Структурно-функціональний аналіз особливостей впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів

Автор(и)

  • І.І. Стрілецька

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

соціальний інтелект, тривожність, вплив, розвиток, взаємозв’язок, студенти, гуманітарний профіль навчання, природничий профіль навчання, фізико-математичний профіль навчання, професійне становлення особистості.

Анотація

У
статті проаналізовано діяльність різних психологічних шкіл згідно кон-
цептуалізації понять «соціальний інтелект» і «тривожність» та виявле-
но, що соціальний інтелект представляє собою системно детерміновану
якість, і, володіючи цілісністю, може виступати як пізнавальний фено-
мен, який пов’язаний з іншими системними якостями людини як само-
організуюча психологічна система. Він виступає одним із найважливі-
ших компонентів життєдіяльності людини, дає можливість розуміти
самого себе, забезпечує вірне розуміння вчинків людей, їхні вербальні і
невербальні реакції, виступає як важлива когнітивна складова в струк-
турі комунікативних здібностей особистості. Досліджено, що феномен
тривожності необхідно розглядати не тільки з точки зору деструктивно-
го впливу, але й як невід’ємний фактор розвитку особистості. Система-
тизація наукових поглядів природи вивчення тривожності дає підставу
стверджувати, що тривожність як індивідуальна властивість особистос-
ті є складним, полідетермінованим психічним утворенням, яке прояв-
ляється на емоційному, когнітивному та поведінкових рівнях. Автором
на основі теоретичного та емпіричного матеріалу була здійснена спроба
дослідити вплив тривожності на розвиток соціального інтелекту студен-
тів і виявити відповідність, яка відображає не лише деструктивний, але
й, в певній мірі, конструктивний вплив тривожності на розвиток соці-
ального інтелекту студентів. А також обґрунтовано й уточнено поняття
«тривожності» та «соціального інтелекту» за допомогою аналізу провід-
них теоретико-методологічних підходів у психологічній науці.

Посилання

Астапов В. М. Тревога и тревожность. Хрестоматия / Сост. И общая редакция В. М. Астапова. – М.: ПЕР СЭ, 2008.– 240 с.

Астапов В. М. Тревожность у детей / В. М. Астапова. – М.: ПЕР СЭ, 2008.– 160 с.

Астапов В. М. Феномен тревоги с позиции функціонального подхода : автореф. дисс. на соискание ученой степени док. псих. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / В. М. Астапов. – Москва, 2002. – 49 с.

Баширов И. Ф. Социальный интеллект как фактор успешности профессиональной деятельности военного психолога : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. псих. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология; психология социальной работы» / И. Ф. Баширов. – Москва, 2006. – 21 с.

Калюжна Є. М. Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Є. М. Калюжна. – Київ, 2008. – 29 с.

Калюжна Є. М. Функціональна детермінація ґенези особистісної тривожності в підлітковому віці / Є. М. Калюжна // Сучасні наукові дослідження: Матеріали I Міжн. наук.-практ. конф. 20-28 лютого 2006 р. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 35. – С. 64-66.

Ляховець Л. О. Особливості формування соціального інтелекту у майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Л. О. Ляховець. – Київ, 2009. – 18 с.

Ляховець Л. О. Соціальний інтелект: поняття, функції, структура : [Електронний ресурс] / Л. О. Ляховець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. – 2013. – Вип. 114. – С. 128-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/VchdpuPH_2013_114_28.pdf

Люсин Д. В. Социальный интеллект: теория, измерение, исследование / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. – 176 с. (Труды Института психологии РАН).

Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. – М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 304 с. (Серия «Библиотека педагога-практика»).

Ушаков Д. В. Социальный и эмоциональный интеллект: теоретические подходы и методы измерения / Д. В. Ушаков // Вестник РГНФ. – 2005. – №4. – С. 131–139.

Ушаков Д. В. Социальный интеллект как вид интеллекта // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М. : Институт психологии РАН, 2004. – С. 11–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-04

Як цитувати

Стрілецька, І. (2016). Структурно-функціональний аналіз особливостей впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p