DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.64843

Justification and formalization of approach to regional environmental safety evaluation

Yevhen Bezsonov, Viacheslav Andreev

Abstract


The analysis of causation in the «man – nature» system is performed and their inextricable connection is proved. The approach to implementation of the concept of sustainable development with emphasis on environmental safety is proposed and justified. Human interests and needs are considered as having priority in the development process, but can be implemented only by ensuring the environmental safety of natural systems on which humanity depends entirely and an integral part of which it is. The potential and actual environmental and economic damage resulting from unsustainable use of natural resources is evaluated. Thus, beekeeping accounts for about 3 % of the gross regional product of Ukraine today, and the regression of fisheries in the Mykolaiv region is thousands of gigacalories.

The scheme for determining the potential mortality factor, which is the main indicator in the environmental safety index evaluation is proposed. The scheme describes the functional dependence of organisms on the pollutant concentration.

The study is based on the assumption that a person continues to be a central concern in the development process on the basis of tolerance towards other living beings, regardless of their value to human civilization. This approach to provision and control of environmental safety will allow more efficiently and systematically analyze the impact of the human economy on the functional stability of natural systems.

It is proved that the safety of human existence in the ecological system will be the greatest under safe living conditions for the most human impact sensitive living component of the environment. The system of regional environmental safety evaluation is based on the environmental characteristics of stenobionts and theoretical principles of the Shelford's law of tolerance and complication.

The methods for estimating the environmental safety index of abiotic and biotic components of ecosystems, the essence of which is to study the biological features of stenobionts, physical and chemical properties and parameters of the abiotic environment are proposed.

Keywords


environmental security; sustainable development; evaluation methods; formalization; ecosystem approach; environmental damage

References


Budushchee, kotoroho myi khotym (2012). United Nation, Rio-de-Janeiro, 68. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/90/PDF/N1243690.pdf?OpenElement

Preobrazovanye nasheho myra: Povestka dnia v oblasty ustoichyvoho razvytia na peryod do 2030 hoda (2015). United Nation, New York, 45. Available at: http://globalcompact.ru/files_manager/Povestka_dny_v_oblasti_ UR_do_2030.pdf

Pekynskaia deklaratsyia y Platforma deistvyi (1995). United Nation. Pekyn, 280. Available at: http://www.un.org

Alkamo, Dz. (2005). Ecosystems and human well-being: a framework for assessment. ISLAND PRESS: World Resources Institute, Washington, DC, 283. Available at: http://www.cifor.org/library/1866/ecosystems-and-human-well-being-a-framework-for-assessment/

Myi zhyvem ne po sredstvam: pryrodnyie bohatstva y blahosostoianye cheloveka (2005). Millennium Ecosystem Assessment, 24. Available at: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.762.aspx.pdf

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well_being: Desertifcation Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC. Available at: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.786.aspx.pdf

Anysymova, Y. M., Lavrovskyi, V. V. (1991). Ykhtyolohyia. 2ndedition. Moscow: Ahropromyzdat, 288.

Kulakov, V. V. (1997). Rybalstvo u Buzkomu Hardi ta reofilnyi ikhtiokompleks suchasnoho Pivdennoho Buhu. Veresen, 2.

Shcherbukha, A. Ya. (2004). Ikhtiofauna Ukrainy u retrospektyvi ta suchasni problemy zberezhennia yii riznomanittia. Visnyk zoolohii, 38(3), 3–18.

Vasylev, Yu. S., Khrysanov, N. I. (1991) Ekolohyia yspolzovanyia vozobnovliaiushchykhsia enerhoystochnykov. Leningrad: Yzdatelstvo Lenynhradskoho unyversyteta, 343.

Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience (2014). United Nation Development Programme, New York.

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis (2005). World Resources Institute, Island Press, Washington, DC, 154. Available at: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

Dmytrenko, A. O. (2008). Derzhavne rehuliuvannia strukturnykh zrushen v ekonomitsi spriamovane na pidvyshchennia yakosti navkolyshnoho seredovyshcha. Ekolohichnyi menedzhment u zahalnii systemi upravlinnia. Tezy Vosmoi shchorichnoi Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, 38–31.

Borovyk, O. N. (2012) Sutnist pravovoho zabezpechennia ekolohooriientovanoho hospodariuvannia. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, 22.10, 72–78.

Povestka dnia na XXI vek (1992). United Nation, Rio-de-Janeiro. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21

Popov, V. F., Tolstykhyn, O. N. Vzaymosviaz sotsyalno-ekonomycheskykh uslovyi razvytyia obshchestva s pryorytetamy pryrodopolzovanyia. Available at: http://xreferat.com/112/779-1-vzaimosvyaz-social-no-ekonomicheskih-usloviiy-razvitiya-obshestva-s-prioritetami-prirodopol-zovaniya.html

Bezsonov, Ye. M. (2015). Neoantropotsentrychnyi pidkhid do zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky ekosystemy. «Olviiskyi forum – 2015: stratehii krain Prychornomorskoho rehionu v heopolitychnomu prostori»: tezy, 2 (200), 165–167.

Bezsonov, Ye. M., Andrieiev, V. I. (2015). Ekolohichna skladova staloho rozvytku: obhruntuvannia priorytetnosti ta shliakhy zabezpechennia. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 6 (123), 23–29.

Kharlamova, G., Nesterenko, V. (2014). Environmental security: integral assessment (case of Ukraine). Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 6 (159), 66–72.

Prokopenko, O. V., Shkola, V. Yu., Domashenko, M. D., Prokopenko, M. O. (2014). The theory and methods for investigation of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system. Marketing ì Menedžment Innovacìj, 5 (4), 182–191.

Zhu J., Tao X. (2011). Evaluation of Land Ecological Safety Based on Fuzzy Matter-Element Theory. Journal of Computers, 6 (12), 2639–2646. doi: 10.4304/jcp.6.12.2639-2646

Johnsa, G., Leeb, D. J., Leeworthyc, V. B., Boyerd, J., Nuttle, W. (2014). Developing economic indices to assess the human dimensions of the South Florida coastal marine ecosystem services. Ecological Indicators, 44, 69–80. doi: 10.1016/j.ecolind.2014.04.014

Bertolatti, D., Hannelly, T., Jansz, J. (2015). Environmental Health and Safety: Social Aspects. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 740–746. doi: 10.1016/b978-0-08-097086-8.14015-2

Glinskiy, V. V., Serga, L. K., Khvan, M. S. (2015). Environmental Safety of the Region: New Approach to Assessment. Procedia CIRP, 26, 30–34. doi: 10.1016/j.procir.2014.08.017

Gavrilidis, A. A., Ciocănea, C. M., Niţă, M. R., Onose, D. A., Năstase, I. I. (2016). Urban Landscape Quality Index – Planning Tool for Evaluating Urban Landscapes and Improving the Quality of Life. Procedia Environmental Sciences, 32, 155–167. doi: 10.1016/j.proenv.2016.03.020

Dobrovol's'kyj, V. V. (2005). Ekologichni znannja. Kyiv: VD «Profesional», 304.

Tejjar de Sharden, P. (2002). Fenomen cheloveka: Sb. ocherkov i jesse. Moscow: OOO «Izdatel'stvo ACT», 553.

Grabak, N. H. (2008). Energojemnist' g'runtu jak vazhlyvyj pokaznyk jogo rodjuchosti. Naukovi praci: Ekologija, 87 (74), 34–37.

Orlov, O. (2002). Energojemnist' gumusu jak kryterij gumusovogo stanu g'runtiv. Visnyk L'vivs'kogo universytetu. Serija biologichna, 31, 111–115.

Dobrovol's'kyj, V. V. (2010). Ekologichnyj ryzyk: ocinka i upravlinnja. Mykolai'v : Vydavnyctvo MDGU im. P. Mogyly, 216.

Pro zatverdzhennja Pravyl ljubytel's'kogo i sportyvnogo rybal'stva ta Instrukcii' pro porjadok obchyslennja ta vnesennja platezhiv za special'ne vykorystannja vodnyh zhyvyh resursiv pry zdijsnenni ljubytel's'kogo i sportyvnogo rybal'stva (1999). Nakaz Derzhavnogo komitetu rybnogo gospodarstva Ukrai'ny № 19 vid 15.02.1999. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99

Ob utverzhdenii pravil rybolovstva v bassejne Chernogo morja (1969). Prikaz Ministerstva rybnogo hozjajstva SSSR №402 ot 1 dekabrja 1969 goda. Available at: http://uristu.com/library/sssr/usr_7203

Pro zatverdzhennja limitiv ta prognoziv dopustymogo special'nogo vykorystannja vodnyh bioresursiv zagal'noderzhavnogo znachennja na 2015 rik (2014). Nakaz Ministerstva agrarnoi' polityky ta prodovol'stva Ukrai'ny № 428 vid 27.10.2014. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1432-14

Ryba i moreprodukty. Tablica kalorijnosti produktov pitanija. Available at: http://health-diet.ru/base_of_food/food_1515

Kalorijnost' ryby i moreproduktov. Available at: http://gotovimka.ru/kalorijnost/ryba-i-moreprodukty.html

Zabolotnyj, V. Z., Lisec'kyj, M. F., Molodec'kyj, A. Je. (1997). Mykolai'vs'ka oblast'. Geografichnyj slovnyk-dovidnyk.

Regional'na dopovid' pro stan navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha u Mykolai'vs'kij oblasti za 2012 rik. Derzhavne upravlinnja ekologii' ta pryrodnyh resursiv u Mykolai'vs'kij oblasti. Available at: http://www.duecomk.gov.ua/data/nac_dop/19.pdf

Pronina, G. I., Korjagina, N. Ju. Jekologija i fiziologija rechnyh rakov. Moskovskoe Obshhestvo Ispytatelej Prirody. Available at: http://earthpapers.net/fiziologo-biohimicheskaya-harakteristika-rechnyh-rakov-pri-vyraschivanii-v-iskusstvennyh-usloviyah

Rahmanov, A. I. (2007). Rechnye raki. Soderzhanie i razvedenie. Moscow: OOO «Akvarium-Print», 48.


GOST Style Citations


Будущее, которое мы хотим [Электронный ресурс]. – Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 27 июля 2012 года. Шестьдесят шестая сессия. Рио-де-Жанейро. – 68 с. – Режим доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/90/PDF/N1243690.pdf?OpenElement (дата обращения: 20.06.2015). – Назв. с экрана.

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 18 сентября 2015 года. – Режим доступа: http://globalcompact.ru/files_manager/Povestka_dny_v_oblasti_ UR_do_2030.pdf

Пекинская декларация и Платформа действий [Электронный ресурс]. – ООН. Пекин, Китай, 1995. – 280 с. – Режим доступа: http://www.un.org

Alkamo, Dz. Ecosystems and human well-being: a framework for assessment [Electronic resource] / Dz. Alkamo. – Millennium Ecosystem Assessment. – ISLAND PRESS: World Resources Institute, Washington, DC, 2005. – 283 p. – Available at: http://www.cifor.org/library/1866/ecosystems-and-human-well-being-a-framework-for-assessment/ (Last accessed: 20.06.2015). – Title from the screen.

Мы живем не по средствам: природные богатства и благосостояние человека [Электронный ресурс] / Заявление Совета по оценке экосистем на пороге тысячелетия. Институт мировых ресурсов, Вашингтон, 2005. – 24 с. – Режим доступа: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.762.aspx.pdf (дата обращения: 20.06.2015) – Назв. с экрана.

Экосистемы и благосостояние человека: биоразнообразие [Электронный ресурс]. – Оценка экосистем на пороге тысячелетия. Институт мировых ресурсов, Вашингтон, округ Колумбия, 2005. – 98 с. – Режим доступа: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.786.aspx.pdf  (дата обращения: 20.06.2015) – Назв. с экрана.

Анисимова, И. М. Ихтиология [Текст]: учебник; 2-е изд., перераб. и дополн. / И. М. Анисимова, В. В. Лавровский. – М.: Агропромиздат, 1991. – 288 с.

Кулаков, В. В. Рибальство у Бузькому Гарді та реофільний іхтіокомплекс сучасного Південного Бугу [Текст] / В. В. Кулаков // Вересень. – 1997. – № 2.

Щербуха, А. Я. Іхтіофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття [Текст] / А. Я. Щербуха // Вісник зоології. – 2004. – № 38 (3). – C. 3–18.

Васильев, Ю. С. Экология использования возобновляющихся энергоисточников [Текст] / Ю. С. Васильев, Н. И. Хрисанов. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. – 343 с.

Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience [Text]. – United Nation Development Programme. – USA, New York, 2014.

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well_being: Synthesis [Electronic resource]. – World Resources Institute Island Press, Washington, DC, 2005. – 154 p. – Available at: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf (Last accessed: 20.06.2015). – Title from the screen.

Дмитренко, А. О. Державне регулювання структурних зрушень в економіці спрямоване на підвищення якості навколишнього середовища [Текст]: тези Восьмої щорічної Всеукр. наук. конф. / А. О. Дмитренко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління. – Суми: СумДУ, 2008 – С. 38–31.

Боровик, О. Н. Сутність правового забезпечення екологоорієнтованого господарювання [Текст]: зб. наук.-техн. пр. / О. Н. Боровик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 72–78.

Повестка дня на ХХІ век [Электронный ресурс]. – Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, 1992. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21

Попов, В. Ф. Взаимосвязь социально-экономических условий развития общества с приоритетами природопользования [Електронний ресурс] / В. Ф. Попов, О. Н. Толстихин // Рефераты по экологии. – Режим доступа: http://xreferat.com/112/779-1-vzaimosvyaz-social-no-ekonomicheskih-usloviiy-razvitiya-obshestva-s-prioritetami-prirodopol-zovaniya.html (Дата обращения: 20.12.2015).

Безсонов, Є. М. Неоантропоцентричний підхід до забезпечення екологічної безпеки екосистеми [Текст] / Є. М. Безсонов // «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2015. – Т. 2. – С. 165–167.

Безсонов, Є. М. Екологічна складова сталого розвитку: обгрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення [Текст] / Є. М. Безсонов, В. І. Андрєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 6 (123). – C. 23–29.

Kharlamova, G. Environmental security: integral assessment (case of Ukraine) [Text] / G. Kharlamova, V. Nesterenko // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2014. – Vol. 6, Issue 159. – P. 66–72.

Prokopenko, O. V. The theory and methods for investigation of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system [Text] / O. V. Prokopenko, V. Yu. Shkola, M. D. Domashenko, M. O. Prokopenko // Marketing ì Menedžment Innovacìj. – 2014. – Vol. 5, Issue 4. – P. 182–191.

Zhu, J. Evaluation of Land Ecological Safety Based on Fuzzy Matter-Element Theory [Text] / J. Zhu, X. Tao // Journal of Computers. – 2011. – Vol. 6, Issue 12. – P. 2639–2646. doi: 10.4304/jcp.6.12.2639-2646 

Johnsa, G. Developing economic indices to assess the human dimensions of the South Florida coastal marine ecosystem services [Text] / G. Johnsa, D. J. Leeb, V. B. Leeworthyc, J. Boyerd, W. Nuttle // Ecological Indicators. – 2014. – Vol. 44. – P. 69–80. doi: 10.1016/j.ecolind.2014.04.014 

Bertolatti, D. Environmental Health and Safety: Social Aspects [Text] / D. Bertolatti, T. Hannelly, J. Jansz // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 2015. – P. 740–746. doi: 10.1016/b978-0-08-097086-8.14015-2 

Glinskiy, V. V. Environmental Safety of the Region: New Approach to Assessment [Text] / V. V. Glinskiy, L. K. Serga, M. S. Khvan // Procedia CIRP. – 2015. – Vol. 26. – P. 30–34. doi: 10.1016/j.procir.2014.08.017 

Gavrilidis, A. A. Urban Landscape Quality Index – Planning Tool for Evaluating Urban Landscapes and Improving the Quality of Life [Text] / A. A. Gavrilidis, C. M. Ciocănea, M. R. Niţă, D. A. Onose, I. I. Năstase // Procedia Environmental Sciences. – 2016. – Vol. 32. – P. 155–167. doi: 10.1016/j.proenv.2016.03.020 

Добровольський, В. В. Екологічні знання [Текст]: навч. пос. / В. В. Добровольський. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 304 с.

Тейяр де Шарден, П. Феномен человека: Сб. очерков и эссе [Текст] П. Тейяр де Шарден; пер. с фр. – М.: ООО «Издательство ACT», 2002. – 553 с.

Грабак, Н. Х. Енергоємність ґрунту як важливий показник його родючості [Текст] / Н. Х. Грабак // Наукові праці: Екологія. – 2008. – Т. 87, Вип. 74. – С. 34–37.

Орлов, О. Енергоємність гумусу як критерій гумусового стану ґрунтів [Текст] / О. Орлов // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 31. – С. 111–115.

Добровольський, В. В. Екологічний ризик: оцінка і управління [Текст]: навч. пос. / В. В. Добровольський. – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2010. – 216 с.

Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та  Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні  любительського і спортивного рибальства [Електронний ресурс]. – Наказ Державного комітету рибного господарства України № 19 від 15.02.1999. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99

Об утверждении правил рыболовства в бассейне Черного моря [Электронный ресурс]. – Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР №402 от 1 декабря 1969 года. – Режим доступа: http://uristu.com/library/sssr/usr_7203

Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення на 2015 рік [Електронний ресурс]. – Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 428 від 27.10.2014. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1432-14

Рыба и морепродукты. Таблица калорийности продуктов питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://health-diet.ru/base_of_food/food_1515

Калорийность рыбы и морепродуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gotovimka.ru/kalorijnost/ryba-i-moreprodukty.html

Заболотний, В. З. Миколаївська область [Текст] / В. З. Заболотний, М. Ф. Лісецький, А. Є. Молодецький. – Географічний словник-довідник, 1997.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Миколаївській області за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Державне управління екології та природних ресурсів у Миколаївській області. – Режим доступу: http://www.duecomk.gov.ua/data/nac_dop/19.pdf

Пронина, Г. И. Экология и физиология речных раков [Электронный ресурс] / Г. И. Пронина, Н. Ю. Корягина. – Московское Общество Испытателей Природы. – Режим доступа: http://earthpapers.net/fiziologo-biohimicheskaya-harakteristika-rechnyh-rakov-pri-vyraschivanii-v-iskusstvennyh-usloviyah

Рахманов, А. И. Речные раки. Содержание и разведение [Текст] / А. И. Рахманов. – М.: ООО «Аквариум-Принт», 2007. – 48 с.Copyright (c) 2016 Yevhen Bezsonov, Viacheslav Andreev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061