Результати дослідження динаміки індивідуально-психологічних рис психологів пенітенціарних установ

Автор(и)

  • С.В. Стріха

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

професійна діяльність, динаміка змін, індивідуально-психологічні риси особистості, ефективність виконання професійних функцій, функціональні дії.

Анотація

Стаття присвячена
визначенню динаміки змін індивідуально-психологічних рис особистос-
ті психолога пенітенціарної установи, що суттєво впливають на ефек-
тивність виконання професійних функцій. Визначено етапи проведення
дослідження за формування необхідних індивідуально-психологічних
рис психологів щодо оптимізації виконання тих завдань, що висувають-
ся перед ними вимогами професійної діяльності. Подано характеристи-
ку дій на кожному етапі дослідження. Визначено чотири групи критері-
їв, яких було дотримано під час проведення дослідження стосовно самої
професійної діяльності зазначених фахівців та їх індивідуально-психо-
логічних рис, що мають суттєво впливати на ефективність виконання
професійних функцій.
Досліджено динаміку змін індивідуально-психологічних рис осо-
бистості психолога пенітенціарної установи, що здійснювалось на осно-
ві проведення констатуючого експерименту з фіксацією кількісних по-
казників визначених нами критеріїв за допомогою аналізу наукових
джерел, поглядів на дану проблематику самих респондентів та експер-
тів. Визначено констатуючі показники груп респондентів та проведено
тренінговий курс розвитку впевненості у власних силах психологів.
Після проведення тренінгового курсу було здійснено формуючий екс-
перимент, де відбулося порівняння отриманих показників після контр-
ольного та формуючого експериментів дослідження. Зрушення були
перевірені за t – критерієм Стьюдента на рівні статистичної значимості
р  0,05. Зроблено висновок щодо достовірності позитивних змін визна-
чених нами показників.

Посилання

Агапов B.C. Я-концепция в структуре управленческой деятельности руководителя / B.C. Агапов. – М. : ГУУ, 1999. – 230 с.

Геллерштейн С.Г. Развитие профессионально-важных качеств: Научные основы обучения школьников труду / С.Г. Геллерштейн, А.Б.Дмитриев. – М. : Педагогика, 1970. – 278 с.

Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А. Деркач, Д.И. Фельдштейн. – М. : Изд-во Моск. психолого-соц. ин-та, 2004.– 752 с.

Деркач А.А. Акеология / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин. – М. : Знание, 2003. – 256 с.

Зеер Е.Ф. Психология профессий : Учебное пособие для студентов вузов / Е.Ф. Зеер. – М. : Академический Проект, 2003. – 336 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 312 с.

Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека / Ю.П. Поваренков. – М. : Изд-во УРАО, 2002. – 160 с.

Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В. Д. Шадриков. – М. : Наука, 1982. – 185 с.

Швидкий В. О. Професійна Я-концепція фахівця і вишівська підготовка / В. О. Швидкий // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – № 1. – С. 229–235.

Super D.E. et al. Vocational Devеlopment: A Framework of Research / D.E. Super. – New York, 1957. – 142 р.

Holland Y.L. Explorations of a theory оf vocational choice // Psychol./ Y.L. Holland, J. Appl. – 1968. – V. 52. – N 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-06

Як цитувати

Стріха, С. (2016). Результати дослідження динаміки індивідуально-психологічних рис психологів пенітенціарних установ. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p