Структурно-логічна модель освітньо-професійної підготовки психологів у сучасному інноваційному освітньому середовищі ЗВО

Автор(и)

  • Наталія Гончарук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9552-0946
  • Ліана Онуфрієва Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2442-4601

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-58.26-42

Ключові слова:

психологія, заклад вищої освіти, освітньо-професійна підготовка, інноваційне освітнє середовище, майбутні фахівці

Анотація

Мета. Мета дослідження – розробити структурно-логічну модель освітньо-професійної підготовки психологів в інноваційному освітньому середовищі ЗВО. Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання: аналіз вимог, що висуваються до психолога у сучасних умовах; визначення співвідношення в освітніх професійних програмах дисциплін теоретичного, практичного та прикладного спрямування; розроблення моделі професійної підготовки в сучасному інноваційному освітньому середовищі ЗВО.

Методи дослідження. Для реалізації ключових завдань використано комплекс методів наукового дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення, порівняння, систематизація, теоретичне моделювання, наукова інтерпретація.

Результати дослідження. Структурно-логічна схема фахової освіти в галузі психології передбачає формування компонентів загальної та професійної підготовки у структурно-логічній послідовності. Першими в освітній траєкторії постають компоненти загальної підготовки, які забезпечують базовий рівень. Принципово важливим для формування професійних компетентностей є наступний рівень, який забезпечують освітні компоненти професійної підготовки − це дисципліни теоретичного, практичного та прикладного спрямування, які відповідають за змістову складову освітньо-професійної програми. Компетентнісна складова освітньої програми також значною мірою залежить від її інтеграції з психологічною практикою. Зважаючи на це, структурно-логічна схема дисципліни передбачає планування і проходження здобувачами вищої освіти навчальних і виробничих практик. Формування компетентностей, необхідних для реалізації інноваційних форм професійної підготовки, забезпечується наявністю науково орієнтованого підходу до здобуття вищої освіти. Усі ці складові формують безперервну модель професійної освіти. Аналіз освітньо-професійних програм показує, що на сьогодні у системі вищої професійної освіти психолога важливим є вирішення таких проблем: необхідності застосування системного аналізу у вирішенні завдань професійної підготовки майбутніх психологів; перегляду співвідношення в освітніх професійних програмах дисциплін теоретичного, практичного, прикладного спрямування відповідно до моделі діяльності психолога в умовах психологічної практики; збільшення обсягу навчально-методичної підготовки і впровадження у навчальний процес професійно орієнтованих методик психологічної роботи; посилення значимості психокорекційної, психореабілітаційної спрямованості психологічної роботи, надання психологічної допомоги у кризових ситуаціях; розроблення стратегії випереджувального навчання, спрямованого на опрацювання актуальних тенденцій психології.

Висновки. Узагальнюючи теоретико-методологічні позиції щодо дослідження, розроблено концептуальну модель фахової підготовки психологів у закладах вищої освіти, яка передбачає багаторівневу варіативну освіту і забезпечується чотирма змістовими компонентами: теоретичним; практичним; прикладним; науковим.

Посилання

Bevz, H.M. (2017). Osobystisnyi ta suspilnyi kontekst opanuvannia profesiieiu maibutnimy psykholohamy [Personal and social context of mas tering the profession by future psychologists]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity - Newsletter of postgraduate education, 3(32), 9-19 [in Ukrai nian].

Honcharuk, N.M., & Onufriieva, L.A. (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of levels of construction of communicative actions]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psy cholinguistics, 24(1), 97-117. dOI: 10.31470/2309-1797-2018-24-1 97-117 [in Ukrainian].

Matviienko, O.V., & Zatvorniuk, O.M. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnikh psykholohiv yak psykholoho-pedahohichna problema [Profession al training of future psychologists as a psychological and pedagogical problem]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky - Scientific Visnyk of Kherson State Uni versity, 1 (1), 215-220 [in Ukrainian].

Materialy shchodo planuvannia diialnosti, vedennia dokumentatsii i zvitnos- ti usikh lanok psykholohichnoi sluzhby systemy osvity Ukrainy [Mate rials on activity planning, documentation and reporting of all branches of the psychological service of the education system of Ukraine] (2001) : lyst MON Ukrainy vid 27.08.2000 r. № 1/9-352. Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity i nauky Ukrainy - Information collection of Minis try of Education of Ukraine, 20, 3-16 [in Ukrainian].

Onufriieva, L.A., & Vashchenko, I.V. (2018). Kontseptualni mezhi poniattia «kopinh-stratehii osobystosti» u psykholohii [Conceptual boundaries of the concept of «personal coping strategies» in psychology]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 41, 228-239 [in Ukrainian].

Polozhennia pro psykholohichnu sluzhbu systemy osvity Ukrainy [Regula tions on the psychological service of the education system of Ukraine] (2009) : nakaz MON Ukrainy 03.05.1999 r. №127; u redaktsii nakazu MON Ukrainy vid 02.07.2009 r. № 616. Psykholoh - Psychologist, 36 (372), 1-15 [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia rozvytku psykholohichnoi sluzhby v systemi osvity Ukrainy [On ensuring the development of psychological services in the education system of Ukraine] (2002): наказ МОН України від 15.08.2001 р. № 592/33. Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity i nauky Ukrainy - Information collection of Ministry of education of Ukraine, 1, 15-19 [in Ukrainian].

Synyshyna, V.M. (2020). Uprovadzhennia metodu aktyvnoho sotsialno-psykholohichnoho piznannia v systemu pidhotovky maibutnikh praktychnykh psykholohiv [Implementation of the method of active socio-psychological cognition in the training system of future practical psychologists]. Kompetentnisnyipidkhid u vyshchii medychnii osviti - Competence approach in higher medica education, 1, 77-81 [in Ukrainian].

Typove polozhennia pro tsentry praktychnoi psykholohii i sotsialnoi roboty [A typical principles about centers of practical psychology and social work] (2000) : nakaz MON Ukrainy vid 14.08.2000 r. №385. Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity Ukrainy - Information collection of Ministry of education of Ukraine, 18, 3-10 [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2016). Psykholohichni zasady rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh praktychnykh psykholohiv [Psychologi cal foundations of the development of professional creative abilities of future practical psychologists]. Doctor's thesis. Ternopil [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-06

Як цитувати

Гончарук, Н., & Онуфрієва, Л. (2022). Структурно-логічна модель освітньо-професійної підготовки психологів у сучасному інноваційному освітньому середовищі ЗВО. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (58), 26–42. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-58.26-42