих його суб’єктів, який цін-
нісний інтерпретаційний комплекс у ставленні до навколишнього світу
сформувався у людини, які можливості є в даного індивіда в плані ви-
користання механізмів антиципації у розв’язанні різних проблем про-
фесійного та соціального життя тощо.

Посилання

Геранюшкина Г.П. Социальный интеллект студентовменеджеров и его развитие в условиях формирующего эксперимента : Дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Галина Петровна Геранюшкина. – Иркутск, 2001. – 250 с.

Кон И.С. Социология личности / Игорь Семёнович Кон. – М. : Политиздат, 1967. – 134 c.

Куницына В.Н. Межличностное общение : [учеб. для вузов] / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

Порядина В.А. Гендерные различия в структуре социального интеллекта студенческой молодёжи : Дисс. канд. психол. наук : 19.00.05 / Вера Александровна Порядина. – Ярославль, 2007. – 236 с.

Саутина Е.С. Психолого-педагогические условия развития социального интеллекта студентов-психологов : Дисс. канд. психол. наук : 19.00.07 / Екатерина Сергеевна Саутина. – Тамбов, 2008. – 206 с.

Фёдорова Е.А. Социальный интеллект как фактор формирования отношения к социально значимым объектам у представителей различных этнических групп : Дисс. канд. психол. наук : 19.00.05 / Елена Александровна Фёдорова. – Ярославль, 2009. – 307 с.

Хинш Р. Социальная компетенция [Текст] / Р. Хинш, С. Виттманн; [пер. с нем.]. – X. : Изд-во Гуманитарный Центр, 2005. – 176 с.

Argyle M. The psychology of Interpersonal Behavior [Text] / M. Argyle. –N.-Y. : Penguin Books, 1974. – 117 p.

Bern S.L. Gender schema theory and its implications for child development: Raising gender-aschematic children in a genderschematic society / S.L. Bern // Signs : Journal of Woman in Culture and Society. – 1983. – № 70 (2). – P. 196–206.

Birney R. Fear of failure / R. Birney, H. Burdick, R. Teevan. – N.Y. : Springer, 1969. – 187 p.

Gardner H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences / H. Gardner. – Heinemann : L., 1983. – P. 35.

Kitchener K.S., Brenner H.G. Wisdom and reflective judgment: Knowing in the face of uncertainty / [in R.J. Sternberg (Ed.)]. – N.Y. : Cambridge Univ. Press, 1990. – 170 p.

Labouvier-Vief G. Logic and self-regulation from young to maturity: A model // Beyond formal operations : Late adolescent and adult cognitive development / G. Labouvier-Vief. – N.Y. : Cambridge Univ. Press, 1984. – 156 p.

Meacham J. The loss of wisdom / [in R.J. Sternberg (Ed.)]. – N.Y. : Cambridge Univ. Press, 1990. – 112 p.

Selman R.L. The growth of interpersonal understanding: Developmental and clinical analyses / R.L. Selman. – N.Y. : Cambridge Univ. Press, 1980. – 540 p.

Sternberg R.J. The triarchic mind: A new theory of human intelligence / R.J. Sternberg. – N.Y. : Viking, 1988. – 170 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-28

Як цитувати

Івашкевич, Е. (2016). Комплексний підхід до визначення структури соціального інтелекту педагога. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p