Психологічні особливості реалізації програми нововведень у ВНЗ

Автор(и)

  • О.И. Мельниченко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

психологічні особливості, реалізація, нововведення, інноваційний процес, прийняття нововведень, науково-педагогічні працівники, управління змінами, вищий навчальний заклад.

Анотація

У статті представлено психологічні особливості ре-
алізації програми нововведень у вищому навчальному закладі, основні
умови і етапи. З’ясовано, що управління інноваційним процесом ви-
магає високої професійної компетенції, глибоких спеціальних знань,
творчого мислення, значного практичного управлінського досвіду й ви-
користання системи психологічного забезпечення.
Аналіз результатів анкетування та наукової літератури свідчить
про те, що успішній реалізації нововведень у вищому навчальному за-
кладі сприяє формування психологічної готовності і поетапне впрова-
дження, що включає інформаційний, діагностичний, стимулюючий і
підтримуючий компоненти.
Досліджено, що особливостями впровадження нововведень є те, що
в кожному з компонентів основоположною, рушійною ланкою прийнят-
тя нововведень визначено суб’єктивне прийняття нововведень кожним
членом організації через мотиваційну сферу особистості, моральне і ма-
теріальне стимулювання, а також рівень розвитку таких індивідуаль-
но-психологічних якостей як цілеспрямованість, активність, креатив-
ність, гнучкість мислення, адаптованість, стресостійкість.
Доведено, що суттєвий позитивний вплив на прийняття нововве-
день мають такі показники як орієнтація на процес, результат, працю
та владу; високий рівень характеристик соціального статусу, соціальної
активності, комунікабельності, оптимістичності. Водночас зворотні ко-
реляційні зв’язки виявлено зі шкалами емоційного виснаження, три-
вожності, дратівливості, депресивності, агресивності і невротичності,
які негативно впливають на прийняття нововведень.
Зроблено висновок, що основними організаційно-психологічними
умовами управління змінами у вищому навчальному закладі, які спри-
яють успішному їх введенню, є: забезпечення психологічної готовності,
згуртованості учасників нововведень; створення необхідних організа-
ційних і методичних умов; розробка та впровадження системи стимулю-
вання учасників введення змін; орієнтація на конкретний позитивний
результат і конкретні часові параметри.

Посилання

Кобзар В.М. Формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю : дис. к.пед.н.: 13.00.04 : [Электронный ресурс] / В.М. Кобзар. – Режим доступа : http://www.tnpu.edu.ua/naukovarobota/docaments-download/dis_Kobzar_1.pdf.

Організаційні зміни і організаційний розвиток як об’єкти управління : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mydocx.ru/1-6582.html.

Олексів І.Б. Теоретичні засади здійснення організаційно-економічних змін на підприємстві [Электронный ресурс]/ І.Б. Олексів, Т.Ю. Лісович. – Режим доступа : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/23268/1/13-77-82.pdf.

Дьяченко М.И. Готовность к деятельности в напряженных ситуацbях / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск, 1985. – 206 с.

Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы / В.А. Бодров. – М., 1995. – 28 с.

Корольчук М.С. Теорія і практика професійного відбору / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 536 с.

Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти: навч. посібн. / С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулаковська, Т.Ю. Кулаковський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 720 с.

Нововведения в организации : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mirznanii.com/info/novovvedeniya-vorganizatsii_161476.

Карамушка Л.М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – Київ-Львів «Сполом» 2011. – 216 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Як цитувати

Мельниченко, О. (2016). Психологічні особливості реалізації програми нововведень у ВНЗ. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p