Зміст і результати впровадження програми формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку

Автор(и)

  • Тетяна Кетлер-Митницька комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя (Україна), Україна https://orcid.org/0000-0002-1665-4282

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.199-218

Ключові слова:

інтернальність, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, модель формування інтернальності, формувальний експеримент, фактори.

Анотація

Метою статті є опис змісту й аналіз результатів упровадження програми формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку. В статті розглянуто актуальність проблеми формування інтернальності майбутніх психологів у контексті професійних вимог. Наведено дані експериментальних досліджень щодо формування інтернальності майбутніх психологів і готовності до особистісно-професійного саморозвитку. Встановлено, що у здійснених дослідженнях не розкрито природу взаємозв’язку між цими властивостями та не запропоновано засобів формування інтернальності як чинника здатності до саморозвитку. Представлено авторську модель, що описує систему формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку. Модель передбачає впровадження програми формування інтернальності, що включає навчальний курс, психологічний тренінг і засідання дискусійного клубу. Розкрито зміст, форми та методи запропонованих напрямків роботи. Метою програми є розвиток когнітивного, особистісного та регуляторного компонентів інтернальності майбутніх психологів. Своєю чергою, їх формування спрямовано на стимулювання когнітивного, аксіологічно-мотиваційного та поведінкового компонентів готовності до особистісно-професійного саморозвитку. Надано інформацію про навчальні заклади та кількість майбутніх психологів четвертого та п’ятого курсів, які брали участь у формувальному експерименті. Представлено психодіагностичні методики, використані для порівняння рівнів сформованості кожного компонента до та після експерименту. За допомогою факторного аналізу виявлено фактори інтернальності майбутніх психологів як чинника готовності до особистісно-професійного саморозвитку. Порівняно рівні сформованості кожного фактора до та після впровадження програми. Аналіз підтвердив статистично значущу позитивну динаміку розвитку означених факторів. Отже, результати формуючого експерименту дають підстави стверджувати, що авторська програма формування інтернальності є ефективною, а її впровадження у практику вищої освіти допоможе стимулювати особистісно-професійний саморозвиток майбутніх психологів.

Біографія автора

Тетяна Кетлер-Митницька, комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя (Україна)

Старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін

Посилання

Етичний кодекс психолога. Психолог. 2004. № 43 (139). С. 1–4 (вкладка).

Затворнюк О. М. Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2016. 310 с.

Маралов В. Г., Воронина О. А., Кисилева Е. П. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности / под ред. В. Г. Маралова. Москва : Академический проект; Мир, 2011. 190 с.

Міненко О. О. Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2004. 20 с.

Поплавська М. В. Формування готовності майбутніх інженерів до професійно-особистісного саморозвитку: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Харків : Укр. інж.-пед. акад., 2014. 20 с.

Стандарт вищої освіти України з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія», для першого (бакалаврського) рівня освіти. Видання офіційне. Київ : Міністерство освіти і науки України, 2019. 15 с.

Терещенко Л. А. Формування прагнення до саморозвитку у студентів- психологів як фактора запобігання невротичних розладів їхньої особистості. Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі: монографія / колектив авторів: В. В. Бучма, О. В. Гурова, Л. В. Дзюбко та ін.; за ред. С. Д. Максименка. Київ : Видавничий дім «Слово», 2017. С. 208–224.

Фалько Н. М. Психологічний супровід студентів ВНЗ психолого-педагогічних спеціальностей з метою формування їх інтернальних якостей. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 6. Ч. 2. С. 312–323.

Фрицюк В. А. Сутнісні характеристики готовності майбутніх фахівців до професійного саморозвитку. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2016. № 50–51. С. 374–384.

Чорна Н. Б. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця : Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, 2016. 259 с.

Чурсина А. С. Формирование готовности к профессиональному саморазвитию у студентов вуза в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Челябинск : Челябинский гос. ун-т, 2011. 162 с.

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectances for internal versus external control of reinforcement. Psychol. Monogr., 80, 1, 11–28.

Rotter, J. B. (1982). The development and applications of social learning theory: Selected papers. New York : Praeger. 367 p.

Zawawi, J. A., & Hamaideh, S. H. (2009). Depressive Symptoms and Their Correlates with Locus of Control and Satisfaction with Life among Jordanian College Students. Europe’s Journal of Psychology, 4, 71–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-19

Як цитувати

Кетлер-Митницька, Т. (2019). Зміст і результати впровадження програми формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 199–218. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.199-218