Гендерні особливості професійної самореалізації особистості

Автор(и)

  • І.А. Шестопал

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

особистість, професійна самореалізація, професія, гендер, гендерні особливості, маскулінність, фемінність, андрогінність, мотивація на успіх, суб’єктивне благополуччя, задоволеність працею.

Анотація

В статті окреслено актуальність обраної теми, що пов’язана
з потребою вивчення та оптимізації процесу професійної самореалізації
обох статей у руслі суспільного прогресу. Проаналізовано останні дослі-
дження з обраної проблематики вітчизняних та зарубіжних науковців.
Визначено мету статті, що полягає в дослідженні психологічних осо-
бливостей професійної самореалізації чоловіків і жінок. Проаналізова-
но поняття «самореалізація», «професійна самореалізація», «гендер»,
«маскулінність», «фемінність» тощо. Окреслено два основні підходи
до порівняння чоловіків і жінок між собою – біологічний і соціокуль-
турний. У руслі даних підходів відзначено основні теорії дослідників.
Експериментально підтверджено припущення про те, що вибір профе-
сії чоловіками та жінками пов’язаний із домінуванням психологічної
статі – маскулінності або фемінінності. Для з’ясуванняння гендерних
особливостей професійної самореалізації порівняно рівень мотивації
на успіх, задоволеність працею та інтегральний показник задоволенос-
ті працею. Використано математико-статистичні методи за допомогою
SPSS. Зроблено психологічний висновок про те, що відсутні гендерні
відмінності щодо рівня задоволеності працею та мотивації на успіх. До-
слідником зроблено припущення про існування гендерних відмінностей
щодо рівня суб’єктивного благополуччя у чоловіків та жінок. Співвідне-
сено значення середніх арифметичних показників професійної самореа-
лізації і психологічної статі чоловіків і жінок. У маскулінних чоловіків
визначено вищий рівень мотивації на успіх, ніж у фемінних жінок, у
той час, як андрогінні чоловіки і жінки мають однаковий показник се-
реднього арифметичного показника мотивації на успіх. Андрогінні чо-
ловіки і жінки отримали також вищі значення середніх арифметичних,
ніж маскулінні чоловіки та фемінні жінки.

Посилання

Анциферова Л. И. Психология самоактуализирующейся личности в работах Абрахама Маслоу / Л. И. Анциферова // Вопросы психологии. – 1973. – № 4. – С. 173–180.

Берн Ш. М. Гендерная психология / Шон Меган Берн. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 320 с.

Геодакян В. А. Теория дифференциации полов в проблемах человека / В. А. Геодакян // Человек в системе наук. – М. : Наука. – 1989. – С. 171-189.

Гиллиган К. Место женщины в жизненном цикле мужчины / К. Гиллиган ; под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной // Хрестоматия феминистских текстов. – Спб. : Дмитрий Буланин, 2000. – С. 166–186.

Здравомыслова О. М. Общество сквозь призму гендерних представлений / О. М. Здравомыслова // Женщина. Гендер. Культура. – М., 1999. – С. 184–192.

Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. М. Иванова. – М. : МГУ, 1987. – 207 с.

Петренко О. Б. Становлення гендерного підходу до освіти і виховання в українському суспільстві / О. Б. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – [Вип. 27]. – Рівне : РДГУ, 2003. – Ч. 1. – С. 110–120.

Профессиональная самореализация личности в современном обществе : монография / Под науч. ред. Е. В. Федосенко. – СПб. : Речь, 2009. – 121 с.

Ходоров Н. Психодинамика семьи / Н. Ходоров // Хрестоматия феминистских текстов ; под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – Спб. : Дмитрий Буланин, 2000. – С. 140–165.

Diekman A. B. Stereotypes as dynamic constructs : Women and men of the past, present, and future / A. B. Diekman, A. H. Eagly // Personality and Social Psychology Bulletin. – 2000. – № 26. – PP. 1171–1188.

Feingold A. Gender differences in personality : A metaanalysis / A. Feingold // Psychological Buttelin. – 1988. – Vol. 116. – PP. 429–456.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-09

Як цитувати

Шестопал, І. (2016). Гендерні особливості професійної самореалізації особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p