Суб’єктивна модель реальності: першоджерела побудови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.93-117

Ключові слова:

суб’єктивна модель реальності, онтологічний план свідомості, гносеологічний план свідомості, позитивний імпринтинг народження, фільтр сприйняття і реагування.

Анотація

Мета. У статті визначено систему засобів реалізації свідомістю дії структуризації власних смислів як процесу створення людиною моделі реальності, кожна ланка якої носить у собі потенційні «стабільноинамічні» суб’єктивні умови моделювання об’єктивно існуючого світу. Методи. Емпіричні методи представлені діагностичною і психокорекційною технікою «Новий позитивний імпринтинг народження» та діагностичними техніками системного моделювання за О. Зелінським. Результати дослідження. Емпірично досліджено умови й ознаки формування і прояву онтологічного плану свідомості. Розкрито специфіку онтологічного плану свідомості, який забезпечує та розгортає задану можливість установлювати фільтри сприйняття реальності. Визначено діалектичну єдність онтологічного і гносеологічного планів свідомості, що здійснює дію її смислової динаміки. Доведено, що розвиток одного плану свідомості впливає на зміст, динаміку й оновлену структуру іншого. Окреслено парціальні випадки свідомості, які уможливлюють дію обох планів свідомості. До них віднесено: фіксовану установку імпринтингу народження; «психологічну правду» та сформований «стиль життя»; пізнавальні контури свідомості: сенсорно-перцептивний, уяви, мислення, афективний, рефлексії; «репрезентативні системи» як домінуючий спосіб отримання інформації із зовнішнього світу; механізми відкриття нових смислів; механізми створення моделі реальності. Проведене дослідження дало змогу розрізнити діапазон, інтенсивність, переважні модальності переживання і чотири дихотомічні емоційні та поведінкові реакції досліджуваних. Висновок. Доведено, що у процесі повторного народження упізнаються й усвідомлюються власні типові емоційні та поведінкові реакції, здійснюються процеси їх свідомого проживання, відкриття смислів свого життєвого настроювання і зумовлюючих їх причин. Означені відкриття виконують дію реконструкції онтологічного плану свідомості, який функціонує як імпліцитно існуючий простір, унікальним чином суб’єктивно забарвлений і такий, що має потенційну готовність до сприйняття й обробки зовнішньої інформації. Індивідуальна у кожної людини емоційна забарвленість є похідною ланкою для функціонування та фіксованості пізнавальних контурів свідомості, сенсоутворення особистості, що і зумовлює змістовну деталізацію та загальну масштабність суб’єктивної моделі реальності.

Біографія автора

Світлана Каліщук, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психології особистості і соціальної практики Інституту Людини

Посилання

Агафонов А. Ю. Основы смысловой теории сознания. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 296 с.

Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс: Экспериментальная психологика. Санкт-Петербург : ДНК, 2001. 528 с.

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды [в 2-х т.]. Москва : Прогресс, 1980. Т. 1. 230 с.

Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. Минск : Попурри, 2006. 530 с.

Веккер Л. М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. Москва : Смысл, 1998. 605 с.

Гроф С. Путешествие в поисках себя. Москва : АСТ, 2008. 352 с.

Каліщук С. М. Системне моделювання як інтегративний метод особистісних змін й усвідомлення багатоваріативності життєвої реальності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Київ, 2018. Т. X.

Вип. 31. С. 55–64.

Каліщук С. М. Техніка усвідомленого народження як процес діагностики й трансформації базового настроювання на сприйняття світу. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: II International scientific conference (Kaunas, February 22th, 2019). Kaunas : Vytautas Magnus universyti. P. 18–21.

Лилли Дж. Программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера. Киев : София, Ltd., 1994. 63 с.

Марчер Л., Олларс Р. Травма рождения: метод её разрешения. Консультативная психология и психотерапия. 2003. № 1. С. 29–120.

Налимов В. В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. Москва : Прометей, 1989. 182 с.

Пьюселик Р. Ф., МакБи А. Дж. Войны реальности. Терапия диссоциированного состояния. Одесса : ВМВ-Принт, 2018. 333 с.

Франкл В. Теория и терапия неврозов. Пермь : Биг-Пресс, 2012. 224 с.

Шерозия А. Е. Психика. Сознание. Бессознательное. К обобщенной теории психологии. Тбилиси : Мецниереба, 1979. 524 с.

Adler, A. (1931). What life should mean to you. Boston : Little, Brown. 154 p.

Adler, A. (1964). Superiority and social interest: A collection of later writings. New York : Viking Press. 205 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-22

Як цитувати

Каліщук, С. (2020). Суб’єктивна модель реальності: першоджерела побудови. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (47), 93–117. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.93-117