Типи ставлення студентської молоді до самоосвітньої діяльності

Автор(и)

  • Ірина Мартинюк Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1644-5381

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.240-264

Ключові слова:

самоосвітня діяльність, студентська молодь, ставлення до самоосвіти, типи ставлення до самоосвіти, готовність до самоосвітньої діяльності.

Анотація

У статті представлено основні результати дослідження типів ставлення студентів закладів вищої освіти до самоосвітньої діяльності. Результати проведеного аналізу засвідчили, що близько четвертої частини досліджуваних у своїй навчальній діяльності обмежуються виконанням завдань, необхідних для отримання підсумкової оцінки з дисципліни. При цьому вони не намагаються глибше пізнати окремі теми, додатково опанувати певні знання, уміння та навички. На підґрунті аналізу отриманих результатів виокремлено такі типи ставлення студентської молоді до самоосвітньої діяльності: 1) гармонійне – студенти займаються самоосвітньою діяльністю (або пов’язаною з майбутнім фахом, який здобувають у ЗВО, або не пов’язаною безпосередньо з ним), вони мотивовані до самоосвітньої діяльності, здійснюють її за власною ініціативою, усвідомлюють її особистісну значущість; 2) недостатньо усвідомлене – займаючись самоосвітою з власної ініціативи, студенти недостатньо чітко усвідомлюють її особистісну значущість; 3) безініціативне – усвідомлюючи особистісну значущість самоосвітньої діяльності, студенти потребують зовнішнього стимулу для її здійснення; 4) незріле – студенти займаються самоосвітньою діяльністю під дією зовнішніх додаткових стимулів і при цьому не до кінця розуміють її особистісну значущість; 5) уникаюче – студенти з певних причин не займаються самоосвітньою діяльністю, обмежуючись навчальною діяльністю репродуктивного характеру. Автор вважає, що навчально-виховний процес у ЗВО повинен сприяти розвитку готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності. З цією метою важливо формулювати завдання з вивчення навчальних дисциплін, підготовки до здачі заліків та іспитів таким чином, щоб вони «підштовхували» студентів до самоосвітньої діяльності (мотивували до опанування нових знань та умінь, спонукали до регулярного опанування нового досвіду й пошуку оптимальних шляхів його здійснення, стимулювали ініціативність у пізнанні нового, самостійність у подоланні труднощів, стійкість пізнавальних інтересів) і допомагали усвідомити особистісну значущість самоосвітньої діяльності.

Біографія автора

Ірина Мартинюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

Посилання

Абакумова Е. Б. Теория вопроса самообразования в философской, психолого-педагогической и социологической литературе. Актуальные задачи педагогики: Материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.). Чита : Издательство «Молодой ученый», 2012.

Агеев В. В. Теоретические основания психологии саморазвития: монография. Алматы : КазАтиСО, 2008. 309 с.

Айзенберг А. Я. Научно-технический прогресс. Москва : Высшая школа, 1973. С. 14.

Баликаева М. Б. Современные подходы к изучению формирования самообразования в отечественной педагогической науке. Качество. Инновации. Образование. Общие проблемы образования. 2008. № 5. С. 30–33.

Буряк В. К. Умови та засоби самоосвіти студентів. Вища школа. 2002. № 6. С. 18–29.

Дереза І. С. Формування готовності студентів до самоосвіти як актуальна педагогічна проблема. Педагогіка вищої та середньої школи. Вип. 27. Кривий Ріг : КДПУ, 2010. С. 43–49.

Иванова М. А. Самообразовательная деятельность как главное условие, необходимое для развития профессиональной компетентности у студентов инженерных вузов в современных условиях. Сборник научных статей «Проблемы системной модернизации экономики России: социально-политический, финансово-экономический и экологический аспекты». Санкт-Петербург : Институт бизнеса и права, 2010. URL : http://www.ibl.ru/konf/021210/109/html.

Казаренков В. И., Казаренкова Т. Б. Самообразование в системе подготовки специалистов высшей школы. Психолого-педагогический журнал. 2012. № 2. С. 106–111.

Калугин Ю. Е. Виды самообразования. Дополнительное образование. 2003. № 2. С. 16.

Калугин Ю. Е., Зуйкова М. О. Готовность к профессиональному самообразованию студентов вуза. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 4. URL : http://www. onlinescience.ru/m/products/pedagogical_sciense/gid554/pg0/

Кузьмина М. Г. К вопросу о понятии «самообразование». Формирование у учащихся стремления к самообразованию. Волгоград : ВГПИ, 1976. С. 15–18.

Лобач И. И., Лобач Д. И. Самостоятельная работа студента как фактор самообразования и развития личностного познания. Наука и техника. 2003. № 6. С. 82–85.

Мартинюк І. А. Сутність поняття «самоосвітня діяльність особистості». Теоретичні та прикладні проблеми психології: зб. наук. праць. Сєверодонецьк, 2015. Т. 2. № 3 (38). С. 204–217.

Медведев И. Ф. Концепция самообразования: общее понятие и структура. Образование и наука. 2015. № 2. С. 32–42.

Мішин С. Теоретичне обґрунтування поняття «самоосвіта» в процесі професійної педагогічної діяльності майбутнього фахівця. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2012. № 2 (18). С. 74–77.

Розина Н. А. Профессиональная способность студентов к самообразованию как основа формирования субъективной позиции в учебном процессе. Образование и наука. 2015. № 2. С. 45–50.

Солодов А. А. Анализ случайных факторов процесса самообразования. Открытое образование. 2016. № 4. С. 29–38.

Суханов П. В. Педагогическая концепция развития самообразовательной деятельности студентов в условиях информатизации образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Кострома, 2013. 54 с.

Тан Н. Н. Особенности мотивации самообразования студентов в современных условиях. Психолого-педагогический журнал. 2012. № 3. С. 141–145.

Шапошнікова Л. М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Житомир, 2007. 20 с.

Яковец Т. Я. Комплекс педагогических условий формирования готовности студентов вуза к самообразованию: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.08. Москва, 2003.

Shabalina, O., Svetlova, V., Lavrentiev, S., & Krylov, D. (2015). The model of formation of readiness of the future pedagogues to self-education by means of interactive technologies. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (3), June. URL : https://www.researchgate.net/ publication/281247719.

Dobrijevic, A., & Krstic, P. (2014). Self-Education and University. Synthesis philosophica. URL : https://www.researchgate.net/publication/ 288013468.

Selwyn, N., Gorard, S., & Furlong, J. (2004). Adults’ Use of ICTs for Learning: reducing or increasing educational inequalities? Journal of Vocational Education and Training, 56, 2, 269–290.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-13

Як цитувати

Мартинюк, І. (2019). Типи ставлення студентської молоді до самоосвітньої діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 240–264. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.240-264