Сучасні тенденції становлення статево-рольової ідентичності підлітків

Автор(и)

  • Н.М. Токарева

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

підлітковий вік, суб’єктогенез, суспільство префігуративного типу, ґендерна соціалізація, ґендерно-рольові стандарти, статево-рольова ідентичність, особистісний конструкт, гуманізація освіти, моделювання.

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблеми особистіс-
ного розвитку підлітків у контексті суб’єктогенезу. Здійснено теоретич-
не узагальнення тенденцій становлення статево-рольової ідентичності
підлітків як необхідної передумови самовизначення і самоздійснення
особистості у період дорослішання. Статево-рольова ідентичність тлу-
мачиться як внутрішня динамічна структура, що зумовлює усвідомлен-
ня і переживання людиною власної приналежності до певної статі. Ви-
знано, що засвоєння статево-рольових моделей поведінки здійснюється
відповідно до прийнятих у певній культурі ґендерно-рольових стандар-
тів. Дані стандарти розглядаються як типові зразки (моделі) емоційно
забарвлених уявлень щодо фемінінних та маскулінних сценаріїв пове-
дінки і рис характеру особистості.
Проаналізовано важливі аспекти ґендерної соціалізації підлітків
в умовах радикальних соціокультурних трансформацій сучасного сус-
пільства префігуративного типу, що ускладнюють ідентифікацію шко-
лярів. Детермінантою психічного розвитку підлітків у даних умовах
названо ситуацію невизначеності. Обґрунтовано соціокультурну обу-
мовленість статево-рольових відмінностей поведінки підлітків.
На підставі аналізу емпіричного матеріалу окреслено специфіку
варіативності статево-рольової поведінки особистості протягом супер-
ечливого підліткового періоду розвитку. Констатовано особливості
розвитку персональних конструктів підлітків різної статі як виміру
інтегративного особистісного профілю людини у період дорослішання.
Представлено узагальнені середньостатистичні результати емпіричного
вимірювання особистісних конструктів школярів підліткового віку.
Визначено тенденції психолого-педагогічного супроводу конструк-
тивного розвитку особистісних конструктів підлітків засобами комуні-
кативного моделювання.

Посилання

Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособ. / Т. В. Бендас. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 431 с.

Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг; [пер. С англ. Н.Мальгиной, Н.Миронова и др.] – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 992 с.

Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения / Маргарет Мид; [пер.с англ. и коммент. Ю.А.Асеева].– Москва : Наука, 1988.– 455 с.

Романов И. В. Особенности половой идентификации подростков / И. В. Романов // Вопросы психологии. – 1997.– № 4.– С. 39–47.

Токарева Н. М. Моделювання особистісних конструктів підлітків у вимірах освітнього простору : монографія / Наталя Миколаївна Токарева. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «ІНТЕРСЕРВІС», 2015.– 448 с.

Шэффер Д. Дети и подростки : психология развития : монография / Дэвид Шэффер ; [пер. с англ. А. Багачев, С. Комаров, И. Малкова и др.] – 6-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2003.– 976 с.

Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис / Эрик Эриксон; [пер. с англ. А. Д. Андреевой, А. М. Прихожана, В. И. Ривош; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых]. – Москва : Флинта, 2006. – 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-06

Як цитувати

Токарева, Н. (2016). Сучасні тенденції становлення статево-рольової ідентичності підлітків. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p