Культурно-ціннісні характеристики як детермінанти розвитку особистості в студентському середовищі

Автор(и)

  • Наталія Семенів Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6881-9691
  • Ліана Онуфрієва Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2442-4601

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.338-357

Ключові слова:

культурно­ціннісні орієнтації, етнічність, міжетнічні взаємини.

Анотація

У статті проаналізовано напрямки вивчення культурно­ціннісних орі-
єнтацій молоді в сучасній психології. Авторами констатовано, що ак-
туальність дослідження культурно­ціннісних орієнтацій студентів в
умовах глобалізації визначається, з одного боку, їх включенням у полі-
культурне освітнє середовище, розвитком академічної мобільності, з
іншого боку, віковою неготовністю, ціннісною незрілістю стратегій
особистості, що складають основу адаптаційного потенціалу особис-
тості, ефективної взаємодії в студентському віці. Розглянуто фор-
мування та розвиток культурно­ціннісних орієнтацій у площині між-
етнічної взаємодії. Виявлено взаємозв’язки культурно­ціннісних орієн-
тацій із соціальними процесами та міжетнічною взаємодією. Установ-
лено вплив міжетнічної взаємодії на формування культурно­ціннісних
орієнтацій студентської молоді. Здійснено аналіз процесу формування
культурно­ціннісних орєнтацій, що пов’язаний з етнічними аспектами
комунікації, які тотожні різним типам соціальних відносин у суспіль-
стві.
Висвітлено результати емпіричного дослідження культурно­
ціннісних орієнтацій у студентів. За допомогою факторного аналізу
виокремлено групи ознак, які між собою взаємодіють, і найсуттєвіші
змінні. Констатовано, що ефективною умовою розвитку культурно­
ціннісних орієнтацій студентської молоді можуть виступати міжет­
нічні та міжкультурні комунікації в освітньому середовищі. Запропо-
новано для покращення позитивних показників етнічних орієнтацій
студентської молоді до інших народів варто використовувати різно-
манітні групові та тренінгові програми, які могли б сприяти розвитку
і формуванню позитивних орієнтацій стосовно різних етнічних груп,
із якими відбувається реальна або потенційна міжетнічна взаємодія.

Біографії авторів

Наталія Семенів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

кандидат психологічних наук, доцент

Ліана Онуфрієва, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат психологічних наук,  доцент, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології

Посилання

Banakh, V. A., & Banakh, L. S. (2016). Transformatsiia tsinnisnykh oriientatsii molodi v umovakh kryzovoho suspilstva [Transformation of value orientations of youth in conditions of crisis society]. Humanitarnyi visnyk ZDIA – Humanitarian Newsletter of ZSEA, 64, 13–21 [in Ukrainian].

Dolynska, L. V., & Stakhova, O. O. (2016). Tsinnisni oriientatsii yak psykholohichnyi mekhanizm rozvytku profesiinoi samosvidomosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Valuable orientations as a psychological mechanism for the development of professional self-awareness of the future teacher of elementary school]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of M. P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 12. Psychological sciences, 3, 224–231 [in Ukrainian].

Yevtukh, V. (2012). Etnichnist [Ethnicity]. Kyiv : Feniks [in Ukrainian].

Leont’ev, D. A. (1992). Metodika izuchenija tsennostnyh orientatsij [Methodology of studying value orientations]. Moskva : Smysl [in Russian].

Matiazh, S. V., & Bereznianska, A. O. (2013). Klasyfikatsiia tsinnostei ta tsinnisnykh oriientatsii osobystosti [Classification of values and value orientations of personality]. Naukovi pratsi – Scientific works, 213, 27–30 [in Ukrainian].

Onufriieva, L. А. (2017). Psychological characteristics of personality development and the formation of professional self-consciousness of the student’s personality while studying at higher educational institution. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of psychology of NAES of Ukraine, 35, 336–346. Kamianets-Podilskyi : Aksioma.

Onufriieva, L. А., & Rudzevych, I. L. (2018). The professional realization of personality through the prism of value life regulators. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of psychology of NAES of Ukraine, 40, 273–284. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-40.273-284.

Soldatova, G. U. (1998). Psihologija mezhjetnicheskoj naprjazhennosty [Psychology of interethnic tension]. Moskva : Smysl [in Russian].

Jadov, V. A. (1994). Sotsial’naja identifikatsija v krizisnom obshchestve [Social identification in a crisis society]. Sotsiologicheskij zhurnal – Sociological Journal, 1, 35–52 [in Russian].

Hofstede, Geert (1990). Cultures and Organizations: Software of the Mind. London : McGraw-Hill.

Hofstede, Geert (1984). Culture’s Consequences. Beverly Hills, CA : Sage.

Inglehart, R. (1990). Cultural change in advanced industrial societies. Princeton, NJ : Princeton University Press.

Markus, Hazel, & Shinobu, Kitiyama (1991). Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation. Psychological Review, 98, 224–253.

Martin, Judith N., & Nakayama, Thomas K. (2010). Intercultural Communication in Contexts, 5th edition. Boston : McGraw Hill.

Schwartz, Shalom H. (1999). Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. Applied Psychology: An International Review, 48, 23–47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-07

Як цитувати

Семенів, Н., & Онуфрієва, Л. (2019). Культурно-ціннісні характеристики як детермінанти розвитку особистості в студентському середовищі. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 338–357. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.338-357