Розвиток когнітивних та емоційних основ просоціальної поведінки дітей дошкільного віку

Автор(и)

  • Н.В. Корчакова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

просоціальність, просоціальна поведінка, допомога, когнітивна складова, уявлення, розуміння.

Анотація

Висвітлюються питання
розуміння дітьми сутності допомоги та її значущості. Зазначається, що
допомога – центральна лінія просоціальної поведінки людини та її якіс-
ного конструкта – просоціальності. Висловлюється припущення, що у
процесі онтогенетичного становлення просоціальність проходить три
етапи розвитку: етап генетично зумовлених основ поведінки, соціально
стимульованих та особистісно-диспозиційних. Унікальну роль у цьому
процесі відіграє період дошкільного дитинства, оскільки в цей час від-
бувається перехід інтуїтивних форм сприяння до соціально зумовлених
дій, у основі яких лежать первинні уявлення дитини про взаємодію лю-
дей у соціумі. Розвиток внутрішньої картини світу в цей період значною
мірою визначає характер поведінки у наступні вікові періоди. У статті
зазначається, що просоціальні уявлення дітей дошкільного віку інтен-
сивно вивчаються у психологічній науці у процесі розробки концепції
морального становлення особистості та її ціннісних орієнтацій. Як на-
прям аналізу проблеми просоціальності їх вивчення лише започаткову-
ється.
Обговорюються питання усвідомлення дошкільниками власних
позицій у ставленні до допомоги і її надання, висвітлюється розуміння
дітьми оціночних ставлень дорослих і однолітків. Аналізуються уяв-
лення дітей про емоційні стани людини при отриманні підтримки чи
ігноруванні оточуючими її необхідності. Висвітлюються питання ва-
ріативності моделювання дітьми способів допомоги. Простежується
зв’язок продукування ідей зі складністю та рівнем емоційної напруги
ситуації. Обговорюється питання усвідомлення дітьми процесу акти-
візації вербальної підтримки у старшому дошкільному віці. Виокрем-
люються основні форми мовленнєвої підтримки: використання прийо-
мів емоційного заспокоювання, позначення власної участі у вирішенні
проблеми, виокремлення шляху перерозподілу ресурсу чи його дару-
вання.

Посилання

Гольцева Т. В. Особенности альтруистических представлений детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] : автореф. дис. …канд. психол. наук / Т. В. Гольцева. – Орел, 2004. – 21 с.

Маленький альтруист: учимся вместе творить добро / под. ред. К. Кару ; пер. с эст. Юлии Митрофановой. – Тарту, 2010. – 107 с.

Пасічник А. В. Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку в інтерактивному театрі / А. В. Пасічник // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – 2012. – Випуск 11. – С. 319–323.

Становлення внутрішньої картини світу дошкільника : монографія / [Т О. Піроженко, С. О. Ладивір, О. О. Вовчик-Блакитна та ін.] ; за ред. Т. О. Піроженко. – Кіровоград : ІмексЛТД, 2012. – 236 с.

Grusec J. E The development of moral behavior and conscience from a socialization perspective / J. E Grusec , M. P. Chaparro, M. Johnston // Handbook of Moral Development. – London, 2006. – P.243–267.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-24

Як цитувати

Корчакова, Н. (2016). Розвиток когнітивних та емоційних основ просоціальної поведінки дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p