DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.148984

Development of a technology for interactive design of garments using add-ons of a virtual mannequin

Alla Slavinska, Oksana Zakharkevich, Svetlana Kuleshova, Oksana Syrotenko

Abstract


The problem of development of the technology of interactive garment designing by engineering methods was studied, which makes it possible to use the passive mode for automated preparation of design documentation. The theoretical background for modular approaches to formalization of the structural design of clothing is the stated principles of coordination of the actions in the algorithms of transformation of the sets of a research object. The technology of construction of a geometric model of an object is represented by three kinds of information models: digital, meshed, and surface. The analytical and experimental research resulted in substantiation of the algorithm of project situations of the transformation of the surface of the original object in the form of an electronic mannequin, into the garment design.

The original database for construction and modification of the frame 3D mannequin models was theoretically substantiated with a view to ensuring the reliability of their visualization.

We studied the mechanism of interactive modification of surface shells of clothing in the cycle of its silhouette deformation and of the construction of flat sweeps of clothes, adapted to the vectors of modifying the mannequin surface sections in order to receive the garment designs identical to the original of the morphological structure of the consumer’s body.

4 scenarios of design situations of the regarmention and transformation of the 3D-model of the silhouette surface of a mannequin and of the garment by the optimal route were proposed to improve the speed and the quality of processes of computer-aided design of clothing parts for the figures of typical and atypical physique.

The image construction apparatus of the digital model of a three-dimensional object takes into consideration the topology of the geometrical structure of a shape and the morphological field of synergies of the elements in the processes of transition from 3D to 2D designing.

The scenario of the adaptation of silhouette 3D images of a garment to the modified 2D design documents grounded on database verification was proposed. Assessment of the effectiveness of the garment design technology was made by the number of iterations of project operations in design procedures with the quality level check

Keywords


mathematical model; 3D mannequin; 2D sweep of clothing; surface deformation; silhouette transformation; modeling effect; universal design

References


Voroncova, E. A., Danilova, O. N., Slesarchuk, I. A. (2015). Kombinirovannyy metod sozdaniya razlichnyh form odezhdy na osnove 3D proektirovaniya. Fundamental'nye issledovaniya, 7, 111–115.

Nayak, R., Padhye, R., Wang, L., Chatterjee, K., Gupta, S. (2015). The role of mass customisation in the apparel industry. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 8 (2), 162–172. doi: https://doi.org/10.1080/17543266.2015.1045041

Porterfield, A., Lamar, T. A. M. (2016). Examining the effectiveness of virtual fitting with 3D garment simulation. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 10 (3), 320–330. doi: https://doi.org/10.1080/17543266.2016.1250290

Sayem, A. S. M., Kennon, R., Clarke, N. (2010). 3D CAD systems for the clothing industry. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 3 (2), 45–53. doi: https://doi.org/10.1080/17543261003689888

Slavinska, A. L. (2012). Metody i zasoby antropometrychnykh doslidzhen dlia proektuvannia odiahu. Khmelnytskyi: KhNU, 191.

Razdomahin, N. N., Basuev, A. G., Surzhenko, E. Ya. (2012). Sistema trekhmernogo avtomatizirovannogo proektirovaniya v industrii mody. Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii: Mezhdunarodnaya konferenciya, SPgGUTD. Sankt-Petrburg, 91–92.

Sook Cho, Y., Tsuchiya, K., Takatera, M., Inui, S., Park, H., Shimizu, Y. (2010). Computerized pattern making focus on fitting to 3D human body shapes. International Journal of Clothing Science and Technology, 22 (1), 16–24. doi: https://doi.org/10.1108/09556221011008776

Pashkevych, K. L. (2012). Vybyraiemo SAPR dlia shveinoho vyrobnytstva. Lehka promyslovist, 4, 47–48.

Lo, Yu., Kuz'michev, V. E. (2010). Tekhnologiya parametrizacii formy odezhdy. Shveynaya promyshlennost', 2, 31–33.

Aileni, R. M., Farima, D., Ciocoiu, M. (2010). Simulating cloth in realistic way using vertices model based. 7th International Conference – TEXSCI 2010. Liberec. doi: https://doi.org/10.13140/rg.2.1.2518.3440

Liu, Y.-J., Zhang, D.-L., Yuen, M. M.-F. (2010). A survey on CAD methods in 3D garment design. Computers in Industry, 61 (6), 576–593. doi: https://doi.org/10.1016/j.compind.2010.03.007

Krzywinski, S., Siegmund, J. (2017). 3D Product Development for Loose-Fitting Garments Based on Parametric Human Models. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 254, 152006. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/254/15/152006

Dāboliņa, I., Viļumsone, A., Dāboliņš, J., Strazdiene, E., Lapkovska, E. (2017). Usability of 3D anthropometrical data in CAD/CAM patterns. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 11 (1), 41–52. doi: https://doi.org/10.1080/17543266.2017.1298848

Andreeva, E. G., Petrosova, I. A., Boyarov, M. S. (2013). Proektirovanie vneshney formy muzhskoy odezhdy na osnove trekhmernogo skanirovaniya. Shveynaya promyshlennost', 2, 33–34.

Baranova, T. M. (2010). Avtomatyzatsiya protsesu formuvannia antropometrychnoi bazy danykh dlia rozrobky konstruktsiy v umovakh masovoho vyrobnytstva. Problemy legkoy i tekstil'noy promyshlennosti Ukrainy, 1, 5–8.

Guo, M., Kuzmichev, V. E., Adolphe, D. C. (2015). Human-Friendly Design of Virtual System “female Body-dress.” Autex Research Journal, 15 (1), 19–29. doi: https://doi.org/10.2478/aut-2014-0033

Mengna, G., Kuzmichev, V. E. (2013). Pressure and comfort perception in the system “female body–dress.” Autex Research Journal, 13 (3), 71–78. doi: https://doi.org/10.2478/v10304-012-0032-6

Murahovskaya-Pechenezhskaya, E. Yu., Ryabchikov, N. L. (2015). Estimation of accuracy of the dimensional characteristics of complex objects with kinect systems. ScienceRise, 3 (2 (8)), 86–91. doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.39363

Kuleshova, S. G. (2015). Preconditions using of fractal art for structural analysis of the fashionable costume. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2 (223), 55–61.

Mokeeva, N. S., Yurina, Yu. V. (2012). Osobennosti proektirovaniya novyh modeley odezhdy iz unificirovannyh elementov. Shveynaya promyshlennost', 1, 40–42.

Zakharkevich, O. V., Kuleshova, S. G. (2017). Development of the method of scaling patterns and virtual garments forms. Vlakna a Textil, 4, 34–40.

Ihnatyshyn, M. I., Matviychuk, S. S. (2012). Osoblyvosti aproksymatsiyi konturu detalei odiahu polinomamy ta liniyamy druhoho poriadku. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 5, 72–78.

Syrotenko, O. P., Slavinska, A. L. (2009). Doslidzhennia zakonomirnostei zminiuvannia proektsiynykh vymiriv tuluba zhinochykh fihur. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2, 198–201.

Selezneva, A. V., Slavinskaya, A. L. (2014). Opredelenie modeliruyuyushchego effekta zhenskoy figury, sozdavaemogo korsetom, s uchetom psihofiziologicheskogo komforta. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Tekhnologiya tekstil'noy promyshlennosti, 2 (350), 102–106.

Slavinska, A. L., Vovk, Yu. V. (2010). Pat. No. 53834 UA. Sposib peretvorennia konstruktsiy zhinochoi spidnytsi v konstruktsiyu shtaniv. No. u201002322; declareted: 01.03.2010; published: 25.10.2010, Bul. No. 20.


GOST Style Citations


Voroncova E. A., Danilova O. N., Slesarchuk I. A. Kombinirovannyy metod sozdaniya razlichnyh form odezhdy na osnove 3D proektirovaniya // Fundamental'nye issledovaniya. 2015. Issue 7. P. 111–115.

The role of mass customisation in the apparel industry / Nayak R., Padhye R., Wang L., Chatterjee K., Gupta S. // International Journal of Fashion Design, Technology and Education. 2015. Vol. 8, Issue 2. P. 162–172. doi: https://doi.org/10.1080/17543266.2015.1045041 

Porterfield A., Lamar T. A. M. Examining the effectiveness of virtual fitting with 3D garment simulation // International Journal of Fashion Design, Technology and Education. 2016. Vol. 10, Issue 3. P. 320–330. doi: https://doi.org/10.1080/17543266.2016.1250290 

Sayem A. S. M., Kennon R., Clarke N. 3D CAD systems for the clothing industry // International Journal of Fashion Design, Technology and Education. 2010. Vol. 3, Issue 2. P. 45–53. doi: https://doi.org/10.1080/17543261003689888 

Slavinska A. L. Metody i zasoby antropometrychnykh doslidzhen dlia proektuvannia odiahu: monohrafiya. Khmelnytskyi: KhNU, 2012. 191 p.

Razdomahin N. N., Basuev A. G., Surzhenko E. Ya. Sistema trekhmernogo avtomatizirovannogo proektirovaniya v industrii mody // Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii: Mezhdunarodnaya konferenciya, SPgGUTD. Sankt-Petrburg, 2012. P. 91–92.

Computerized pattern making focus on fitting to 3D human body shapes / Sook Cho Y., Tsuchiya K., Takatera M., Inui S., Park H., Shimizu Y. // International Journal of Clothing Science and Technology. 2010. Vol. 22, Issue 1. P. 16–24. doi: https://doi.org/10.1108/09556221011008776 

Pashkevych K. L. Vybyraiemo SAPR dlia shveinoho vyrobnytstva // Lehka promyslovist. 2012. Issue 4. P. 47–48.

Lo Yu., Kuz'michev V. E. Tekhnologiya parametrizacii formy odezhdy // Shveynaya promyshlennost'. 2010. Issue 2. P. 31–33.

Aileni R. M., Farima D., Ciocoiu M. Simulating cloth in realistic way using vertices model based // 7th International Conference – TEXSCI 2010. Liberec, 2010. doi: https://doi.org/10.13140/rg.2.1.2518.3440 

Liu Y.-J., Zhang D.-L., Yuen M. M.-F. A survey on CAD methods in 3D garment design // Computers in Industry. 2010. Vol. 61, Issue 6. P. 576–593. doi: https://doi.org/10.1016/j.compind.2010.03.007 

Krzywinski S., Siegmund J. 3D Product Development for Loose-Fitting Garments Based on Parametric Human Models // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. Vol. 254. P. 152006. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/254/15/152006 

Usability of 3D anthropometrical data in CAD/CAM patterns / Dāboliņa I., Viļumsone A., Dāboliņš J., Strazdiene E., Lapkovska E. // International Journal of Fashion Design, Technology and Education. 2017. Vol. 11, Issue 1. P. 41–52. doi: https://doi.org/10.1080/17543266.2017.1298848 

Andreeva E. G., Petrosova I. A., Boyarov M. S. Proektirovanie vneshney formy muzhskoy odezhdy na osnove trekhmernogo skanirovaniya // Shveynaya promyshlennost'. 2013. Issue 2. P. 33–34.

Baranova T. M. Avtomatyzatsiya protsesu formuvannia antropometrychnoi bazy danykh dlia rozrobky konstruktsiy v umovakh masovoho vyrobnytstva // Problemy legkoy i tekstil'noy promyshlennosti Ukrainy. 2010. Issue 1. P. 5–8.

Guo M., Kuzmichev V. E., Adolphe D. C. Human-Friendly Design of Virtual System “female Body-dress” // Autex Research Journal. 2015. Vol. 15, Issue 1. P. 19–29. doi: https://doi.org/10.2478/aut-2014-0033 

Mengna G., Kuzmichev V. E. Pressure and comfort perception in the system “female body–dress” // Autex Research Journal. 2013. Vol. 13, Issue 3. P. 71–78. doi: https://doi.org/10.2478/v10304-012-0032-6 

Murahovskaya-Pechenezhskaya E. Yu., Ryabchikov N. L. Estimation of accuracy of the dimensional characteristics of complex objects with kinect systems // ScienceRise. 2015. Vol. 3, Issue 2 (8). P. 86–91. doi: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.39363 

Kuleshova S. G. Preconditions using of fractal art for structural analysis of the fashionable costume // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2015. Issue 2 (223). P. 55–61.

Mokeeva N. S., Yurina Yu. V. Osobennosti proektirovaniya novyh modeley odezhdy iz unificirovannyh elementov // Shveynaya promyshlennost'. 2012. Issue 1. P. 40–42.

Zakharkevich O. V., Kuleshova S. G. Development of the method of scaling patterns and virtual garments forms // Vlakna a Textil. 2017. Issue 4. P. 34–40.

Ihnatyshyn M. I., Matviychuk S. S. Osoblyvosti aproksymatsiyi konturu detalei odiahu polinomamy ta liniyamy druhoho poriadku // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2012. Issue 5. P. 72–78.

Syrotenko O. P., Slavinska A. L. Doslidzhennia zakonomirnostei zminiuvannia proektsiynykh vymiriv tuluba zhinochykh fihur // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2009. Issue 2. P. 198–201.

Selezneva A. V., Slavinskaya A. L. Opredelenie modeliruyuyushchego effekta zhenskoy figury, sozdavaemogo korsetom, s uchetom psihofiziologicheskogo komforta // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Tekhnologiya tekstil'noy promyshlennosti. 2014. Issue 2 (350). P. 102–106.

Slavinska A. L., Vovk Yu. V. Sposib peretvorennia konstruktsiy zhinochoi spidnytsi v konstruktsiyu shtaniv: Pat. No. 53834 UA / zaiavnyk i patentovlasnyk Khmelnytskyi natsionalnyi universytet. No. u201002322; declareted: 01.03.2010; published: 25.10.2010, Bul. No. 20.Copyright (c) 2018 Alla Slavinska, Oksana Zakharkevich, Svetlana Kuleshova, Oksana Syrotenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061