ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ У ФОРМУВАННІ ТЕХНІКИ ПЛАВАННЯ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ З РІЗНОЮ СИЛОЮ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-4.008

Анотація

Мета:  дослідити вплив методик формування техніки плавання у плавців 7–8 років і вплив їх індивідуальних особливостей нервової системи на ефективність оволодіння фізичними вправами.

Матеріал і методи: дослідження проводилося протягом трьох місяців  з юними плавцями (n=141), які вивчали техніку спортивних способів плавання. Попередньо вони були обстежені на предмет сили нервової системи за збудженням за трьома методиками: руховою – характер наклону кривої (ХНК), теппінг-тест, завадостійкість.

Результати: досліджено вплив різних методів початкового навчання плаванню на успішність становлення рухових умінь у дітей 7–8 років з різною силою нервової системи відносно збудження. Використовувалися репродуктивний метод, проблемне навчання та їх сполучення. Діти були поділені за силою нервової системи на групи: «сильні», «середні» та «слабкі».

Висновки:  за результатами досліджень виявилося, що найбільш успішним навчання вправам було при використанні на перших 2–3-х заняттях репродуктивного методу з подальшим використанням проблемного навчання. Щодо дітей з різною силою нервової системи, то згідно з висновками багатьох дослідників середній тип за кількістю перевищує інші типи разом взяті і тому слід орієнтуватися саме на них. Якраз найбільш ефективним для дітей з середньою нервовою системою виявилося вище описане навчання.

 Ключові слова: сила нервової системи, методи навчання, плавання.

Посилання

Белкин Е. Л. (2001), «Теоретические предпосылки создания эффективных методик обучения», Начальная школа, № 4, С. 11 – 20.

Близнюк Ю. В., Ярёменко Т. В. (2013), «Психофизиологические особенности квалифицированных пловцов, специализирующихся в способе кроль на груди», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 53 – 58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_3_14

Боген М. М. (1989), Современные теоретико-методические основы обучения двигательным действиям: автореф. дисс. на соискание степени доктора пед. наук: спец. 13.00.04. ГЦОЛИФК. М., 52 с.

Брызгалова С. И. (1998), Проблемное обучение в начальной школе: учебное пособие. Изд. 2-е испр. и доп. Калининград, 91 с.

Булгакова Н. Ж. (2017), Плавание. Водные виды спорта. М.: Инфра-М., 290 с.

Ильин Е.П. (2012), Психология спорта. СПб: Питер, 352 с.

Ильин Е. П. (2003), Психомоторная организация человека. СПб. : Питер, 384 с.

Методика преподавания физической культуры: 1–4 кл. (2003), под ред. Л. Д. Глазырина., Т. А. Лопатик. : метод. пособие и программа. М. : Владос, 208 с.

Митчик О. П. (2002), Индивидуализация физического воспитания подростков в общеобразовательной школе: автореф. дисс. на соискание учён. степени канд. наук по физ. воспит. и спорту: спец. 24.00.02. Л., 19 с.

Небылицын В. Д. (1990), Избранные психологические труды / под ред. Б. Ф. Ломова ; [сост. и авт. коммент. Т. Ф. Базылевич ; авт. очерка о В. Д. Небылицыне Т. Ф. Базылевич, Б. Ф. Ломов] ; Акад. пед. наук СССР. М. : Педагогика, 403 с.

Пейсахов Н. М. (1974), Саморегуляция и типологические свойства нервной системы. Казань, 258 с.

Психофизиология (2004): учебник для вузов/ под ред. Ю.И. Александрова. 3-е изд., перераб. и доп., 464 с.

Соловьева О. В. (2003), Теоретико-экспериментальное изучение развития познавательных способностей школьников: дисс. на соискание учён. степени доктора психол. наук: спец. 19.00.01. Ставрополь, 410 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання різних груп населення (2012): підручник / під. заг. ред. Т.Ю. Круцевич. К.: Олімпійська література, Т. 2. 368 с.

Таймазов В. А., Голуб Я. В. (2004), Психофизиологическое состояние спортсмена (Методы оценки и коррекции). СПб.: Издательство Олимп СПб, 400 с.

Чащевая А. Г. (2003), Методика формирования познавательной активности учащихся младших классов на уроках физической культуры: дисс. на соискание уч. степени канд. пед наук: спец. 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической културы. Омск, 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Номер

Розділ

Статті