Способи підвищення надійності особистості та групи

Автор(и)

  • І.О. Котик
  • С.В. Саричев

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

надійність групи, особистісна надійність, актуалізація та підвищення надійності, мала група, спільна діяльність, організованість, суб’єктність, лідерство, оптимальні, напружені та екстремальні умови життєдіяльності.

Анотація

У статті обґрунтовано концепцію особистісної надійнос-
ті як системи характеристик особистості, що є основою успішної само-
регуляції у різних сферах життєдіяльності. Показано, що надійність
групи в напружених та екстремальних умовах спільної діяльності зага-
лом може бути описана за допомогою таких показників: результатив-
ність; взаємодія членів групи; узгодженість дій. Надійність групового
суб’єкта спільної діяльності, спілкування й відношень втілюється в
особі лідера, здатного у напружених і екстремальних умовах до соціаль-
ного пізнання й прогнозування, ефективної організації соціальних дій
у групах і між групами. Виявлено способи підвищення особистісної та
групової надійності: навчання груп спільній діяльності в різноманітних
умовах, що спрямовується на вдосконалення їхньої підготовленості до
спільної діяльності й вишкіл лідерів; актуалізація умов міжгрупової
взаємодії, коли образ іншої, «більш успішної» групи, сам факт її при-
сутності на спільному полі діяльності здійснює суттєвий вплив на стан
цієї групи й основні параметри спільної діяльності; актуалізація вну-
трішніх ресурсів групи: встановлення оптимальної психологічної дис-
танції між індивідами в системі міжособистісних стосунків; яскраво ви-
ражене лідерство; досить високий рівень розвитку групи як колективу
й високий рівень організованості групи; формування мотивації досяг-
нення успіху; оптимізація емоційного налаштування на спільну діяль-
ність; швидке й цілковите залучення кожного індивіда до спільної ді-
яльності. Запропоновано програму підвищення надійності особистості
та групи, представлено спеціально розроблені прийоми й соціотехніки
навчання, що актуалізують ситуації міжгрупової взаємодії та внутріш-
ні ресурси групи. Експериментально підтверджено ефективність пропо-
нованих способів на актуалізацію та підвищення надійності особистості
та групи.

Посилання

Котик І.О. Експериментальне дослідження надійності особистості й групи в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності / І.О.Котик, С.В.Саричев // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С.291–313.

Котик І.О. Надійність групи та особистісна надійність у групі / І.О.Котик, С.В.Саричев // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С.245–265.

Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. – М .: Политиздат, 1988. – 256 с.

Медведев В.В. Экспериментальная установка для исследований согласованности групповых действий и раціонального подбора групп / В.В. Медведев // Вопросы психологии. – 1967. – № 2. – С. 166–168.

Обозов Н.Н. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменов / Н.Н. Обозов // Методология исследования по инженерной психологии и психологии труда. – Л. 1974. Ч. 1. – С. 111–121.

Пископпель А.А. Историко-методологический анализ концепции надёжности социотехнических систем: дисс. ... д-ра филос. наук: 13.00.01 / А.А. Пископпель. – М., 1995. –

с.

Сарычев С.В. Разработка методики актуализации на дёжности группы / С.В. Сарычев, Ю.Л. Лобков // Теоретические и практические проблемы психологии образования: материалы научно-практической конференции, посвященной 110-летию С.Л. Рубинштейна. – Смоленск : Изд-во СГПУ, 1999. – С. 175–177.

Сарычев С.В. Социально-психологические аспекты надёжности группы в напряжённых ситуациях совместной деятельности / С.В. Сарычев, А.С. Чернышев. – Курск : Изд-во КГПУ, 2000. – 180 с.

Социальная психология / под ред. А.В. Петровского. – М. : Просвещение, 1987. – 224 с.

Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников / Л.И. Уманский. – М. : Просвещение, 1980. – 160 с.

Хащенко В.А. Программа комплексного исследования жизнедеятельности личности и группы в экстремальных условиях / В.А. Хащенко // Методики психологической диагностики личности и группы. – М.: ИП АН СССР, 1990. – С. 150–190.

Чернышев А.С. Комплексная методика комплектования молодежных групп / А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев, С.В. Сарычев // Социально-психологические методы практической работы в коллективе: диагностика и воздействие. – М. : ИП АН СССР, 1990. – С. 38-46.

Чернышев А.С. Оптимизация жизнедеятельности как основа социально-психологической помощи молодёжи / А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев. – Курск, 1998. – 90 с.

Чернышев А.С. Социально-психологические основы организованности первичного коллектива (на материалах исследования молодежных групп и коллективов): автореф. дисс. ... д-ра психол. наук: 19.00.05 / А.С. Чернышев. – М., 1980. – 65 с.

Чернышев А.С. Экспериментальная методика изучения межгруппового взаимодействия / А.С. Чернышев, Ю.А. Лунев, С.В. Сарычев, А.В. Корнев // Методики социально-психологической диагностики. – М. : ИП АН СССР, 1990. – С. 162–170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-15

Як цитувати

Котик, І., & Саричев, С. (2016). Способи підвищення надійності особистості та групи. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p