DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103151

Investigation of physical and chemical properties and structure of tripolyphosphate coatings on zinc plated steel

Olena Vlasova, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok, Sergey Vlasov, Anna Cheremysinova

Abstract


The results of complex studies on the influence of the concentration of aqueous sodium tripolyphosphate solution on the physicochemical properties and structure of the coats on zinc-plated steel are presented. The coats were chemically deposited from 2–14 % aqueous sodium tripolyphosphate (STPP) solutions, heated to 70 ºС. It has been established that increasing concentration of aqueous STPP solution leads to an increase of the specific mass and crystallinity of the coats and decrease of protective properties. Metallographic studies have shown that the amorphous structure of the coats deposited from 2 % aqueous STPP solution changes to a structure with large sizes of crystallites for the coats prepared from aqueous STPP solutions with higher concentrations. The results of the X-ray diffraction (XRD) analysis have revealed that the coats with low protective properties, in addition to anhydrous zinc phosphates, also contain hydrated species. By means of raster electron microscopy, it has been established that the coats with the lowest protective properties, prepared from 12–14 % aqueous STPP solutions, are formed as thick, spongy layers with the presence of microcracks. Such structure leads to the accumulation and containment of moisture, which promotes corrosion under atmospheric conditions. 


Keywords


composition; coat structure; zinc-plated steel; protective properties; sodium tripolyphosphate; aqueous solution

Full Text:

PDF

References


Sankara Narayanan, T. S. N. (2005). Surfuce pretreament by phosphate conversion coatings. Rev. Adv. Mater. Sci., 9, 130–177.

Grigoryan, N. S., Akimova, E. F., Vagramyan, T. A. (2008). Fosfatirovanie. Moscow: Globus, 144.

Vagramyan, T. A., Grigoryan, N. S., Mazurova, D. V. et. al. (2011). Fosfatirovanie. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya v Rossii. Korroziya: materialy, zashchita, 2, 22–27.

Kropacheva, O. I., Devyatkina, T. S., Skornyakova, N. A., Sanina, S. I. (2003). Poluchenie fosfatnyh pokrytiy na ocinkovannoy stali i issledovanie ih svoystv. Moscow: Globus, 367.

Zayed, M. A., El-Dien, F. A. N., Hassan, A. I. (2009). Effect of Chemical Composition of Zinc Phosphating Solution on Phosphate Coating Properties. Egypt. J. Chem., 52 (5), 12–17.

Abrashov, A. A., Grigoryan, N. S., Vagramyan, T. A., Akimova, E. F. (2010). Sovershenstvovanie rastvorov kristallicheskogo fosfatirovaniya. Gal'vanika i obrabotka poverhnosti, 18 (3), 48–52.

Abrashov, A. A., Grigoryan, N. S., Rozanova, D. I. et. al. (2011). O vozmozhnosti zameny processov hromatirovaniya na processy fosfatirovaniya ocinkovannoy poverhnosti. Korroziya: materialy, zashchita, 11, 44–49.

Arthanareeswari, M., Sankara Narayanan, T. S. N., Kamaraj, P., Tamilselvi, М. (2010). Influence of galvanic coupling on the formation of zinc phosphate coating. Indian J. Chem. TechnoL., 17 (3), 167–175.

Vlasova, E., Kovalenko, V., Kotok, V., Vlasov, S. (2016). Research of the mechanism of formation and properties of tripolyphosphate coating on the steel basis. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (5 (83)), 33–39. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79559

Vlasova, E., Kovalenko, V., Kotok, V., Vlasov, S., Sknar, I., Cheremysinova, A. (2017). Investigation of composition and structure of tripolyphosphate coating on low carbon steel. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (86)), 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2017.96572

Abdalla, K., Rahmat, A., Azizan, A. (2012). The Effect of pH on Zinc Phosphate Coating Morphology and its Corrosion Resistance on Mild Steel. Advanced Materials Research, 626, 569–574. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.626.569

Tumbaleva, Y., Ivanova, D., Fachikov, L. (2011). Effect of the P2 O5:NO3 – retio on the zink phosphate coating formation. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 46 (4), 357–362.

Kuznecov, Yu. I. (2001). Ingibitory korrozii v konversionnyh pokrytiyah IIΙ. Zashchita metallov ot korrozii, 37 (2), 119–125.

Nanesenie konversionnyh pokrytiy. Masterskaya Svoego Dela. Available at: http://msd.com.ua/lakokrasochnye-pokrytiya/nanesenie-konversionnyx-pokrytij-2/

Deya, M., Di Sarli, A. R., del Amo, B., Romagnoli, R. (2008). Performance of Anticorrosive Coatings Containing Tripolyphosphates in Aggressive Environments. Industrial & Engineering Chemistry Research, 47 (18), 7038–7047. doi: 10.1021/ie071544d

Deya, M., Vetere, V. F., Romagnoli, R., del Amo, B. (2001). Aluminium tripolyphosphate pigments for anticorrosive paints. Pigment & Resin Technology, 30 (1), 13–24. doi: 10.1108/03699420110364129

Vetere, V. F., Deya, M. C., Romagnoli, R., Amo, B. (2001). Calcium tripolyphosphate: An anticorrosive pigment for paint. Journal of Coatings Technology, 73 (6), 57–63. doi: 10.1007/bf02698398

Yang, Y. F., Scantlebury, J. D., Koroleva, E., Ogawa, O., Tanabe, H. (2010). A Novel Anti-corrosion Calcium Magnesium Polyphosphate Pigment and Its Performance in Aqueous Solutions on Mild Steel. ECS Transactions, 24 (1), 77–85. doi: 10.1149/1.3453608

Yang, Y. F., Scantlebury, J. D., Koroleva, E., Ogawa, O., Tanabe, H. (2010). A Novel Anti-corrosion Calcium Magnesium Polyphosphate Pigment and Its Performance in Aqueous Solutions on Mild Steel when Coupled to Metallic Zinc. ECS Transactions, 24 (1), 163–183. doi: 10.1149/1.3453615

Burlov, V. V., Al'cybeeva, A. I., Kuzikova, T. M. (2011). Lokal'naya korroziya oborudovaniya sovremennogo neftepererabatyvayushchego zavoda. Izvestiya Sankt – Peterburgskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta (tekhnicheskogo universiteta), 11 (37), 92–96.

Fahim, I., Kheireddine, A., Belaaouad, S. (2013). Sodium tripolyphosphate (STPP) as a novel corrosion inhibitor for mild steel in 1M HCl. Journal of optoelectronics and advanced materials, 15 (5-6), 451–456.

Vlasova, E. V., Kovalenko, V. L., Kotok, V. A. (2015). Izuchenie prirody tripolifosfata zheleza i sostava tripolifosfatnogo pokrytiya gravimetricheskim metodom s promyvkoy. Zbirnyk naukovykh prats' NHU, 46, 136–144.

Vlasova, E. V. (2015). Osobennosti struktury poverhnosti mezhoperacionnyh tripolifosfatnyh pokrytiy. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost', 3, 59–62.

Hain, I. I. (1973). Teoriya i praktika fosfatirovaniya metallov. Leningrad: Himiya, 312.

Vlasova, E. V., Karasik, T. L. (2010). Issledovanie pokrytiy, poluchennyh iz vodnyh rastvorov fosfatov. Zhurn. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost', 5, 89–91.


GOST Style Citations


Sankara Narayanan, T. S. N. Surfuce pretreament by phosphate conversion coatings [Text] / T. S. N. Narayanan // Rev. Adv. Mater. Sci. – 2005. – Issue 9. – Р. 130–177.

Grigoryan, N. S. Fosfatirovanie [Text]: uch. pos. / N. S. Grigoryan, E. F. Akimova, T. A. Vagramyan. – Moscow: Globus, 2008. – 144 p.

Vagramyan, T. A. Fosfatirovanie. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya v Rossii [Text] / T. A. Vagramyan, N. S. Grigoryan, D. V. Mazurova et. al. // Korroziya: materialy, zashchita. – 2011. – Issue 2. – P. 22–27.

Kropacheva, O. I. Poluchenie fosfatnyh pokrytiy na ocinkovannoy stali i issledovanie ih svoystv [Text] / O. I. Kropacheva, T. S. Devyatkina, N. A. Skornyakova, S. I. Sanina. – Moscow: Globus, 2003. – 367 p.

Zayed, M. A. Effect of Chemical Composition of Zinc Phosphating Solution on Phosphate Coating Properties [Text] / M. A. Zayed, F. A. N. El-Dien, A. I. Hassan // Egypt. J. Chem. – 2009. – Vol. 52, Issue 5. – P. 12–17.

Abrashov, A. A. Sovershenstvovanie rastvorov kristallicheskogo fosfatirovaniya [Text] / A. A. Abrashov, N. S. Grigoryan, T. A. Vagramyan, E. F. Akimova // Gal'vanika i obrabotka poverhnosti. – 2010. – Vol. 18, Issue 3. – P. 48–52.

Abrashov, A. A. O vozmozhnosti zameny processov hromatirovaniya na processy fosfatirovaniya ocinkovannoy poverhnosti [Text] / A. A. Abrashov, N. S. Grigoryan, D. I. Rozanova et. al. // Korroziya: materialy, zashchita. – 2011. – Issue 11. – P. 44–49.

Arthanareeswari, M. Influence of galvanic coupling on the formation of zinc phosphate coating [Text] / M. Arthanareeswari, T. S. N. Sankara Narayanan, P. Kamaraj, М. Tamilselvi // Indian J. Chem. TechnoL. – 2010. – Vol. 17, Issue 3. – Р. 167–175.

Vlasova, E. Research of the mechanism of formation and properties of tripolyphosphate coating on the steel basis [Text] / E. Vlasova, V. Kovalenko, V. Kotok, S. Vlasov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5, Issue 5 (83). – P. 33–39. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79559 

Vlasova, E. Investigation of composition and structure of tripolyphosphate coating on low carbon steel [Text] / E. Vlasova, V. Kovalenko, V. Kotok, S. Vlasov, I. Sknar, A. Cheremysinova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 2, Issue 6 (86). – P. 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2017.96572

Abdalla, K. The Effect of pH on Zinc Phosphate Coating Morphology and its Corrosion Resistance on Mild Steel [Text] / K. Abdalla, A. Rahmat, A. Azizan // Advanced Materials Research. – 2012. – Vol. 626. – P. 569–574. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.626.569 

Tumbaleva, Y. Effect of the P2 O5:NO3 – retio on the zink phosphate coating formation [Text] / Y. Tumbaleva, D. Ivanova, L. Fachikov // Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy. – 2011. – Vol. 46, Issue 4. – Р. 357–362.

Kuznecov, Yu. I. Ingibitory korrozii v konversionnyh pokrytiyah IIΙ [Text] / Yu. I. Kuznecov // Zashchita metallov ot korrozii. – 2001. – Vol. 37, Issue 2. – P. 119–125.

Nanesenie konversionnyh pokrytiy [Electronic resource]. – Masterskaya Svoego Dela. – Available at: http://msd.com.ua/lakokrasochnye-pokrytiya/nanesenie-konversionnyx-pokrytij-2/

Deya, M. Performance of Anticorrosive Coatings Containing Tripolyphosphates in Aggressive Environments [Text] / M. Deya, A. R. Di Sarli, B. del Amo, R. Romagnoli // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2008. – Vol. 47, Issue 18. – P. 7038–7074. doi: 10.1021/ie071544d 

Deya, M. Aluminium tripolyphosphate pigments for anticorrosive paints [Text] / M. Deya, V. F. Vetere, R. Romagnoli, B. del Amo // Pigment & Resin Technology. – 2001. – Vol. 30, Issue 1. – P. 13–24. doi: 10.1108/03699420110364129 

Vetere, V. F. Calcium tripolyphosphate: An anticorrosive pigment for paint [Text] / V. F. Vetere, M. C. Deya, R. Romagnoli, B. Amo // Journal of Coatings Technology. – 2001. – Vol. 73, Issue 6. – P. 57–63. doi: 10.1007/bf02698398 

Yang, Y. F. A Novel Anti-corrosion Calcium Magnesium Polyphosphate Pigment and Its Performance in Aqueous Solutions on Mild Steel [Text] / Y. F. Yang, J. D. Scantlebury, E. Koroleva, O. Ogawa, H. Tanabe // ECS Transactions. – 2010. – Vol. 24, Issue 1. – P. 77–85. doi: 10.1149/1.3453608 

Yang, Y. F. A Novel Anti-corrosion Calcium Magnesium Polyphosphate Pigment and Its Performance in Aqueous Solutions on Mild Steel when Coupled to Metallic Zinc [Text] / Y. F. Yang, J. D. Scantlebury, E. Koroleva, O. Ogawa, H. Tanabe // ECS Transactions. – 2010. – Vol. 24, Issue 1. – P. 163–183. doi: 10.1149/1.3453615 

Burlov, V. V. Lokal'naya korroziya oborudovaniya sovremennogo neftepererabatyvayushchego zavoda [Text] / V. V. Burlov, A. I. Al'cybeeva, T. M. Kuzikova // Izvestiya Sankt – Peterburgskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta (tekhnicheskogo universiteta). – 2011. – Issue 11 (37). – P. 92–96.

Fahim, I. Sodium tripolyphosphate (STPP) as a novel corrosion inhibitor for mild steel in 1M HCl [Text] / I. Fahim, A. Kheireddine, S. Belaaouad // Journal of optoelectronics and advanced materials. – 2013. – Vol. 15, Issue 5-6. – P. 451–456.

Vlasova, E. V. Izuchenie prirody tripolifosfata zheleza i sostava tripolifosfatnogo pokrytiya gravimetricheskim metodom s promyvkoy [Text] / E. V. Vlasova, V. L. Kovalenko, V. A. Kotok // Zbirnyk naukovykh prats' NHU. – 2015. – Issue 46. – P. 136–144.

Vlasova, E. V. Osobennosti struktury poverhnosti mezhoperacionnyh tripolifosfatnyh pokrytiy [Text] / E. V. Vlasova // Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost'. – 2015. – Issue 3. – P. 59–62.

Hain, I. I. Teoriya i praktika fosfatirovaniya metallov [Text] / I. I. Hain. – Leningrad: Himiya, 1973. – 312 p.

Vlasova, E. V. Issledovanie pokrytiy, poluchennyh iz vodnyh rastvorov fosfatov [Text] / E. V. Vlasova, T. L. Karasik // Zhurn. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost'. – 2010. – Issue 5. – P. 89–91.Copyright (c) 2017 Olena Vlasova, Vadym Kovalenko, Valerii Kotok, Sergey Vlasov, Anna Cheremysinova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061