Психологічні захисти жінок із різним станом сімейного функціонування і сімейної взаємодії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.211-235

Ключові слова:

психологічні захисти, кризові сім’ї, розлучені жінки, нормативні сім’ї, особистісні особливості, психоемоційні стани, психофізіологічні стани, поведінкові патерни.

Анотація

Мета статті – визначити особливості психологічних захистів жінок із різним станом сімейного функціонування і сімейної взаємодії та їх взаємозв’язок з особистісними особливостями, психоемоційними станами та показниками сімейної кризи.

Методи дослідження: теоретичний (вивчення, системний аналіз і узагальнення соціально-психологічної, медико-психологічної літератури за темою дослідження); психодіагностичний (спостереження, бесіда, опитування, тестування); статистичний (кількісний і якісний аналіз експериментальних даних).

Результати дослідження. Аналіз результатів дослідження дав змогу виявити особливості психологічних захистів жінок і чоловіків із кризових сімей, розлучених жінок і жінок із нормативних сімей. Проведено порівняльний аналіз психологічних захистів жіночих і чоловічої вибірок, здійснено аналіз взаємозв’язків психологічних захистів і психоемоційних станів, чинників сімейної кризи й особистісних якостей жінок із різним станом сімейного функціонування і сімейної взаємодії та чоловіків із кризових сімей.

Висновки. Аналіз напруги психологічних захистів визначив, що в усіх групах наявні проблеми, пов’язані з психологічним захистом заміщення та заперечення. Крім того, виявлено такі напруги психологічних захистів за групами: жінки кризові – раціоналізація, регресія; чоловіки та розлучені – раціоналізація.

Порівняльний аналіз частоти використання і вираження механізмів психологічного захисту показав наявність значущої різниці у жінок і чоловіків із кризових сімей за показниками: витіснення, регресії, компенсації, інтелектуалізації, гіперкомпенсації; у жінок із кризових сімей і розлучених – за показниками: заперечення, регресії, компенсації, проекції, заміщення, інтелектуалізації; у жінок із кризових і нормативних сімей – за показником проекції; у жінок із нормативних сімей і розлучених – наявність значущої різниці за показником заперечення.

Було виявлено позитивні та негативні зв’язки психологічних захистів із показниками психоемоційних станів, чинників сімейної кризи й особистісних якостей жінок із різним станом сімейного функціонування і сімейної взаємодії та чоловіків із кризових сімей. Найбільшу кількість зв’язків виявлено у групах розлучених жінок і жінок із кризових сімей.

Отже, аналіз результатів дослідження дав змогу визначити деякі чинники і критерії прогнозу розвитку сімейної кризи (особистісне зростання та деструктивне реагування особистості) та зростання самореалізації особистості жінки в умовах сімейної кризи. 

Біографії авторів

Олена Фальова, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології

Анна Колчигіна, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Юлія Білоцерківська, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Посилання

Богомолов А. М., Портнова А. Г. Связь интенсивности психологической защиты личности с процессом самореализации. Психологическая наука и образование. 2004. Т. 9. № 2. URL : https://psyjournals. ru/psyedu/2004/n2/Bogomolov.shtml.

Вассерман Л. И., Ерышев О. Ф., Клубова Е. Б. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля. Санкт-Петербург : Изд-во СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева, 2005. 50 с.

Землянська О. В., Грищенко М. В. Негативні психічні стани при життєвих кризах особистості. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: Зб. наук. праць. Суми, 2016. С. 259– 261.

Кружкова О. В., Шахматова О. Н. Психологические защиты личности. Екатеринбург, 2006. 153 с.

Малкина-Пых И. Г. Стратегии поведения при стрессе. Московский психологический журнал. 2007. № 12. С. 15–25.

Маркова М. В. Самотність жінки як психологічний феномен. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології. Чернівці, 2002. С. 137–139.

Романова Е. С., Гребенников Л. Р. Механизмы психологической защиты: генезис, функционирование, диагностика. Мытищи, 1996. 144 с.

Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. Москва : Педагогика, 1989. 207 с.

Сивцова А. В. Внутренние конфликты в системе ценностных ориентаций как психологические основания развития личности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Барнаул, 2007. 14 с.

Тенн О. Р. Изучение копинг-стратегий женщин переходного возраста, переживающих экзистенциальный кризис. Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. № 3 (11). URL : http:// psystudy.ru.

Фальова О. Є. Актуальний психоемоційний стан кризових сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей. Теорія і практика управління соціальними системами: щоквартальний наук.-практ. журнал. Харків : НТУ «ХПІ», 2013. № 4. С.112–122.

Фальова О. Є. Індекс життєвого стилю: взаємозв’язок психологічних захистів та самоактуалізації жінок з різним сімейним статусом. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 31. С. 468–478.

Фрейд А. Защитные механизмы. Самосознание и защитные м

еханизмы личности. Хрестоматия. Самара : Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. С. 339–347.

Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. Москва : Педагогика-Пресс, 1993. 546 с.

Юркова М. В. Структура и динамика защитных механизмов личности в процессе ее социализации: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01, 19.00.05. Ярославль, 2000. 166 c.

Falyova, H., & Vysotckaya, H. (2016). Peculiarities of interconnection of self-actualization and psychopathological symptomatology of women and men from the crisis families. Modern European Researches. Issue 1. P. 11–18. Salzburg, Austria.

Falyova, Y., & Markova, M. (2016). Peculiarities of interconnection of orientations to sex and actual psychoemotional state of women and men from crisis families. European humanities studies: State and Society. № 2. P. 110–121.

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1991). Coping and emotion. A. Monat, R. S. Lazarus (Eds.). Stress and Coping, (pp. 207–227). New York.

Gleser, G. C., & Ihilevich, D. (1969). An objective instrument for measuring defense mechanisms. J. Consult. and Clin. Psychol. Vol. 33. P. 51–60.

Heim, E. (1988). Copping und Abaptivited: gift es Geeignetes Oder Ungecignetes Coping? Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinishe Psychologic. H. 38 (1). S. 8–17.

Ihilevich, D., & Gleser, J. C. (1971). Relationship of defense mechanisms to field dependence-independence. Journal of Abnormal Psychology. Vol. 77. P. 296–302.

Kozlova, I. (2016). Non-normative life crises and psychological state of an individual. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: Збірник наук. праць. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. С. 56–58.

Kragh, U. (1960). Precognitive defensive organization: review, discussion and preliminary operational definitions. Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica. № 35. P. 190–206.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York : Springer Publishing House. 456 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-07

Як цитувати

Фальова, О., Колчигіна, А., & Білоцерківська, Ю. (2020). Психологічні захисти жінок із різним станом сімейного функціонування і сімейної взаємодії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (50), 211–235. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.211-235