Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Відправка статей:

 1. Статті приймаються за встановленим графіком:
 • в № 1 (лютий) - до 15 січня поточного року;
 • в № 2 (лютий) - до 15 січня поточного року;
 • в № 3 (червень) - до 15 травня поточного року;
 • в № 4 (листопад) - до 15 жовтня поточного року.
 1. Статті приймаються до розгляду при суворому дотриманні вимог до авторських оригіналів статей
 2. Головний редактор протягом 7 днів повідомляє авторів про надходження статті по електронній пошті, перевіряє статтю на відповідність формальним критеріям, в тому числі здійснює перевірку оригінальності тексту по системі «Антиплагіат». При необхідності веде переписку з авторами про усунення зауважень. Після усунення зауважень направляє статті головному (науковому) редактору і в редакційну колегію.
 3. Надіслані статті розглядаються редакційною колегією протягом 7 днів. Спочатку визначається відповідність статті тематиці журналу. Статті, що задовольняють формальним вимогам і відповідають тематиці, направляються на рецензування. Через 7 після реєстрації статті редакція повідомляє авторів про результати рецензування і про план публікації статті.
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 5. У разі відхилення цієї статті редакційна колегія дає автору мотивований висновок.
 6. Всі статті, що відповідають тематиці журналу за результатами розгляду редколегією направляються на обов'язкове рецензування (дивіться порядок рецензування статей).
 7. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.
 8. Редакційна колегія не вступає в дискусію з авторами відхилених матеріалів, рукописи не повертаються.

Вимоги до статей:

Текст обсягом 8 сторінок і більше формату А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 12, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1. Діаграми, малюнки, формули, схеми, таблиці виконувати з можливістю їх редагування в WORD, Excel і ін. (Шрифт 10). Фото та ін. Зображення - у вигляді окремих файлів у форматі jpg, 300х300 dpi. Тематика статей повинна відповідати тематиці журналу. Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.

Мова статей - українська, англійська.

Структура статті:

УДК

Назва статті. ПІБ автора (ів) [не більше 3-х.]. Повна назва організації.

Анотації на 2-х мовах (укр., англ.). Обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. Повинна бути структурованою. Відображати цілі, матеріал і методи, результати, висновки. Також привести переклад ПІБ автора (ів) і назви статті на англійську та українську мову.

Ключові слова на 2-х мовах: намагатися не включати словосполучення.

Вступ (Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

Зв'язок роботи з важливими науковими програмами, планами і темами.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Результати дослідження та їх обговорення (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список літератури (не менше 20 для оглядових - мінімум 30) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел з проблеми дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських і зарубіжних фахових наукових журналів. Оформлення списку літератури та цитування в наукових роботах повинні відповідати вимогам APA STYLE.

 В кінці статті обов'язково вкажіть для кожного учасника (українською та англійською мовами): прізвище, ім'я та по батькові (повністю) із зазначенням наукових ступенів і вчених звань, місце роботи (офіційна назва і поштова адреса закладу або організації); ORCID: е-mail.

Оформлення списку літератури та цитування в наукових роботах повинні відповідати вимогам APA STYLE.

Цей журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.