Мистецтво лінгводидактики

Про журнал

Журнал публікує оригінальні матеріали, присвячені дослідженню актуальних питань навчання української та іноземних мов учнів середньої школи та студентів вищих закладів освіти, включаючи історію лінгводидактичних досліджень, теоретичні засади навчання мов, практичні розробки та методичні рекомендації з окресленої проблематики.

У журналі можуть публікувати результати своїх досліджень викладачі, аспіранти, студенти магістратури.

Формат журналу відповідає міжнародним стандартам. Всі статті проходять процедуру рецензування. Тези доповідей англійською, українською та російською мовами відображають основний зміст наукових досліджень. Списки довідників копіюються латинським алфавітом для індексації в міжнародних базах даних абстрактних і цитаткових.

Свідоцтво

Повномаштабну версію свідоцтва про державну реєстрацію можна скачати на головному сайті

ISSN: 2663-0303

DOI: https://doi.org/10.17721/2663-0303


Cover

Зміст поточного випуску

ОЛЕСЯ ЛЮБАШЕНКО, ОЛЕНА СУХЕНКО (м. Київ) ЛІНГВОДИДАКТИЧНА КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА СТРАТЕГІЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК СПІЛКУВАННЯ..............................................................................4

ІРИНА ЗАДОРОЖНА (м. Тернопіль) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ....................................................................................................11

ОЛЬГА КВАСОВА (м. Київ) ПЕРЕДУМОВИ ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ УМІНЬ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ................................................................................................................16

ВІКТОРІЯ ОСІДАК (м.Київ) УРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ ................................................................................................................................25

НАТАЛІЯ СОРОКІНА, ЛЮДМИЛА СМОВЖЕНКО (м. Київ) КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ............................................31

TAMARA KAVYTSKA (Kyiv) TEXTUAL COMPETENCE IN L2 TRANSLATION: THE PROBLEM OF DEFINING ..................36

ІННА ЗАЯРНА (м. Київ) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СОКРАТА У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ...................................................................................44

ГАЛИНА ЯРОВА (м. Київ) ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ................................................................48

НАТАЛІЯ ЛУТКОВСЬКА (м. Київ) АУДІОВІЗУАЛЬНА СКЛАДОВА В ЦИКЛІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ ІМПЛІЦИТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ.............................................................................62

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ...................................................................................................74


№ 2 (2018)


Обкладинка