DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.009

Вікова динаміка рівня розвитку статичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору

Ліліана Рядова, Людмила Шестерова

Анотація


Мета: дослідити вікову динаміку показників здатності до збереження статичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору.

Матеріал і методи: показники статичної рівноваги визначалися за методикою Є. Я. Бондаревського. У дослідженні взяли участь школярі середніх класів з вадами зору комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 12» Харківської обласної ради.

Результати: розглядалися особливості динаміки показників статичної рівноваги у дітей середнього шкільного віку з вадами зору в залежності від віку та статі.

Висновки: виявлено, що показники статичної рівноваги на одній нозі як з відкритими, так із закритими очима у досліджуваного контингенту з віком змінюються різноспрямовано. У дівчат спостерігалися, здебільшого, кращі показники статичної рівноваги з відкритими очима, у хлопців – із закритими.


Ключові слова


вади зору; вікова динаміка; статична рівновага; утримання стійкого положення; учні середніх класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Альошина, А., Бичук, І., Гайдук, О. (2013), ˝Формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі фізичного виховання˝, Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Вип. 11, С. 42-48.

Бала, Т. (2011), ˝Влияние упражнений черлидинга на уровень развития координационнûх способностей школьников 5–6-х классов˝, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(27), С. 14-19.

Горская, И.Ю. (2001), Теоретические и методологические основы совершенствования базовых координационных способностей школьников с различным состоянием здоровья: автореф. дисс. на соискание учёной степени д-ра пед. наук: спец., Омск, 47 с.

Ермаков, В.П., Якунин, Г.А. (2000), Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений, Туманит, изд. центр ВЛАДОС, Москва.

Карпеев, А.Г., Автамонов, В.А. (2013), Методологические аспекты изучения координационных способностей, Академия, Москва.

Кузьменко, И.А. (2012), ˝Возрастные особенности развития координационных способностей школьников средних классов˝, Физическая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и практики: Материалы V международной научно-практической конференции, 19–23 апреля 2012 г. Орел, Госуниверситет-УНПК, Орел, С. 25-30.

Кузьменко, І.О. (2013), Розвиток координаційних здібностей школярів середніх класів з урахуванням функціонального стану сенсорних функцій: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту, ХДАФК, Харків, 20 с.

Кузьменко, І.О. (2015), ˝Рівень розвитку статичної та динамічної рівноваги школярів 5–9-х класів˝, Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури, спорту і здоров’я людини, Вип. 19: у 4-х т., ЛДУФК, Львів, Т. 2, С. 137-140.

Лях, В.И. (2006), Координационные способности: диагностика и развитие, ТВТ Дивизион, Москва.

Матвеев, Л.П. (1991), Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры), Физкультура и спорт, Москва.

Веретельникова, Ю.А. (2016), Рухова активність і здоров’я різних верств населення Метод. вказ. з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання», ХНМУ, Харків.

Рядова, Л., Шестерова, Л. (2014), ˝Дослідження рівня розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору˝, Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, Вип. 18: у 4-х т., ЛДУФК, Львів, Т. 3, С. 177-181.

Рядова, Л.О. (2014), ˝Особливості рівня розвитку координаційних здібностей дітей 11–15 років з вадами зору˝, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Чернігів, Вип. 118, Т. ІІІ, С. 246-250.

Рядова, Л. (2015), ˝Динаміка розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор˝, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк, № 3(31), С. 168-173.

Рядова, Л.О., Шестерова, Л.Є. (2018), ˝Вікові зміни показників розвитку здатності до збереження динамічної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору˝, Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: Збірник наукових праць, ХДАФК, Харків, С. 214-219, режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/naukova-robota/naukovo-teoretichni-vidannya/aktualni-problemi-fizichnogo-vikhovannya-riznikh-verstv-naselennya

Сермеев, Б.В. (1987), Физическое воспитание детей с нарушением зрения, Здоров’я, Киев.

Солдатов, И.Б., Гофман, В.Р. (2000), Оториноларингология, ЭЛБИ, Санкт-Петербург.

Круцевич, Т.Ю. (2012), Теорія і методика фізичного виховання: загальні основи теорії і методики фізичного виховання: у 2-х т., Т. 1, НУФВСУ «Олімпійська література», Київ.

Фомин, Н.А., Вавилов, Ю.И. (1991), Физиологические основы двигательной активности, Физкультура и спорт, Москва.

Харченко, Л.В. (1999), Совершенствование базовых координационных способностей школьников 8–12 лет с нарушением зрения: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. пед. наук, Омск, 19 c.

Чавычанов, А.А. (1997), ˝Изменение двигательной функции при вестибулярных нагрузках˝, Физиологические основы управления движениями, Москва, С. 43–53.

Шестерова, Л.Є. (2004), Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту, ХДАФК, Харків, 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ліліана Рядова, Людмила Шестерова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge