Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та відчуття успішності сучасної молоді

Автор(и)

  • К.О. Санько

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

успіх, успішність, відчуття успішності, форми успішності, показники успішності, емоційний інтелект, розуміння емоцій, управління емоціями, внутрішньоособистісний емоційний інтелект, контроль експресії.

Анотація

У статті проаналізовано сучасний
стан дослідження феномена успішності. Оцінено його важливість для
особистості та суспільства у цілому. Проаналізовано погляди зарубіж-
них та вітчизняних учених на феномен успіху та успішності. Розгляну-
то декілька аспектів поняття успіху у вітчизняній літературі: як досяг-
нення певного результату, який оцінюється особистістю, як значущий;
як суспільне визнання досягнень людини; як удача в досягненні чого-
небудь. Описано основні форми успіху. Представлено відмінності між
успіхом і успішністю за Л.І. Дементій. Висвітлено розуміння відчуття
успішності особистості незалежно від її зовнішніх соціально обумовле-
них проявів успіху життєдіяльності. Зазначено зовнішні та внутрішні
показники успішності та надана їх характеристика. Визначено початок
популяризації феномену емоційного інтелекту. Розглянуто бачення ві-
тчизняних учених на структуру емоційного інтелекту та стресозахис-
ну й адаптивну функції, які можуть визначати успіх життєдіяльності
людини. Описано чотирикомпонентну структуру емоційного інтелекту
Д. Гоулмана та чотири сфери компетентностей за ним: самосвідомість,
самоконтроль, соціальна чутливість та форми її прояву, керування вза-
єминами з оточуючими людьми. Проаналізовано існуючі зарубіжні та
вітчизняні дослідження щодо взаємозв’язку емоційного інтелекту з
академічної успішності студентів, результативністю професійної діяль-
ності, успішності виконання провідних життєвих завдань. Проаналі-
зовано власне пілотажне дослідження щодо взаємозв’язку емоційного
інтелекту та відчуття успішності. Емпірично зафіксовано взаємозв’язок
внутрішньоособистісного емоційного інтелекту з відчуттям успішності
в сучасної молоді.

Посилання

Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии / И.Н. Андреева. – Новополоцк : ПГУ, 2011. – 388 с.

Дементий Л.И. Ответственность как детерминанта социальных представлений об успехе и условиях его достижения / Л.И. Дементий, Н.В. Лэйфрид // Вестник Омского унта. – 2012. – Вып. 3. – С. 289–295.

Люсин Д.В. Структура эмоционального интеллекта и связь его компонентов с индивидуальными особенностями: эмпирический анализ / Д.В. Люсин, О.О. Марютина, А.С. Степанова // Социальный интеллект : теория, измерение, исследования; под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М. : Ин-т психологии РАН, 2004. – С. 129–140.

Носенко Е.Л. Емоцiйний iнтелект: концептуалiзацiя феномену, основнi функцiї: моногр. / Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига – К. : Вища школа, 2003. – 126 с.

Носенко Е. Л. «Емоційна розумність» як детермінанта успішної життєдіяльності людини і шляхи її операціоналізації / Е.Л. Носенко // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Педагогіка і психологія. – 2000. – Вип. 6. – С. 3–7.

Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека / К. Обуховский. – СПб. : Изд-во «Речь», 2003. – 296 с.

Орме Г. Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха / Г. Орме. – М. : «КСП+», 2003. – 272 с.

Тульчинский Г.А. Разум, воля, успех: О философии поступка / Г.А. Тульчинский. – Л., 1990. – С. 120—150.

Четверик-Бурчак А.Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості: дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Аліна Григорівна Четверик-Бурчак. – Одеса, 2015. – 187 с.

Mayer J.D. Emotional intelligence meet traditional standard for an intelligence / J.D. Mayer, P. Salovey, D. Caruso // Intelligence. – 1999. – 27. – P. 267–298.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-11

Як цитувати

Санько, К. (2016). Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та відчуття успішності сучасної молоді. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p