Особливості впливу арт-терапії на розвиток рефлексії фахівців соціономічної сфери

Автор(и)

  • Л.О. Подкоритова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

рефлексія, арт-терапія, самопізнання, фахівець, соціономічна сфера, особистість, розвиток, механізи, творчий продукт.

Анотація

статті представлено
теоретичний аналіз особливостей впливу арт-терапії на розвиток реф-
лексії фахівців соціономічної сфери. Проаналізовано наукові праці,
присвячені дослідженням арт-терапії та рефлексії, і здійснено узагаль-
нення та співставлення отриманих даних.
Визначено зміст поняття «рефлексія» та описано її різновиди за
О. Карповим (ситуативна рефлексія, ретроспективна рефлексія, пер-
спективна рефлексія) та Д. Леонтьєвим (інтроспекція, системна реф-
лексія, квазірефлексія).
Визначено зміст поняття «арт-терапія». Описано особливості арт-
терапії як засобу розвитку самопізнання і рефлексії особистості. Зо-
крема показано, що творчий продукт, перетворюючи діаду «психолог –
клієнт» на тріаду «психолог – творчий продукт – клієнт», постає як
відображення внутрішнього світу особистості, чим і надає можливість
для рефлексії.
Описано такі механізми арт-терапевтичного впливу як символіч-
не реконструювання, відсторонення, емоційна децентрація, катарсис,
присвоєння соціально-нормативних особистісних смислів та проаналі-
зовано їх вплив на розвиток різних видів рефлексії за О. Карповим та
Д. Леонтьєвим.
Виявлено, що застосування арт-терапії сьогодні виходить за межі
первинного психотерапевтичного значення; вона активно застосовуєть-
ся також у сфері освіти, зокрема професійної освіти фахівців соціоно-
мічної сфери.
Коротко зазначені можливості впровадження арт-терапевтичних
технологій у професійну підготовку майбутніх і чинних фахівців соціо-
номічної сфери з метою як їх загального професійного розвитку, так і
розвитку рефлексії, зокрема.

Посилання

Изотова Е. И. Эмоциональная сфера ребёнка: Теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений / Е. И. Изотова, Е. В. Никифорова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

Інжиєвська Л. А. Арт-технології в особистісно-професійному розвитку майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту / Л. А. Інжиєвська // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [редкол.: С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2012. – С. 314–318.

Карпов А. В. Психология рефлексии / А. В. Карпов, И. М. Скитяева. – Ярославль : Аверс Пресс, 2002. – 303 с.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика её диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. – С. 45–57.

Келиш Э. В поисках смысла визуальных образов // Арт-терапия в эпоху постмодерна / Э. Келиш, А. И. Копытин. – СПб. : Речь ; Семантика, 2002. – С. 15–49.

Козлов В. В. Психология творчества: свет, сумерки и темная ночь души / В. В. Козлов. – Ярославль : Гала, 2009. – 331 с.

Колошина Т.Ю. Арт-терапия: методические рекомендации / Т. Ю. Колошина. – М. : Изд-во Института психотерапии и клинической психологии, 2002. – 84 с.

Кроник А. Каузометрия. Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути / А. Кроник, Р. Ахмеров. – М. : Смысл, 2003. – 145 с.

Лебедева Л. Д. Педагогические основы арт-терапии в образовании : Монография / Л. Д. Лебедева. – СПб. : ЛОИРО, 2001. – 320 с.

Леонтьев Д. А. Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной модели к дифференциальной диагностике / Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11. – № 4. – С. 110–135.

Петровский А. В. Психологический словарь / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

Подкоритова Л. О. Особливості самопізнання студентів за умови використання арт-терапевтичного комплексу «П’ять чуттів» / Л. О. Подкоритова // Технологїї розвитку інтелекту : Відкритий електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 1. - № 9. – 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://psytir.org.ua/upload/journals/9/authors/2015/Podkorytova_Larysa_Oleksandrivna_Osoblyvosti_samopiznannya_studentiv_za%20umovy_vykorystannya_art_terapevtychnogo_kompleksu_pyat_chuttiv.pdf

Подкоритова Л. О. Застосування арт-терапії для самопізнання студентів соціономічної сфери / Л. О. Подкоритова // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 7. – К., 2015. – Том ІХ. – С. 201–208.

Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : Питер, 1998. – 752 с.

Сух Л. О. Рефлексія як умова професійного самовдосконалення студентів-психологів / Л. О. Сух // Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору. Матеріали V-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції / За ред. Р. П. Попелюшко; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький: ПП Гонта, 2016. – С. 162–165.

Фрейд З. Техника психоанализа / З. Фрейд ; пер. с нем. А. М. Боковников. – М. : Академический Проект, 2008. – 292 с.

Щедровицкий Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М. : Шк. Культ. Полит, 1995. – 800 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-21

Як цитувати

Подкоритова, Л. (2016). Особливості впливу арт-терапії на розвиток рефлексії фахівців соціономічної сфери. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p