Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.451-474

Ключові слова:

особистість, особистісний розвиток, самоставлення, самоактуалізація, самореалізація.

Анотація

Статтю присвячено аналізу експериментального дослідження
взаємозв’язків показників самоставлення та самоактуалізації у сту-
дентів. Самоставлення визначається як складна багаторівнева емо-
ційно­ціннісна система, яка проходить в онтогенезі певні етапи роз­
витку на основі активного засвоєння інформації про власне «Я», інте-
груючи й ієрархізуючи її, забезпечує прогнозування своєї соціальної ефек-
тивності та ставлення до себе оточуючих, регулює міжособистісні
взаємини, постановку і досягнення цілей. Самоактуалізація розгляда-
ється центральним аспектом розвитку особистості та є виявом вро-
дженої тенденції до зростання природного особистісного потенціалу.

Аналіз даних дослідження особливостей самоставлення студентів дає
підстави констатувати, що їх ставлення до себе має виражений по-
зитивний емоційний модус. З’ясовано наявність взаємозв’язків показ-
ників самоставлення й самоактуалізації особистості. Зафіксовано,
що висока позитивна оцінка себе пов’язана у досліджуваних зі здат-
ністю цінувати свою гідність, поважати себе, безпосередньо і спон-
танно виражати свої почуття, демонструвати емоції, намаганням
бути відносно незалежним у своїх вчинках, прагненням керуватися в
житті власними цілями, переконаннями, установками і принципами.
Установлено, що, демонструючи здатність до швидкого встановлен-
ня суб’єкт­суб’єктних контактів, досліджувані виявляють здатність
усвідомлювати і приймати власні прагнення й почуття, власні емоцій-
ні, у тому числі негативні, прояви, при цьому не відчуваючи потреби
у зворотному зв’язку, не надто переймаючись емоційними реакціями
оточуючих. Зауважено недостатню гармонійність процесу самоакту-
алізації у студентської молоді, розвитку здатності до конструктив-
ної самореалізації. Обґрунтовано доцільність розробки і впровадження
ефективних технологій сприяння розвитку особистісного потенціалу,
усвідомлення себе для самореалізації та становлення психологічного
благополуччя особистості.

Біографія автора

Ірина Яворська-Вєтрова, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

кандидат психологічних наук,  старший науковий співробітник лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати

Посилання

Aleshina, Ju. E., Gozman, L. Ja., Zagika M. V., & Kroz, M. V. (2018). Samoaktualizatsionnyj test – SAT [Self-actualization test – SAT]. Psihologos – Psychologos. Retrieved from https://www.psychologos.ru/articles/view/samoaktualizacionnyy-test---sat [in Russian].

Bodalev, A. A., Stolin, V. V., & Avanesov, V. S. (2000). Obshchaja psihodiagnostika [General Psychodiagnosis]. Sankt-Peterburg : Rech’ [in Russian].

Volodarska, N. D. (2017). Tekhnolohii aktyvizatsii protsesu samodeterminatsii rozvytku osobystosti: dialohovo-fenomenolohichnyi pidkhid [Technologies of Activation of the Process of Self-Determination of Personality Development: Dialogue-Oriented and Phenomenological Approach]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, VI, 13, 32–38. Kyiv – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka [in Ukrainian].

Dryhus, M. T. (2017). Kontseptualni paradyhmy samoefektyvnosti osobystosti [Conceptual paradigms of self-efficacy of personality]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology: Collection of research papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, XVII, 23, 88–97. Kyiv : Vydavnytstvo «Feniks» [in Ukrainian].

Yevchenko, I. M. (2013). Psykholohichni zasady formuvannia u studentiv zdatnosti do samostverdzhennia [Psychological principles of formation of students’ ability to self-affirmation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Karskanova, S. V. (2012). Psykholohichne blahopoluchchia osobystosti yak osnova fakhovoho zrostannia [Psychological well-being of the personality as the basis of professional growth]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kolodiazhna, A. V. (2013). Umovy ta faktory formuvannia samostavlennia [Conditions and factors of forming self-attitude]. S. D. Maksymenko (Ed.). Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, XII, 16, 197–204. Kyiv : Vydavnytstvo «Feniks» [in Ukrainian].

Motkov, O. I. (2007). O paradoksah protsessa samoaktualizatsii lichnosti [On the paradoxes of the process of self-actualization of personality]. Priroda lichnosti: sushchnost’, struktura i razvitie – The nature of personality: essence, structure and development. Moskva : Voskresenskaja tipografija [in Russian].

Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i praktyky (do 25-richchia NAPN Ukrainy) [Scientific support of the development of education in Ukraine: actual problems of theory and practice (to the 25th anniversary of NAPS of Ukraine)]. (2017). Kyiv : Vydavnychyi dim «Sam» [in Ukrainian].

Onufriieva, L. А. (2018). The theoretical and methodological analysis of Me-professional image as a component of future professionals’ Me-concept. S. D. Maksymenko, L. A. Onufrieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, 39, 195–205. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. DOI 10.32626/2227-6246.2018-39.195-205.

Penkova, O. I. (2018). Tsinnisni aspekty samorealizatsii osobystosti [Value aspects of self-realization of personality]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology: Collection of research papers of G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, VI, 14, 201–207. Kyiv – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka [in Ukrainian].

Savchyn, I. M. (2002). Samosvidomist shkoliara yak predmet profesiinoi uvahy vchytelia [A schooler’s self-consciousness as a subject of teacher’s professional attention]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii – Problems of general and pedagogical psychology : Collection of research papers of G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, IV, 5, 215-219. Kyiv [in Ukrainian].

Sardzhveladze, N. I. (1989). Lichnost’ i eje vzaimodejstvie s sotsial’noj sredoj [Personality and his relationship with social sphere]. Tbilisi : Metsniereba [in Russian].

Sardzhveladze, N. I. (2007). Samootnoshenie lichnosti [Personality’s self-attitude]. Psihologija samosoznanija – Psychology of self-consciousness. (pp. 174–207). Samara : Izdatel’skij dom «BAHRAH-M» [in Russian].

Serdiuk, L. Z. (2012). Psykholohiia motyvatsii uchinnia maibutnikh fakhivtsiv: systemno-synerhetychnyi pidkhid [Psychology of motivation of future students’ training: a system-synergistic approach]. Kyiv : Universytet «Ukraina» [in Ukrainian].

Stolin, V. V., & Pantileev, S. R. (1988). Oprosnik samootnoshenija [Questionnaire on self-attitude]. Praktikum po psihodiagnostike: psihodiagnosticheskie materialy – Psychodiagnostic workshop: psychodiagnostic materials (pp. 123–130). Moskva : Izd-vo MGU [in Russian].

Yalanska, S. P., & Atamanchuk, N. M. (2017). Psykholohiia formuvannia tolerantnoho seredovyshcha v umovakh novoi ukrainskoi shkoly [Psychology of Tolerant Environment Formation in Conditions of the Concept of «The New Ukrainian School»]. Nauka i osvita. Psykholohiia – Science and Education. Psychology, 1, 71–75. DОІ http://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-1-12 [in Ukrainian].

Chaika, G. (2016). Characteristics of self-concept of computer gamers. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 6 (1), 40–51. Retrieved from http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i6.235.

Chykhantsova, O. (2018). Features of Demonstration of Hardiness’ Components of Personality. Science and Education, a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (65), Issue 155, 58–60. Budapest. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/710360/.

Grund, A., Fries, S., & Rheinberg, F. (2018). Know Your Preferences: Self-Regulation as Need-Congruent Goal Selection. Review of Gene ral Psychology, 22, Issue 4, 437–451. Retrieved from https://doi.org/ 10.1037/gpr0000159.

Huh, Y., & Reigeluth, C. M. (2017). Self-Regulated Learning: The Continuous-Change Conceptual Framework and a Vision of New Paradigm, Technology System, and Pedagogical Support. Journal of Educational Technology Systems, 46, Issue 2, 191–214. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0047239517710769.

Maksymenko, S., & Serdiuk, L. (2016). Psychological Potential of Personal Self-realization. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 6 (1), 92–100. Retrieved from http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i6.244.

Maslow, A. (1993). The Farther Reaches of Human Nature. New York : Penguin.

Rogers, C. A (1980). Way of Being. New York: Houghton Mifflin.

Ryan, R. M., & Deci E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York, NY : Guilford Press Publishing.

Scholer, A. A., Miele, D. B., & Murayama, K. (2018). New Directions in Self-Regulation: The Role of Metamotivational Beliefs. Current Directions in Psychological Science, 27, Issue 6, 437–442. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0963721418790549.

Serdiuk, L. (2014). Personal Modus of Future Specialists’ Self-Realization. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 4 (1), 71–80.

Shorgen, K. A., Jaehoon, L., & Panko, P. (2016). An Examination of the Relationship between Postschool Outcomes and Autonomy, Psychological Empowerment, and Self-Realization. The Journal of Special Education, 51, Issue 2, 115–124. Retrieved from http://doi.org/ 10.1177/0022466916683171.

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., & Goldbacher, E. (2003). Predicting the Subjective Experience of Intrinsic Motivation: The Roles of Self-Determination, the Balance of Challenges and Skills, and Self-Realization Values. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, Issue 11, 1447–1458. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0146167203256907.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-11

Як цитувати

Яворська-Вєтрова, І. (2019). Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 451–474. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.451-474