DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.161951

Determining the influence of carbon black in oil on the wear resistance of elements in the tribological system "steel – oil – bronze"

Serhii Voronin, Oleksii Suranov, Dmytro Onopreichuk, Volodymyr Stefanov, Serhii Kryvonogov, Viktor Pashchenko, Hennadii Radionov, Roman Gonchar, Lyudmila Safoshkina, Mykyta Horbachov

Abstract


The results of experimental research into the influence of the concentration of carbon black in industrial oil I-30А and on wear resistance of the tribological system "steel-oil-bronze" are presented. It is assumed that carbon black, obtained by the electric arc method under laboratory conditions, consists of conglomerates and micro-and nanoparticles of carbon, which are found in a wide range from nanometers to tenths of millimeters.

The procedure, materials, and equipment for experimental studies of wear resistance of the parts of the tribosystem "steel-bronze" on the friction machine SMC-2 was shown. The research procedure methodology involved the variation by two independent factors: concentration of carbon black in industrial oil I-30А and external loading. Sliding velocity, contour area of the contact and initial temperature of the tribosystem remained constant factors.

The obtained experimental data made it possible to establish two main patterns that characterize the process of friction and wear in the studied tribological system. The first pattern reveals the influence of the concentration of carbon black in industrial oil I-30А and external load on friction torque in the couple "steel‒bronze". The second pattern reveals the influence of the same factors on wear resistance of the parts that were tested on the friction machine. The obtained patterns correlate among themselves and determine the scope of rational concentration of conglomerates of micro- and nanoparticles of carbon in industrial oil I-30A, which was applied as a lubricant in the tested tribological system.

At the final stage of the research, the surfaces of the parts of friction were studied at the atomic-force microscope "Solver P47-Pro" made by manufacturing company NT-MDT. These studies made it possible to reveal the mechanism of modification of the surface layer of steel and bronze by carbon nanoparticles in their interaction in the tribological system at friction.


Keywords


carbon conglomerate; carbon nanoparticles; friction pair; tribological system; industrial oil

References


Remarchuk, M. P. (2013). Metodyka vyznachennia stanu hidrosystem budivelnykh i dorozhnikh mashyn v umovakh ekspluatatsiyi. Naukovyi visnyk budivnytstva, 73, 306–312.

Voronin, S. V., Safonyuk, I. Y., Onopreychuk, D. V., Stefanov, V. O., Suranov, O. O. (2016). Analysis of properties actuating fluidtrack equipment railroads of Ukraine. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu, 165, 90–98.

Panarin, V. Y., Svavil’nyy, M. Y., Khominych, A. I., Kindrachuk, M. V. (2017). Creation of a Diffusion Barrier at the Interphase Surface of Composite Coatings Reinforced with Carbon Nanotubes. Journal of Nano- and Electronic Physics, 9 (6), 06023-1–06023-5. doi: https://doi.org/10.21272/jnep.9(6).06023

Mikosyanchik, О. О. (2013). Kinetic change of microhardness surface layers of metal at adaptation of boundary adsorption layers of lubricant in contact zone. Problems of friction and wear, 2, 56–61.

Dmitrichenko, N. F., Mnatsakanov, R. G., Mikosyanchik, O. A., Kushch, A. I. (2009). Wear kinetics of contact surfaces with use of C60 fullerene additive to motor oil. Journal of Friction and Wear, 30 (6), 399–403. doi: https://doi.org/10.3103/s106836660906004x

Lee, C.-G., Hwang, Y.-J., Choi, Y.-M., Lee, J.-K., Choi, C., Oh, J.-M. (2009). A study on the tribological characteristics of graphite nano lubricants. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 10 (1), 85–90. doi: https://doi.org/10.1007/s12541-009-0013-4

Voronin, S. V., Suranov, A. V., Suranov, A. A. (2017). The effect of carbon nanoadditives on the tribological properties of industrial oils. Journal of Friction and Wear, 38 (5), 359–363. doi: https://doi.org/10.3103/s1068366617050130

Tochil'nikov, D. G., Ginzburg, B. M. (1999). Vliyanie C60-soderzhashchih prisadok k smazochnomu maslu na optimizaciyu processov iznashivaniya pri granichnom trenii metallov. Zhurnal tekhnichekoy fiziki, 69 (6), 102–105.

Ginzburg, B. M., Baydakova, M. V., Kireenko, O. F., Tochil'nikov, D. G., Shepelevskiy, A. A. (2000). Vliyanie fullerena C60, fullerenovyh sazh i drugih uglerodnyh materialov na granichnoe trenie skol'zheniya metallov. Zhurnal tekhnicheskoy fiziki, 70 (12), 87–97.

Baklar', V. Yu., Kuskova, N. I., Tihonovich, V. V., Gripachevskiy, A. N. (2009). Trybologic properties of nanocarbon produced by electrodischarge method. Elektronnaya obrabotka materialov, 4, 30–37.

Rakov, E. G. (2000). Methods for preparation of carbon nanotubes. Russian Chemical Reviews, 69 (1), 35–52. doi: https://doi.org/10.1070/rc2000v069n01abeh000531

Voronin, S. V., Onopreychuk, D. V., Suranov, A. A., Aminov, D. A. (2013). Reviews and analisys of desings for receive of carbons nanoparticulars by electrical arc method. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi derzhavnoi akademiyi zaliznychnoho transportu, 141, 253–258.

Voronin, S. V., Suranov, А. V., Suranov, A. A., Kuts, V. (2014). Selections optimal parametries of desings for receive of carbons nanoparticulars. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi derzhavnoi akademiyi zaliznychnoho transportu, 148 (1), 74–78.

Gribachev, V. (2008). Tekhnologiya polucheniya i sfery primeneniya uglerodnyh nanotrubok. Komponenty i tekhnologii, 12, 135–138.

Tihomirova, G. V. (2011). Uglerodnye nanomaterialy. Ekaterinburg: Ural'skiy federal'niy unіversitet, Institut estestvennyh nauk, 70.

Kasumov, M. M., Pokropivniy, V. V. (2007). Povyshenie vyhoda fullerenov v dugovom razryade pod deystviem potoka gaza v polom elektrode. Zhurnal tekhnichskoy fiziki, 77 (7), 136–138.

Gruzinskaya, E. A., Keskinov, V. A., Keskinova, M. V., Semenov, K. N., Charykov, N. A. (2012). Fullerenovaya sazha elektrodugovogo sinteza. Nanosistemy: fizika, himiya, matematika, 3 (6), 83–90.

Stepnov, M. N. (1985). Statisticheskie metody obrabotki rezul'tatov mekhanicheskih ispytaniy. Moscow: Mashinostroenie, 232.

Vinarskiy, M. S., Lur'e, M. V. (1975). Planirovanie eksperimenta v tekhnologicheskih issledovaniyah. Kyiv: Tekhnika, 168.

Iijima, S. (1991). Helical microtubules of graphitic carbon. Nature, 354 (6348), 56–58. doi: https://doi.org/10.1038/354056a0

Ando, Y., Zhao, X., Sugai, T., Kumar, M. (2004). Growing carbon nanotubes. Materials Today, 7 (10), 22–29. doi: https://doi.org/10.1016/s1369-7021(04)00446-8

Bhushan, B., Gupta, B. K., Van Cleef, G. W., Capp, C., Coe, J. V. (1993). Sublimed C60films for tribology. Applied Physics Letters, 62 (25), 3253–3255. doi: https://doi.org/10.1063/1.109090

Gupta, B. K., Bhushan, B. (1994). Fullerene particles as an additive to liquid lubricants and greases for low friction and wear. Lubrication Engineering, 50 (7), 524–528.

Kindrachuk, M. V., Vol’chenko, D. A., Vol’chenko, N. A., Stebeletskaya, N. M., Voznyi, A. V. (2017). Influence of Hydrogen on the Wear Resistance of Materials in the Friction Couples of Braking Units. Materials Science, 53 (2), 282–288. doi: https://doi.org/10.1007/s11003-017-0073-z

Mordyuk, B. M., Mikosyanchyk, O. O. (2017). Influence of Shear Component of Load Under the Friction on a Structure–Phase State and Wear of Surface Layer of Steel 1045. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 39 (6), 795–813. doi: https://doi.org/10.15407/mfint.39.06.0795

Dmitrichenko, N. F., Mnatsakanov, R. G., Mikosyanchik, O. A., Kushch, A. I. (2005). Increase of wear resistance of the steel surface layer by modifiers of friction at rolling with sliding. Trenie i Iznos, 26 (4), 391–396.


GOST Style Citations


Remarchuk M. P. Metodyka vyznachennia stanu hidrosystem budivelnykh i dorozhnikh mashyn v umovakh ekspluatatsiyi // Naukovyi visnyk budivnytstva. 2013. Issue 73. P. 306–312.

Analysis of properties actuating fluidtrack equipment railroads of Ukraine / Voronin S. V., Safonyuk I. Y., Onopreychuk D. V., Stefanov V. O., Suranov O. O. // Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu. 2016. Issue 165. P. 90–98.

Creation of a Diffusion Barrier at the Interphase Surface of Composite Coatings Reinforced with Carbon Nanotubes / Panarin V. Y., Svavil’nyy M. Y., Khominych A. I., Kindrachuk M. V. // Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017. Vol. 9, Issue 6. P. 06023-1–06023-5. doi: https://doi.org/10.21272/jnep.9(6).06023 

Mikosyanchik О. О. Kinetic change of microhardness surface layers of metal at adaptation of boundary adsorption layers of lubricant in contact zone // Problems of friction and wear. 2013. Issue 2. P. 56–61.

Wear kinetics of contact surfaces with use of C60 fullerene additive to motor oil / Dmitrichenko N. F., Mnatsakanov R. G., Mikosyanchik O. A., Kushch A. I. // Journal of Friction and Wear. 2009. Vol. 30, Issue 6. P. 399–403. doi: https://doi.org/10.3103/s106836660906004x 

A study on the tribological characteristics of graphite nano lubricants / Lee C.-G., Hwang Y.-J., Choi Y.-M., Lee J.-K., Choi C., Oh J.-M. // International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. 2009. Vol. 10, Issue 1. P. 85–90. doi: https://doi.org/10.1007/s12541-009-0013-4 

The effect of carbon nanoadditives on the tribological properties of industrial oils / Voronin S. V., Suranov A. V., Suranov A. A. // Journal of Friction and Wear. 2017. Vol. 38, Issue 5. P. 359–363. doi: https://doi.org/10.3103/s1068366617050130 

Tochil'nikov D. G., Ginzburg B. M. Vliyanie C60-soderzhashchih prisadok k smazochnomu maslu na optimizaciyu processov iznashivaniya pri granichnom trenii metallov // Zhurnal tekhnichekoy fiziki. 1999. Vol. 69, Issue 6. P. 102–105.

Vliyanie fullerena C60, fullerenovyh sazh i drugih uglerodnyh materialov na granichnoe trenie skol'zheniya metallov / Ginzburg B. M., Baydakova M. V., Kireenko O. F., Tochil'nikov D. G., Shepelevskiy A. A. // Zhurnal tekhnicheskoy fiziki. 2000. Vol. 70, Issue 12. P. 87–97.

Trybologic properties of nanocarbon produced by electrodischarge method / Baklar' V. Yu., Kuskova N. I., Tihonovich V. V., Gripachevskiy A. N. // Elektronnaya obrabotka materialov. 2009. Issue 4. P. 30–37.

Rakov E. G. Methods for preparation of carbon nanotubes // Russian Chemical Reviews. 2000. Vol. 69, Issue 1. P. 35–52. doi: https://doi.org/10.1070/rc2000v069n01abeh000531 

Reviews and analisys of desings for receive of carbons nanoparticulars by electrical arc method / Voronin S. V., Onopreychuk D. V., Suranov A. A., Aminov D. A. // Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi derzhavnoi akademiyi zaliznychnoho transportu. 2013. Issue 141. P. 253–258.

Selections optimal parametries of desings for receive of carbons nanoparticulars / Voronin S. V., Suranov А. V., Suranov A. A., Kuts V. // Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi derzhavnoi akademiyi zaliznychnoho transportu. 2014. Issue 148 (1). P. 74–78.

Gribachev V. Tekhnologiya polucheniya i sfery primeneniya uglerodnyh nanotrubok // Komponenty i tekhnologii. 2008. Issue 12. P. 135–138.

Tihomirova G. V. Uglerodnye nanomaterialy. Ekaterinburg: Ural'skiy federal'niy unіversitet, Institut estestvennyh nauk, 2011. 70 p.

Kasumov M. M., Pokropivniy V. V. Povyshenie vyhoda fullerenov v dugovom razryade pod deystviem potoka gaza v polom elektrode // Zhurnal tekhnichskoy fiziki. 2007. Vol. 77, Issue 7. P. 136–138.

Fullerenovaya sazha elektrodugovogo sinteza / Gruzinskaya E. A., Keskinov V. A., Keskinova M. V., Semenov K. N., Charykov N. A. // Nanosistemy: fizika, himiya, matematika. 2012. Vol. 3, Issue 6. P. 83–90.

Stepnov M. N. Statisticheskie metody obrabotki rezul'tatov mekhanicheskih ispytaniy: spravochnik. Moscow: Mashinostroenie, 1985. 232 p.

Vinarskiy M. S., Lur'e M. V. Planirovanie eksperimenta v tekhnologicheskih issledovaniyah. Kyiv: Tekhnika, 1975. 168 p.

Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon // Nature. 1991. Vol. 354, Issue 6348. P. 56–58. doi: https://doi.org/10.1038/354056a0 

Growing carbon nanotubes / Ando Y., Zhao X., Sugai T., Kumar M. // Materials Today. 2004. Vol. 7, Issue 10. P. 22–29. doi: https://doi.org/10.1016/s1369-7021(04)00446-8 

Sublimed C60films for tribology / Bhushan B., Gupta B. K., Van Cleef G. W., Capp C., Coe J. V. // Applied Physics Letters. 1993. Vol. 62, Issue 25. P. 3253–3255. doi: https://doi.org/10.1063/1.109090 

Gupta B. K., Bhushan B. Fullerene particles as an additive to liquid lubricants and greases for low friction and wear // Lubrication Engineering. 1994. Vol. 50, Issue 7. P. 524–528.

Influence of Hydrogen on the Wear Resistance of Materials in the Friction Couples of Braking Units / Kindrachuk M. V., Vol’chenko D. A., Vol’chenko N. A., Stebeletskaya N. M., Voznyi A. V. // Materials Science. 2017. Vol. 53, Issue 2. P. 282–288. doi: https://doi.org/10.1007/s11003-017-0073-z 

Mordyuk B. M., Mikosyanchyk O. O. Influence of Shear Component of Load Under the Friction on a Structure–Phase State and Wear of Surface Layer of Steel 1045 // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. 2017. Vol. 39, Issue 6. P. 795–813. doi: https://doi.org/10.15407/mfint.39.06.0795 

Increase of wear resistance of the steel surface layer by modifiers of friction at rolling with sliding / Dmitrichenko N. F., Mnatsakanov R. G., Mikosyanchik O. A., Kushch A. I. // Trenie i Iznos. 2005. Vol. 26, Issue 4. P. 391–396.Copyright (c) 2019 Serhii Voronin, Oleksii Suranov, Dmytro Onopreichuk, Volodymyr Stefanov, Serhii Kryvonogov, Viktor Pashchenko, Hennadii Radionov, Roman Gonchar, Lyudmila Safoshkina, Mykyta Horbachov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061