Значення місця проживання для ціннісно-смислової сфери та часової перспективи старшокласників

Автор(и)

  • Н.І. Погорільська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

старшокласники, сільське та міське місце проживання, ціннісні орієнтації, термінальні та інструментальні цінності, базові смислові утворення, часова перспектива.

Анотація

Враховуючи осо-
бливості побуту, виховання, ментальності, прийнятих правил і звичаїв,
що притаманні сільській та міській місцевості, було обрано для вивчен-
ня особливість місця проживання як імовірного чинника особливостей
ціннісно-смислової сфери та часової перспективи старшокласників. У
результаті було визначено, що школярі, котрі проживають у сільській
місцевості, надають перевагу екзистенційним та комунікативним цін-
ностям, а от гедоністичні та когнітивні залишають поза увагою. На від-
міну від них, старшокласники, що проживають у місті, надають пере-
вагу екзистенціальним і статусним цінностям. Виявлено особливості
ранжування цінностей старшокласниками з різних місць проживання.
Встановлено, що обидві вибірки на перші два місця ставлять однакові
цінності: «здоров’я» і «хороші та вірні друзі», найменш важливою нази-
вають «творчість». Визначено, що інші цінності отримують різні місця в
різних групах. Уточнено особливості ціннісно-смислової сфери старшо-
класників, що проживають в сільській місцевості: більш високий рівень
відповідності сприйняття зовнішнього світу, адекватна оцінка власних
можливостей та своїх цілей, більш виражена цілеспрямованість, порів-
няно з дітьми, які виросли у місті. Встановлено, що для старшокласни-
ків із сільської місцевості притаманна тенденція сприйняття власного
минулого досвіду як негативного і травматичного та фаталістичне став-
лення до теперішнього. Така тенденція є перешкодою на шляху фор-
мування особистісного потенціалу зазначених старшокласників. На-
томість орієнтація на майбутнє, яка включає наявність цілей, планів і
спрямованість поведінки на їх реалізацію, сприяє розвитку особистості,
є для них імовірним напрямком розвитку.

Посилання

Богомолова Л. Доклад «Быт сельской и городской жизни» : [Электронный ресурс] / Л. Богомолова. –Режим доступа URL http://ref.rushkolnik.ru/v41266.

Временная перспектива как характеристика психологического времени : [Электронный ресурс]. –Режим доступа : URL https://ourmind.ru/tag/vremennaya-perspektiva

Городская и сельская культура: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL http://www.grandars.ru/college/sociologiya/gorodskaya-kultura.html

Мудрик А.В. Социальная педагогика : Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластёнина. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с. : [Электронный ресурс]. –Режим доступа : URL http://www.studfiles.ru/preview/4169649/

Киприянова Е.В. Исследование ценностных ориентаций старшеклассников и управление социализацией личности / Е.В. Киприянова // Обществознание в школе. – 1999. – №2. – С.50–52.

Сравнительный анализ образа жизни в деревне, городе, малом городе и поселке : [Электронный ресурс]. –Режим доступа : URL http://socialpeded.ru.

Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соц. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / В.О. Чигрин. – К., 2008. – 30 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-22

Як цитувати

Погорільська, Н. (2016). Значення місця проживання для ціннісно-смислової сфери та часової перспективи старшокласників. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p