DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-5.005

Правове регулювання фізичної культури та спортивної діяльності в Україні

Марина Саннікова

Анотація


Мета: проаналізувати характерні риси функціонування існуючої системи правового регулювання фізичної культури та спортивної діяльності в Україні.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел; аналіз документальних матеріалів; системний метод; формально-юридичний метод.

Результати: з аналізу документів державних органів видно, що одночасно видаються акти, які суперечать один одному. Це свідчить про відсутність структури, яка синхронізує функції в організмі держави, що забезпечує зв’язок між усіма частинами державного устрою. У свою чергу, з боку законодавців панує імперативне відображення своєї уяви на противагу дійсній соціальній обумовленості.

Висновки: у системі організації процесу управлінської діяльності, зокрема, особливостей правового регулювання фізичної культури й спортивної діяльності в Україні, повністю відсутній облік основних положень організації правової діяльності; процес керування не розглядається як дія, що протікає з певною швидкістю, регламентованою протіканням соціальних перетворень у суспільстві; не врахована статистична детермінація протікання цих процесів в одержанні еквіфінального результату й толерантності простору подій, у якому здійснюється цей процес; відсутня необхідна система спостережності за результатами управлінських дій і централізованої структури її побудови; відсутнє розуміння теорії динаміки правового регулювання адміністративного керування в умовах реформування соціально-політичних перетворень суспільства.


Ключові слова


система права; правове регулювання; державні органи управління; закон; постанова; розпорядження

Повний текст:

PDF

Посилання


Бордюгова, Г.Ю. (2009), Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права «Спортивне право України»: автореф. дис. канд. юр. наук, Київ, 18 с.

Гасюк, І.Л. (2013), Механізм державного управління фізичною культурою і спортом в Україні: автореф. дис. доктора наук з державного управління, Київ, 36 с.

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115, режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF (дійсний на 28.06.2018).

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дійсний на 12.09.2018).

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності», режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2608-17 (дійсний на 19.09.2018).

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів України»: за станом від 17 листопада 2009 р. № 1724-VI, Офіційний вісник України, 2009, № 97, С. 30-52.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт». режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/3808-12 (дійсний на 12.08.2018).

Кононович, В.Г. (2012), "Формування організаційно-правових засад державного управління фізичною культурою в Україні", Теорія та практика державного управління, Вип. 4(39), С. 301-305.

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дійсний на 08.02.2018)

Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1320-р, режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248719473 (дійсний на 08.02.2018).

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 рр.: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 828-р., режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/828-2011-%D1%80 (дійсний на 02.05.2018).

Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 80, режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/80-96-%D0%BF (дійсний на 08.06.2018).

Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045, режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2015-%D0%BF (дійсний на 22.07.2018).

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF (дійсний на 09.07.2018).

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2014-%D0%BF (дійсний на 25.08.2018).

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 992 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 80, режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/992-2008-%D0%BF (дійсний на 12.06.2018).

Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо повноважень у сфері фізичної культури та спорту) № 3223 від 05.10.2015, режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56688 (дійсний на 08.09.2018)

Стратегія сталого розвитку "Україна-2020": схвалено указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дійсний на 28.06.2018).

Шевчук, І.В. (2015), "Нормативно-функціональні та методологічні засади формування державного управління фізичною культурою та спортом на рівні адміністративно-територіального утворення", Інвестиції: практика та досвід, № 1, С. 141-145.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Марина Саннікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge