Парадигма професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації з огляду на формування професійно значущого досвіду спеціаліста

Автор(и)

  • Людмила Примачок Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6591-5223

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.179-205

Ключові слова:

професійно значущий досвід, ціннісний досвід, досвід відрефлексування власної професійної діяльності, операціональний дос¬від, функції професійно значущого досвіду.

Анотація

Метою дослідження стали аналіз проблеми досвіду в психологічній царині, окреслення психологічних складових професійно значущого досвіду загалом і виокремлення компонентів професійно значущого досвіду фахівця з фізичної реабілітації, зважаючи на особливості професійної діяльності спеціаліста окресленої сфери діяльності. Для розв’язання поставлених у роботі завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Професійно значущий досвід матиме ціннісні, рефлексивні, комунікативні й операційні характеристики. Саме така сукупність параметрів досвіду забезпечує самостійність індивіда, його ціле-творчу або рефлексивну діяльність. Професійно значущий досвід також набувається у ситуаціях мимовільної активності, негайного (або інсайтного) реагування, автоматизмів, адаптивних або конструктивних дій тощо. При цьому наголошено, що і особистісно значущий, і професійно значущий досвід є не лише науковою проблемою, але питанням життєтворення особистості, проблемою побудови свого власного образу світу. Професійно значущий досвід дає змогу суб’єктові змоделювати план виконання професійної діяльності, презентувати масштаб життєвих уявлень, що дозволятиме особистості в кожний більш-менш важливий момент життєвого шляху усвідомити власне своє місце, побудувати біфуркаційний простір особистісного та професійного зростання тощо. Активність індивіда, його позиція щодо професійно значущого соціуму виявляється не тільки і не стільки в тому, що він таким чином «робить внесок» у дещо спільне, інтегрально-соціумне, а в тому, що він здатний без безпосереднього узгодження з усіма представниками соціуму створювати власну систему способів професійної взаємодії з людьми, своєрідний соціально-інтерпретаційний професійно спрямований комплекс. Зазначено, що такий підхід до проблеми професійно значущого досвіду є особливо важливим для галузі фізичної реабілітації, адже фахівець має виявляти неабиякі вміння виконувати професійну діяльність у системі не абстрактної парадигми, а свого власного, набутого професійно значущого досвіду. Висновки. Визначено, що до компонентів професійно значущого досвіду фахівця з фізичної реабілітації відносяться: 1) ціннісний досвід; 2) досвід відрефлексування власної професійної діяльності; 3) операціональний досвід. Зазначено, що ціннісний досвід виконує такі функції: розвивальну, диференційну, інтегративну, смислову, самовизначальну, функцію збереження. Функціями компонента «досвід відрефлексування власної професійної діяльності» вважаються: суб’єктно актуалізована, профілактична, інтерпретативна, адаптивна та функція коригування. До функцій операціонального досвіду належать: консультативна, пізнавальна, комунікативна, перцептивна, психотерапевтична, номінативна, функції цілевизначення та кодування тощо.

Біографія автора

Людмила Примачок, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2 т. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2007. Т. 1. 287 с.

Ващенко І. В., Онуфрієва Л. А. Концептуальні межі поняття копінг-стратегій особистості у психології. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Вип. 41. С. 228–239. DOI 10.32626/2227-6246.2018-41.228–239.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 3. Проблемы развития психики / под ред. А. М. Матюшкина. Москва : Педагогика, 1983. 368 с.

Доблаев Л. П. К вопросу о формировании профессионального психологического мышления у студентов. Формирование основ профессионального мастерства в высшей школе. Ленинград : ЛГУ, 1973. С. 10–11.

Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. Ленинград : ЛГУ, 1985. 165 с.

Зинченко А. П. Организация рефлексии в процессах коллективного решения проблем. Рефлексия в науке и обучении: Тезисы докладов и сообщений. Новосибирск : НГУ, 1984. С. 204–206.

Калмыкова Е. С., Мергенталер Э. Нарратив в психотерапии: рассказы пациентов о личной истории (часть І). Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 5. С. 97–103.

Крупа В. В. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи в медичних закладах. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Зб. наукових праць. Чернівці, 2015. Вип. 747. С. 88–93.

Лактионов А. Н. Структурно-динамическая организация индивидуального опыта: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01. Харьков, 2000. 451 с.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. / под ред. В. В. Давыдова и др. Москва : Педагогика, 1983. Т. 2. 318 с.

Михальчук Н. О., Хупавцева Н. О. Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації.

Український науковий журнал. Київ, 2011. № 3. С. 385–394.

Рикëр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / пер. с фр. и вступит. ст. И. Вдовиной. Москва : КАНОН-Пресс-Ц, 2002. 624 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / пер. с англ. М. М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е. И. Исениной. Москва : Прогресс, 1996. 480 с.

Ролло М. Искусство психологического консультирования. Москва : Эксмо-Пресс, 2001. 384 с.

Рубинштейн С. Л. Очерки, воспоминания, материалы. Москва : Наука, 1989. 440 с.

Сохань Л. В., Тихонович В. А., Головаха Е. И. Разумная организация жизни личности: проблемы воспитания и саморегулирования. Киев : Наук. думка, 1989. 325 с.

Титаренко Т. М. Життєвий шлях. Основи психології. Київ : Либідь, 1995. С. 307–330.

Юнг К. Психологические типы / пер. с нем. Минск : ООО «Попурри», 1998. 656 с.

Lewin, K. (1989). Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods. American Journal of Sociology, 44, 868–896.

Rogers, C. R. (1983). Freedom to learn for the 80’S. Columbus etc. : Charles E. Merril Publ. Co. 312 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-05

Як цитувати

Примачок, Л. (2020). Парадигма професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації з огляду на формування професійно значущого досвіду спеціаліста. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (47), 179–205. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.179-205