Психологічні ресурси самовіднайдення особистості у граничних ситуаціях буття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.407-428

Ключові слова:

психологічні ресурси самовіднайдення особистості, граничні ситуації буття, життєстійкість, особистісна здійсненність, системна рефлексія.

Анотація

них ресурсів особистості у граничних ситуаціях буття.

Методи. Застосовано психологічне опитування з використанням таких методик, як опитувальник персональної ресурсності, опитуваль­ник психологічної ресурсності, тест-опитувальник діагностики показ­ників екзистенційних ресурсів, анкета чеснот і «сил характеру», опиту­вальник стратегій подолання кризового стану, опитувальник психоло­гічного благополуччя, шкала когерентності, методика визначення (ін) толерантності до невизначеності, методика оцінки та прогнозування психологічного розвитку ситуацій міжособистісної взаємодії. Застосова­но такі методи математико-статистичного аналізу, як однофактор­ний дисперсійний аналіз, багатофакторний аналіз, кластерний аналіз, класифікаційний аналіз, кореляційний аналіз. Для реалізації завдань дослі­дження застосовано модель Байєра, яка передбачає перетворення про­ блеми до уможливлюваного для розв’язання вигляду. Реалізовано методи емпіричного моделювання та верифікації.

Результати дослідження. На оcнові даних дискримінантного і бага­тофакторного аналізу визначено структуру психологічних ресурсів осо­бистості у граничних ситуаціях буття, яка містить, власне, психологіч­ні ресурси та показники здатності ними оперувати (любов, відповідаль­ність, знання власних ресурсів, уміння оновлювати власні ресурси, уміння вміщувати власні ресурси), екзистенційні ресурси (милосердя, віра), «сили характеру», що входять до чесноти самовладання (розсудливість, само­контроль), ресурси взаємин (смислові набуття, екзистенційні набуття). Визначальним показником виокремлення типу актуалізації психологічних ресурсів особистості у граничних ситуаціях буття виявлено екзистен­ційний ресурс віри. Системоутворювальним чинником ресурсної системи граничних ситуацій буття визначено системну рефлексію. Психологічні ресурси віднайдення людиною самої себе схарактеризовано як струк­туру взаємопов’язаних психологічних, екзистенційних ресурсів і ресурсів взаємин і «сил характеру», що уможливлюють максимальне наближення «Я»-можливого особи до її істинного «Я» та зумовлюють долання люди­ною страху самозміни.

Висновок. Наближеність «Я»-можливого особи до її істинного «Я» здійснюється, коли розв’язанням певної життєвої задачі особа долає тривогу. Ресурси психологічного виживання, толерантності до невизна­ченості, персональні ресурси, мотиваційні ресурси психологічного благо­получчя, відчуття когерентності не увійшли до завершальної моделі пси­хологічних ресурсів самовіднайдення особистості у граничних ситуаціях буття, оскільки у ситуаціях граничного буття унеможливлене порівнян­ня людиною психологічних набуттів і втрат, тому що вона переосмис­лює і власне життя, і саму себе. На підставі результатів емпіричного до­слідження можливим є уточнення або розробка психологічного супроводу особистості у складних життєвих ситуаціях.

Біографія автора

Олена Штепа, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Абабков В. А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагнос¬тики, терапии. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 166 с.

Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. Принципы системной организации функций. Москва : Наука, 1973. С. 5–61. URL : www.nemoai.narod.ru.

Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 304 с.

Гришина Н. В. Экзистенциальный опыт: эмпирические описания. Че¬ловек, субъект, личность в современной психологии. Материалы международной конференции, посвященной 80-летию А. В. Бруш¬линского / отв. ред. А. Журавлев, Е. Сергиенко. Москва : Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. С. 283–386.

Корнаракис И. Фантастический христианин в сравнении со святоотече¬ским человеком [пер. с греч. архимандрита Симеона (Гагатика)]. Ахтырка : Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2016. 160 с.

Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. Москва : Смысл, 2006. 63 с.

Низовских Н. А. Человек как автор самого себя: психосемантическое исследование личностного развития: монография. Москва – Бер¬лин : Директ-Медиа, 2014. 405 с.

Пушкарев Ю. И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпре¬тации: системно-герменевтический подход к изучению личности: монография. Белгород : ИД «Белгород», 2012. 209 с.

Савчин М. Методологеми психології: монографія. Київ : Академвидав, 2013. 224 с.

Тітов І. В. Проблема закону в постнекласичній психології. Психологія і особистість. 2015. № 1 (7). С. 30–45.

Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема люди¬ни та її меж. Київ : Наукова думка, 2000. 271 с.

Штепа О. С. Головні ідеї інтенціональної концепції особистісного самоздійснення. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. Вип. 41. С. 442–461.

Штепа О. С. Опитувальник особистісної здійсненності: теоретичні під¬стави для розробки та результати апробації. Психологічний часо¬пис: Збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. № 5. Вип. 15. С. 196–223. DOI https://doi.org/10.31108/1.2018.5.15.1.

Штепа О. С. Ресурсна насиченість особистості. Проблеми сучасної пси¬хології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського націо¬нального університету імені Івана Огієнка, Інституту психоло¬гії імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Мак¬сименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Дру¬карня «Рута», 2020. Вип. 47. С. 231–252. DOI https://doi.org/ 10.32626/2227-6246.2020-47.231-252.

Evans, V., & Green, M. (2006). Cognitive linguistics. An introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press Ltd. 830 p.

Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41 (9), 954–969. URL : https://doi.org.10.1037/0003-066X.41.9.954.

Novak, T., & Hoffman, D. (2009). The Fit of Thinking Style and Situa¬tion: New Measures of Situation-Specific Experiential and Rational Cognition. Journal of Consumer Research. (June). Preprint. URL : https://www.researchgate.net/publication/46553765.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Як цитувати

Штепа, О. (2020). Психологічні ресурси самовіднайдення особистості у граничних ситуаціях буття. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (49), 407–428. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.407-428