Ресурсна насиченість особистості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.231-252

Ключові слова:

ресурсна насиченість, психологічні ресурси, ресурс¬ність, системна рефлексія, можливості самозміни.

Анотація

Мета дослідження визначена як емпіричне обґрунтування показників ресурсної насиченості особистості. Методи: застосовано психологічне опитування з використанням таких методик, як Опитувальник персональної ресурсності, Опитувальник психологічної ресурсності, Тест-опитувальник діагностики показників екзистенціальних ресурсів, Опитувальник чеснот і сил характеру, Опитувальник стратегій подолання кризового стану, Опитувальник психологічного благополуччя, Шкала когерентності, Методика визначення інтолерантності до невизначеності. Застосовано такі методи математико-статистичного аналізу, як багатофакторний аналіз, однофакторний дисперсійний аналіз, кластерний аналіз, класифікаційний аналіз, кореляційний аналіз. Дослідження реалізовано за моделлю Байєра,
що передбачає перетворення проблеми у такий вигляд, у якому вона матиме розв’язання. Результати дослідження: за даними багатофакторного аналізу (факторна вага > 0,70), що кумулятивно пояснив 57,1% дисперсії у досліджуваній групі, встановлено, що фактор 1 (44,3%) містить такі компоненти ресурсної насиченості, як ресурси психологічного виживання, психологічна ресурсність, психологічне благополуччя, когерентність, екзистенційні ресурси, сили характеру. Вмістом другого фактора (13%) є показники персональної ресурсності й (ін)толерантності до невизначеності. В осіб із високим рівнем ресурсної насиченості системна рефлексія ресурсів переважає над квазірефлексією й інтроспективною рефлексією. Зміни рівня ресурсної насиченості найбільше зумовлені (ін)толерантністю до невизначеності (ранг 100). Найтіснішими є інтеркореляції психологічної ресурсності й інших компонент ресурсної насиченості. Інтолерантність до невизначеності найбільше наближена до психологічної ресурсності, компоненти якої є інтерпретаційними кодами значущості події для людини. Психологічні ресурси виживання містяться в одному кластері з когерентністю. Здатність людини свідомо застосовувати наявні власні ресурси зумовлена рівнем її системної рефлексії, що інкорпорується у ресурсну насиченість через психологічну ресурсність. Зроблено висновок, що важливо не те, скільки у людини психологічних ресурсів, а те, чи вона знає про них і чи може їх застосовувати відповідно до життєвої ситуації. Ресурсну насиченість охарактеризовано як рефлексивно зумовлену здатність особи до самоперетворення. Мірою ресурсності особистості є її знання власних ресурсів.

Біографія автора

Олена Штепа, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Водопьянова Н. Психодиагностика стресса. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 336 с.

Завалкевич Л. Развитие психологической гибкости как фактор эффективности менеджерской деятельности. Практична психологія та соціальна робота. 2004. № 1. С. 15–29.

Иванова Т., Леонтьев Д., Осин Е., Рассказова Е., Кошелева Н. Современные проблемы изучения личностных ресурсов в профессиональной деятельности. Организационная психология. 2018. Т. 8. № 1. С. 85–121. URL : https://www.orgpsyjournal.hse.ru.

Илюшина М. И. Субъективная ресурсность как психолого-акмеологичeский феномен. Modern Research of Social Problems [Электронный журнал]. 2016. № 12 (68). С. 188–202. URL : https://www.ej.soc-journal.ru.

Кузікова С. Б. Структурно-змістовий аналіз феномену особистісного саморозвитку. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. Вип. 10. С. 365–377.

Рязанцева О. Ю. Экзистенциальные ресурсы лиц, переживающих психологический кризис: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Одесса : Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, 2012. 343 с.

Савчин М. Методологеми психології: монографія. Київ : Академвидав, 2013. 224 с.

Штепа О. С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Вип. 39. С. 380–399. URL : https://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_33.

Alessandri, G., Consiglio, C., Luthans, F., & Borgogni, L. (2018). Testing a dynamic model of the impact of psychological capital on work engagement and job performance. Career Development International, 23 (1), 33–47. URL : https://www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Штепа, О. (2020). Ресурсна насиченість особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (47), 231–252. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.231-252