DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-2.018

Порівняльний аналіз тестів рівня фізичної підготовленості в Україні та зарубіжних країнах

Андрій Богданович Мандюк (Andriy Mandyuk), Марта Ярославівна Ярошик (Marta Yaroshyk), Ольга Андріївна Літкевич (Olga Litkevich)

Анотація


Мета: порівняти основні особливості тестування рівня фізичної підготовленості в середніх школах Україні та деяких зарубіжних країнах. Матеріал і методи: застосовуючи методи аналізу, синтезу та контент-аналізу, проаналізовано програмно-нормативні документи, що визначають зміст тестів фізичної підготовленості в Україні та за кордоном. Результати: встановлено специфіку тестів рівня фізичної підготовленості учнів у системі фізичного виховання різних країн. Наведено нормативи, які повинні складати учні середніх шкіл України та іноземних країн. Виявлено типові вправи, що використовуються в процесі тестування рівня фізичної підготовленості учнів. Відображено підходи до організації та складання тестових нормативів фізичної підготовленості в різних країнах. Висновки: тести рівня фізичної підготовленості передбачені діючими програми з фізичної культури в США, Польщі та Російській Федерації. Складання відповідних тестових нормативів впливає на оцінку успішності учнів на уроці фізичної культури. У США, Польщі та Російській Федерації тести рівня фізичної підготовленості спрямовані на оцінку рівня розвитку основних рухових якостей – витривалості, сили, бистрості, спритності та гнучкості.

Ключові слова


фізичне виховання; фізична підготовленість; рухові якості; нормативи; тестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бессарабова О. Н. Образовательные стандарты средней школы США: состояние и тенденции развития : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / О. Н. Бессарабова. – Волгоград, 2006. – 223 с.

Ван Цзин. Организация физического воспитания детей и молодежи в Китайской Народной Республике / В. Цзин А. Бондарь // Слобожанський науково-спортивний вiсник : [наук.-теор. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2013. – № 5 (38). – С. 45–48.

Кожемякіна В. Особливості підходів до оцінки фізичної підготовленості школярів молодших класів / В. Кожемякіна // Молода спортивна наука України : [Зб. Наук. Статей]. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Вип. 5. –Т. 1. – С. 214–215.

Матвеев А. П. Программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов с направленным развитием двигательных способностей / А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. – 2000 р.

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (5–9 класи) [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869429/.

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Raport z województwa łódzkiego. Kuratorium Oświaty w Łodzi. / Opracowanie: Teresa Lasota, Anna Olczak-Wiśniewska, Jarosław Owsiański, Łódź 2010 - 96 s.

KentKing D. Missouri Physical Fitness Assessment Manual.Missouri Department of Elementary and Secondary Education / D. KentKing // Commissioner of Education. – October, 2000. – 22 p.

Wróblewski P. Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego / P. Wróblewski. – Warszawa. – 15 p.

Systemy edukacji w Europie – Stan obecny. – Czerwiec, 2011. – http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_PL_PL.pdf

Physical Education Trends in Our Nation’s Schools [E-resource] / Access mode : www.aahperd.org/naspe/about/announcements/upload/PE-Trends-Report.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Андрій Богданович Мандюк (Andriy Mandyuk), Марта Ярославівна Ярошик (Marta Yaroshyk), Ольга Андріївна Літкевич (Olga Litkevich)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.