Психологічний вплив пониження рівня невротизації на мотивацію до учіння у студентів-медиків

Автор(и)

  • І.Л. Козова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

навчальна мотивація, комунікативні мотиви, мотиви уникнення, мотиви престижу, професійні мотиви, мотиви творчої самореалізації, навчально-пізнавальні мотиви, соціальні мотиви, невротизація, психокорекція.

Анотація

У статті аналізується
стан мотивації до учіння у студентів медичного вишу з різним рівнем
невротизації. Проведене дослідження охопило комунікативні моти-
ви, мотиви уникнення, мотиви престижу, професійні мотиви, мотиви
творчої самореалізації, навчально-пізнавальні мотиви, соціальні мо-
тиви. Поряд з цим, вивчено позицію медиків і психологів щодо понят-
тя «невротизація» та встановлено рівень невротизації досліджуваних
студентів. Акцентується увага на причинах виникнення невротизації
пов’язаних із сучасним напруженням життєвих умов та додаткових
причинах виникнення невротизації у молоді, що навчається. Первин-
не обстеження студентів-медиків дозволило виділити групу з висо-
ким рівнем невротизації та встановити взаємозв’язок між низькими
показниками навчальної мотивації та високим рівнем невротизації. З
такими студентами було проведено психокорекційну роботу. Залежно
від індивідуально-психологічних властивостей характеру особистос-
тей, застосовувалися різні методи: групова та індивідуальна психоте-
рапія, психодрама, арт-терапія, клієнт-центрована терапія, тренінги.
Представлені зміни рівня невротизації після надання кваліфікованої
психологічної допомоги. Оцінено ефективність впливу зміни рівня не-
вротизації на позитивні зміни мотивації до учіння у студентів. Ана-
ліз здійснювали шляхом порівняння результатів досліджуваних до
та після проведення психокорекційної роботи за допомогою стандар-
тизованих методик. Отримані дані узагальнено, результати подано та
представлено в таблицях, проілюстровано графічно у вигляді діаграм
та статистично проаналізовано. Показано порівняльну картину стану
невротизації студентів медиків за гендерною ознакою. Емпірично за-
фіксовано динаміку змін у стані психологічного здоров’я майбутніх
медиків, зокрема зниження рівня невротизації та підвищення рівня
навчальної мотивації.

Посилання

Підаєв А.В. Болонський процес в Європі / А.В. Підаєв, В.Г. Передерій. – Одеса : ОДМУ, 2004. – 192 с.

Haug G. Summary and Conclusion. Towards the European Higher Education Area: Survey of Main Reforms from Bologna to Prague / G. Haug, C. Tauch, 2001. – 5 p.

Левківська Г. П. Адаптація першокурсників в умовах вищого навчального закладу освіти: навчальний посібник / Г. П.Левківська, В.Є. Сорочинська, В.С. Штифурок . – К., 2001. – 128 с.

Інтеграція Болонського процесу у вищу медичну освіту / Д.П. Алeксандрук, В.В. Капечук, М.М. Вацик [та інш.] // Галицький лікарський вісник. – 2006. – №4. – С.106–108.

Гриценок Л. І. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема / Л. І. Гриценок, Л. В. Дзюбко // Психолінгвістика. Науково-теоретичний збірник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» ДПУ ім. Григорія Сковороди. – 2009. – № 4. – С. 33–43.

О ценностно-мотивационной сфере студентов-универсантов / А.А. Реан, Т.В. Андреева, Н.Н. Киреева [и др.] // Ананьевские чтения – 99: Тезисы научно-практической конференции. – СПб.,1999. – C. 122.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. для магістрантів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

Бугрименко А. Г. Соотношение образа «Я» и внутренней учёбной мотивации студентов : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец.19.00.07 / А. Г. Бугрименко; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2007. – 24 с.

Панкратов А.Н. Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство / А.Н. Панкратов. – М. : Институт психотерапии, 2001. – С.233.

Дьяченко М. И. Психология высшей школы : учеб. Пособие для высш. учеб. завед. / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 383 с.

Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан, В. А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой) / Н.Ц. Бадмаева // Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей : монография. – Улан-Удэ, 2004. – 151 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-04

Як цитувати

Козова, І. (2016). Психологічний вплив пониження рівня невротизації на мотивацію до учіння у студентів-медиків. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p