Методологічні аспекти дослідження процесів соціалізації в умовах сучасних суспільних змін

Автор(и)

  • В.Л. Щербина

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

сучасне суспільство, інституційна криза, постнекласична психологія, постнекласична методологія, соціалізація особистості, цілісність особистості.

Анотація

У статті розглянуто ме-
тодологічні перспективи використання постнекласичної парадигми
психологічного дослідження відносно вивчення процесів соціалізації
і формування цілісності особистості в умовах сучасності. Постнекла-
сичний підхід, який набув розвитку в гуманістичній психології, роз-
глядається з точки зору його можливостей для отримання знання,
наближеного до конкретно-всезагального рівня процесу соціалізації.
Проблему розглянуто як на теоретичному, так і прикладному рівнях.
Автор ілюструє ефективність постнекласичної методології на прикладі
результатів емпіричного дослідження процесів соціалізації студентства
України, яке було проведено дослідницькою групою факультету психо-
логії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у
2014-2016 рр. Автор робить висновок відносно того, що постнекласична
стратегія формування теоретичної та емпіричної складових програми
дослідження процесу соціалізації особистості та досягнення нею стану
цілісності в умовах сучасного суспільства має значний евристичний по-
тенціал. Згідно з цим у рамках постнекласичних підходів можна ство-
рювати теоретичні моделі, які дозволяють формулювати гіпотези і ство-
рювати емпіричний інструментарій, чутливий до процесів соціалізації
на більш конкретному (особливому) рівні. На основі постнекласичного
підходу також відкривається перспектива в емпіричних дослідженнях
наблизитись до конкретно-всезагального рівня знання про формування
цілісності особистості. Така можливість є значущою з точки зору необ-
хідності формування практично орієнтованого знання щодо процесів
соціалізації особистості в умовах сучасного суспільства з його багато-
мірністю та високим рівнем ризиків соціалізації, обумовлених інсти-
туційною кризою. Подальший розвиток психологічного знання щодо
формування цілісності особистості у постнекласичній методології нау-
кового пізнання зробить більш ефективними та цілеспрямованими про-
цеси соціальної роботи та психологічної допомоги в умовах сучасного
суспільства.

Посилання

Чепелєва Н. В. Розуміння та інтерпретація соціокультурного досвіду в контексті постнекласичної парадигми : [Електронний ресурс] / Наталія Василівна Чепелєва // Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник наукових праць. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nsspp/2009_22/Chepeleva.htm.

Знаков В. В. От психологии субъекта к психологии человеческого бытия / В. В. Знаков // Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юркевич. – М.: Ин-т психологии РАН, 2007. – С. 330–351.

Леонтьев Д. А. Неклассический вектор в современной психологии / Д. А. Леонтьев // Постнеклассическая психология. – 2005. – № 1. – С. 51–71.

Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с. – (Труды д. чл. и чл.-кор. АПН СССР).

Die Selbsterschaffung der Welt (Інтерв’ю Умберто Матурани німецькому часопису «Фрайтаг»). [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-selbsterschaffung-der-welt. – Загол. з екрана. – Мова німецька.

Щербина В. Л. Соціалізаційні орієнтації сучасної студентської молоді: культурно-типологічний підхід / В. Л. Щербина // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2015. – №30. – С. 727–741.

Щербина В. Л. Типологія культурних орієнтацій студентської молоді у процесах соціалізації за умов сучасного суспільства / В. Л. Щербина // Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – 2015. – №15. – С. 545–558.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-24

Як цитувати

Щербина, В. (2016). Методологічні аспекти дослідження процесів соціалізації в умовах сучасних суспільних змін. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p