Система профілактики синдрому госпіталізму в дітей раннього віку з ДЦП

Автор(и)

  • Лілія Руденко Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0003-1655-5708
  • Тетяна Сняткова Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна https://orcid.org/0000-0003-3374-3532

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-53.235-257

Ключові слова:

госпіталізм, діти раннього віку, дитячий параліч, профілактична робота, ранній вік

Анотація

Система профілактики синдрому госпіталізму в дітей раннього віку з дитячими церебральними паралічами включає первинну, вторинну й третинну профілактику, що є взаємопов’язаними ланками і забезпечують її успішне функціонування.

Мета статті – обґрунтувати особливості реалізації системи профілактики синдрому госпіталізму в дітей раннього віку з ДЦП.

Для досягнення зазначеної мети використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез основних положень психолого-педагогічної науки з проблеми виникнення та профілактики синдрому госпіталізму в дітей раннього віку з ДЦП; вивчення психологічних засад профілактичної роботи з дітьми раннього віку з дитячими церебральними паралічами; систематизація результатів науково-теоретичного аналізу особливостей профілактичної роботи з дітьми раннього віку з ДЦП.

Результати дослідження. З’ясовано, що первинна профілактика передбачає активну роботу з дітьми раннього віку з дитячими церебральними паралічами до появи симптомів госпіталізму з метою запобігання його виникнення. Вторинна профілактика включає в себе роботу команди фахівців різних профілів, що спрямована на попередження загострення госпіталізму в дітей, коли вже наявні його прояви. Третинна профілактика спрямована на попередження повторного виникнення госпіталізму на тлі відновлення пізнавальної та соціальної активності дітей раннього віку з ДЦП. Відповідно до завдань дослідження побудовано модель системи профілактики синдрому госпіталізму в дітей раннього віку з ДЦП, виокремлено напрями, умови та сфери реалізації заходів первинної, вторинної й третинної профілактики. У процесі обґрунтування системи профілактики вказано, якими фахівцями різних профілів виконуються основні напрями діяльності у межах первинної, вторинної й третинної профілактики синдрому госпіталізму в дітей раннього віку з дитячими церебральними паралічами.

Висновки. Основною умовою успішності системи профілактики госпіталізму в дітей раннього віку з ДЦП є систематичний підхід до її проведення, послідовна реалізація завдань первинної, вторинної й третинної профілактики.

Посилання

Boulbi, Dzh. (2004). Sozdaniie i razrusheniie emotsionalnykh sviazei [Creation and destruction of emotional connections]. Moskva : Akademicheskii proekt [in Russian].

Bocharina, N.O. (2016). Osoblyvosti rozvytku osobystosti dytyny v umovakh psykhichnoi depryvatsii [Features of development of the child’s personality in the conditions of mental deprivation]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 6 (33), 398–402 [in Ukrainian].

Viktorovych, O. (2018). Gospitalizm: prichiny i metody lecheniia sindroma [Hospitalism: causes and methods of treatment of the syndrome]. Retrieved from https://mozg.expert/sindromy/gospitalizm/ [in Russian].

Dmytriiuk, N.S. (2015). Naukovo-praktychnyi aspekt problemy depryvovanoi osobystosti [Scientific and practical aspect of the problem of deprived personality]. Aktualni problemy psykholohii – Current problems of psychology, 1 (42), 128–133 [in Ukrainian].

Yevsegneeva, E.P. (2020). Kommunikatsii v pediatrii – ot rutinnykh protsedur do trudnykh situatsii [Communication in Pediatrics – from Routine Procedures to Difficult Situations]. Psikhiatriia, psikhoterapiia i klinicheskaia psikhologiia – Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology, 11 (4), 812–820 [in Russian].

Zhuravel, T.V. (2013). Sotsialna profilaktyka yak napriam sotsialno-pedahohichnoi diialnosti [Social prevention as a direction of social and pedagogical activity]. O.V. Bezpalko (Ed.). Sotsialna pedahohika – Social pedagogy, (рр. 85–101). Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Kashchuk, V. (2015). Sutnist sensornoho rozvytku suchasnoi dytyny rannoho viku [The essence of sensory development of a modern young child]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny – Bulletin of the Institute of Child Development, (Vol. 6). Retrieved from https://ird.npu.edu.ua/q-q-36/-6 [in Ukrainian].

Krasnova, P.V. (2018). Detskaia i podrostkovaia psikhiatriia. Obzor [Pediatric and adolescent psychiatry (review)]. Psikhiatriia, psikhoterapiia i klinicheskaia psikhologiia – Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology, 9 (1), 99–109 [in Russian].

Krupnyk, I.R. (2012). Fenomen psykhichnoi depryvatsii ta yoho znachennia v suchasnomu suspilstvi [The phenomenon of mental deprivation and its significance in modern society]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii – Problems of general and pedagogical psychology, 14 (1), 156–163 [in Ukrainian].

Langmeyer, Y., & Mateichek, Z. (2004). Psikhicheskaia deprivatsiia v detskom vozraste [Psychic deprivation in childhood]. Praga : Meditsinskoie izdatelstvo «Avitsenum» [in Russian].

Mamaichuk, I.I. (2001). Psikhologicheskaia pomoshch detiam s problemami v razvitii [Psychological assistance to children with developmental problems]. Sankt-Peterburg : Rech [in Russian].

Manokhina, I.V. (2012). Sotsialno-pedahohichna robota z ditmy-syrotamy ta ditmy, pozbavlenymy batkivskoho pikluvannia [Social and pedagogical work with orphans and children deprived of parental care]. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Parfanovych, I.I. (2009). Sotsialna profilaktyka [Social prevention]. Ternopil : TDPU [in Ukrainian].

Pevneva, A.N. (2019). Dinamika nevroticheskogo sostoianiia materi rebenka s tserebralnym paralichom [Dynamics of neurotic state of mother of the child with cerebral palsy]. Psikhiatriia, psikhoterapiia i klinicheskaia psikhologiia – Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology, 10 (4), 600–610 [in Russian].

Petrochko, Zh.V. (2010). Dytyna u skladnykh zhyttievykh obstavynakh: sotsialno-pedahohichne zabezpechennia prav [Child in difficult life circumstances: social and pedagogical provision of rights]. Rivne [in Ukrainian].

Prikhodko, O.G. (2008). Ranniaia pomoshch detiam s tserebralnym paralichom v sisteme kompleksnoi reabilitatsii [Early assistance to children with cerebral palsy in the system of complex rehabilitation]. Sankt-Peterburg : Izdatelstvo RGPU im. A.I. Gertsena [in Russian].

Rakhmanov, R.V. (2016). Rezultaty kliniko-psykhiatrychnoho ta psykholohichnoho doslidzhennia simei, dity yakykh khvoriiut na dytiachyi tserebralnyi paralich ta autyzm, pislia provedennia ostannim psykhosotsialnoi reabilitatsii [Results of clinical-psychiatric and psychological research of families whose children suffer from cerebral palsy and autism, after the latter psychosocial rehabilitation.]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Bulletin of Psychoneurology, 24, 1 (86), 75–78 [in Ukrainian].

Savenkova, I.I. (2014). Khronopsykholohichne prohnozuvannia perebihu zakhvoriuvan u psykhosomatychnykh khvorykh [Chronopsychological forecasting of diseases in psychosomatic patients]. Kyiv : Kyiv. universytet im. B. Hrinchenka [in Ukrainian].

Khorni, K. (2002). Nevroticheskaia lichnost nashego vremeni [The neurotic personality of our time]. Sankt-Peterburg : Piter [in Russian].

Shevchenko, N.F., & Markova, M.V. (2019). Sravnitelnyi analiz osobennostei proiavleniia miloserdiia u meditsinskikh rabotnikov i predstavitelei drugikh sotsionomicheskikh professii [Comparative Analysis of Peculiarities of Mercy Manifestations in Medical Staff and Representatives of Other Socionomic Professions]. Psikhiatriia, psikhoterapiia i klinicheskaia psikhologiia – Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology, 10 (2), 353–362 [in Russian].

Havrylkevych, V., Podkorytova, L., Danylchuk, L., Romanovska, L., Kravchyna, T., & Chovgan, O. (2021). Psychological Correction of Parents’ Attitude to Their Children with Special Educational Needs by Means of Art Therapy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12 (1), 154–171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-28

Як цитувати

Руденко, Л., & Сняткова, Т. (2021). Система профілактики синдрому госпіталізму в дітей раннього віку з ДЦП. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (53), 235–257. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-53.235-257